You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác

 

Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 23/10/2017
                                                    Hồ Thị Ngọc Huyền
Trưởng Phòng Tư pháp thành phố Pleiku

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và động viên quần chúng nhân dân chấp hành Hiến pháp và pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Nhận thức được ý nghĩa và vai trò quan trọng của công tác PBGDPL, trong thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố, cùng với sự phối hợp kịp thời của các cơ quan, ban, ngành từ thành phố đến các xã phường, công tác PBGDPL của thành phố Pleiku đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.


Thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật, trên cơ sở Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) thành phố Pleiku, Hội đồng PHPBGDPL thành phố đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐPHPBGDPL ngày 27/3/2017 về Quy chế hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL thành phố. Qua đó, các thành viên trong Hội đồng đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, đề cao trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường của từng cơ quan, tăng cường sự phối hợp và trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2017, với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL thành phố, Phòng Tư pháp thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 cho hơn 120 cán bộ, công chức của thành phố và xã, phường; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức 02 lớp tập huấn công tác mặt trận năm 2017 cho 280 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Trưởng Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư ở 23 xã, phường; Hội Nông dân thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại xã IaKênh, xã Gào cho hơn 200 cán bộ, hội viên tham gia.


Trong trường học, công tác tuyên truyền PBGDPL được các cơ quan, đoàn thể của thành phố phối hợp chặt chẽ với nhà trường tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật đến với đối tượng thanh thiếu niên học sinh: Thành đoàn Pleiku phối hợp với Công an thành phố đã tổ chức 36 buổi tuyên truyền thông qua hình thức tọa đàm, tập huấn kiến thức an toàn giao thông, tuyên truyền phòng, chống ma túy…với hơn 5.000 lượt đoàn viên thanh thiếu niên tham gia. Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh; phối hợp với các cơ quan tổ chức cho giáo viên và học sinh học tập nắm bắt kiến thức về pháp luật, xây dựng 86 tủ sách pháp luật/86 trường học để cho học sinh chủ động khai thác, tìm hiểu các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng công an địa phương tuyên truyền giáo dục về Luật giao thông đường bộ, phòng chống ma túy... trong các buổi chào cờ đầu tuần; tổ chức các buổi hoạt động ngoại khoá; tổ chức các buổi phát thanh măng non; treo các  panô, áp phích trong khuôn viên trường để tuyên truyền bằng hình thức trực quan sinh động về an toàn giao thông, an ninh học đường, phòng chống tệ nạn xã hội cho các em học sinh; lồng ghép nội dung phổ biến giáo dục pháp luật và các môn đạo đức, giáo dục công dân nhằm lôi cuốn, kích thích sự hứng thú của học sinh.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, Phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thành phố xây dựng chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố, phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố xây dựng chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” phát 2 lần/tháng trên sóng phát thanh của Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố. Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố thực hiện tập huấn, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.5 về xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp cận pháp luật cho 9 xã trên địa bàn thành phố. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố và các Ban Văn hóa xã, phường đã triển khai thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan như tuyên truyền bằng xe loa, tuyên truyền bằng panô, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền qua Đội Thông tin lưu động thành phố kết hợp giao lưu văn hóa văn nghệ tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Phòng Văn hóa thông tin cùng với Đài truyền thanh truyền hình thành phố đã thực hiện các chương trình truyền thanh, truyền hình để phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; đưa gương người tốt việc tốt, tuyên truyền về xử các vụ án trên địa bàn thành phố, các đợt kiểm điểm các đối tượng vi phạm pháp luật ở các khu dân cư.... phát trên sóng truyền thanh của thành phố Pleiku và chuyên mục truyền hình của tỉnh Gia Lai. Tại các xã phường, trên cơ sở các đề cương, tài liệu, sách, tờ tin đã được cung cấp UBND các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền qua loa truyền thanh ở các cụm dân cư tại các xã, phường và bằng xe loa lưu động.

Trong công tác tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng đặc thù hội đồng PHPBGDPL thành phố đã phối hợp, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tuyên truyền cho từng đối tượng cụ thể: Đối với đối tượng là người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, Bộ luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động…cho đoàn viên, công nhân lao động trong các doanh nghiệp thông qua các cuộc họp, sinh hoạt công đoàn, niêm yết các quy định pháp luật tại nơi làm việc, hoặc tổ chức lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Đối với đối tượng là người dân tộc thiểu số, UBND các xã, phường đã phân công tuyên truyền viên là người dân tộc thiểu số ở địa phương sử dụng các đề cương, tài liệu, sách, tờ tin bằng tiếng Việt đã được cung cấp để tổ chức tuyên truyền miệng qua các cuộc họp dân ở khu dân cư…

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL, Phòng Tư pháp thành phố đã biên soạn và cấp phát 5.000 tờ rơi “Một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình”, 488 bộ đề cương tuyên truyền về Luật Thống kê; Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính Phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ quy định về công chức xã, phường, thị trấn; Luật Trẻ em, Luật Tiếp cận thông tin; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Công chứng, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Việc làm để cấp phát cho các cơ quan đơn vị thuộc thành phố và các xã, phường.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn thành phố trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác PBGDPL, việc tuyên truyền, PBGDPL có lúc vẫn còn mang tính hình thức, chưa thực sự đi sâu vào những nội dung pháp luật mà người dân cần, hình thức PBGDPL chưa thực sự đa dạng, phong phú. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng PBGDPL. Sự phối hợp giữa một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể còn chưa thực sự chặt chẽ; kinh phí dành cho công tác PBGDPL của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương còn nhiều khó khăn.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn thành phố trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL; thường xuyên xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tại từng cấp, từng ngành đảm bảo phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, PBGDPL, kịp thời chỉ đạo xử lý những vướng mắc nảy sinh trong quá trình tuyên truyền, PBGDPL.

Hai là, thường xuyên có sự đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL phong phú, đa dạng; nội dung ngắn gọn, súc tích phù hợp với từng đối tượng.

Ba là, quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Bốn là, tăng cường tuyên truyền PBGDPL; trang bị cho người dân thói quen tự tìm hiểu, chấp hành các quy định của pháp luật một cách đúng đắn, có hiệu quả.

Từ những kết quả đạt được, có thể thấy rằng hoạt động tuyên truyền PBGDPL đã góp phần xây dựng ý thức pháp luật, làm cho nhân dân, cán bộ, công chức có lòng tin vào pháp luật, có thói quen, động cơ tích cực trong thực hiện pháp luật để biến thành hành động trong thực tế, đem lại hiệu quả cao trong hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn thành phố Pleiku./.

 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai