TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác dân vận trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 14/08/2020
Y Khum
                      UVBTV,  Trưởng Ban Dân vận Thành ủy,
                       Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Pleiku
 
Đảng ta đã khẳng định về tầm quan trọng của công tác dân vận: “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân”. Đại hội XII của Đảng khẳng định rõ: “Củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân…”. Chính vì vậy, trong thời gian qua, thành phố Pleiku chỉ đạo cả hệ thống chính trị vận động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương.

Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện, đặc biệt là Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 03/7/2017 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn thành phố Pleiku; Quyết định số 957-QĐ/TU, ngày 16/3/2015 về việc ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cá nhân trong việc tiếp thu góp ý, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ đó, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể thành phố luôn đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động đối với công tác vận động quần chúng với phương châm là hướng mạnh về cơ sở, tập trung xây dựng địa bàn khu dân cư vững mạnh, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống Nhân dân. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng phát triển, hiện nay thành phố có 133 mô hình tập thể về “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và 145 cá nhân điển hình thực hiện tốt công tác vận động quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tạo nên sức mạnh, thống nhất cao trong Đảng và niềm tin giữa Đảng với các giai tầng xã hội, xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
dv1-(1).jpg
Ký kết xây dựng làng văn hóa tại làng Wâu, xã Chư Ă. Ảnh: Sỹ Nhân.
 
Nhiều chủ trương lớn của trung ương, của tỉnh và thành phố khi triển khai thực hiện được người dân đồng tình ủng hộ như thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XIV) về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020”; Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI) về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030…

Trong thời gian qua, đã vận động được 1.415 hộ dân tự nguyện hiến 17.212m2 đất; 1.023 hộ tháo dỡ vật kiến trúc, di dời hàng rào với diện tích đất 11.563m2; 197 hộ tự nguyện tháo dỡ một phần diện tích nhà không yêu cầu đền bù với tổng diện tích nhà đất 2.888 m2. Thành phố đã thực hiện nhựa hóa, bê tông hóa 207 tuyến đường đô thị có tên với tổng chiều dài 272,46 km/273,549 km, đạt 99,6%; hơn 2.036 tuyến đường hẻm trên toàn thành phố cũng được nhựa hóa, bê tông hóa 349,583 km/737,183 km, đạt 47%. Hệ thống thoát nước được đầu tư xây dựng mới 32,4 km trên 23 tuyến đường chính, hiện tổng số 207 tuyến đường chính có tên được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng (đạt 100%); mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành đã được chú trọng đầu tư và đã có những thay đổi đáng kể, tăng từ 1,5km/km2 lên 2,96 km/km2. 100% số xã đã có đường giao thông nông thôn; 100% các thôn làng đều có điện lưới quốc gia và có 98% số hộ sử dụng điện. 100% số xã có trạm y tế và trường lớp xây dựng kiên cố...
 
dv2.jpg
Trao tặng nhà tình nghĩa tại làng Tiêng 1, xã Tân Sơn. Ảnh: Sỹ Nhân
 
Thực hiện các chương trình, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, vận động và hướng dẫn Nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi;... Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị thành phố đã phối hợp với các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, các tổ công tác ở cơ sở, hỗ trợ cho cho các làng đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, gia đình khó khăn, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ… bằng tiền và hiện vật với tổng giá trị 2.543.763.000 đồng; hỗ trợ 37 con bò giống, heo giống; xây dựng và sửa chữa 11 căn nhà cho các hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số... Đến nay, 100% làng đồng bào dân tộc thiểu số có sân tập thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng; 98,5% người đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 43,58% người đồng bào dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 5%; hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, mua bảo hiểm y tế  với số tiền 428.552.000 đồng...

Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể đã phối hợp với các ngành liên quan xây dựng nhiều dự án, vận động nhân dân tranh thủ và sử dụng tốt các nguồn vốn vay có hiệu quả; đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với 5,8 tỷ đồng; quỹ “Vì người nghèo” được 2.893.181.000 đồng. Thành lập 24 câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu”; duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, “Heo giấy”… và đã vận động được 55.036 lượt chị (trên 80%) cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp, ủng hộ được số tiền 7.063.508.000 đồng, giải quyết cho 2.055 chị vay chăn nuôi, phát triển sản xuất; vận động 19.146 chị, với số tiền là 1.212.129.000 đồng và 3.079 kg gạo; đã giúp đỡ 242.265.0000đồng và 2.800kg gạo cho 2.164 hộ gia đình hội viên. Vận động Nhân dân tham gia đóng góp xây nhà cho các hộ nghèo theo chương trình 167; xây dựng 27 nhà Đại đoàn kết với tổng giá trị 940 triệu đồng...

Hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các cơ quan, ban, ngành đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao; vận động Nhân dân thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng chống các tệ nạn xã hội và đảm bảo an toàn giao thông; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong xã hội không để xảy ra trường hợp đơn thư khiếu kiện kéo dài vượt cấp. Đời sống văn hóa và tinh thần của Nhân dân có nhiều tiến bộ, đặc biệt là các làng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan đã được xóa bỏ; truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc được giữ gìn và phát huy.    
   
Công tác Dân vận là công tác cơ bản của toàn bộ hệ thống chính trị, là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và chiến sỹ lực lượng vũ trang. Làm tốt công tác vận động quần chúng chính là yếu tố góp phần quan trọng xây dựng thành phố Pleiku ngày càng phát triển. Để tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác dân vận, trong những năm tới thành phố cần tập trung thực hiện các nội dung sau:

  Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về công tác Dân vận trong tình hình mới.

  Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân để kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng chính đáng, những bức xúc của Nhân dân, những bất cập ở cơ sở để có hướng giải quyết.

  Thứ ba, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính và pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia thực hiện việc xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, duy trì thực hiện tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư.

Thứ tư, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tạo nên sức mạnh, thống nhất cao trong Đảng và niềm tin giữa Đảng với các giai tầng xã hội, xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png