TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 201...
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
Tại Quyết định 1600/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.