TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và đảng viên

Ngày đăng bài: 19/10/2019
                                                             Nguyễn Đình Chung
UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
 
Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Pleiku luôn quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ thành phố đến cơ sở, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao nhận thức của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Để công tác kiểm tra, giám sát có sự chuyển biến rõ rệt, đạt hiệu lực, hiệu quả, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, phổ biến tuyên truyền các nghị quyết, quy định, quy chế, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng bằng nhiều hình thức. Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra hai cấp chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chương trình kiểm tra, giám sát tập trung vào nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc; các kết luận về những sai phạm sau kiểm tra, thanh tra, giám sát ở các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng và tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và việc lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết cấp ủy các cấp; kết luận của Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương…
bai-kt1.jpg

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát từng bước được đổi mới, nâng cao hiệu quả. Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xây dựng đầy đủ kịp thời các quy chế, quy định, quy trình và hướng dẫn để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, hình thành nên một hệ thống văn bản khá đầy đủ, đồng bộ. Từ đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được tiến hành một cách đồng bộ, thường xuyên, đúng quy trình, quy định, công khai dân chủ, khách quan, chặt chẽ bảo đảm nguyên tắc đảng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra hai cấp cũng đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Chú trọng việc kiện toàn UBKT Đảng ủy cơ sở; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả; xử lý nghiêm minh, kịp thời những vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát, nhất là việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân. Từ đó, đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ thành phố; các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã có nhiều chuyển biến, nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt hơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Đảng bộ thành phố đã tiến hành kiểm tra 238 tổ chức đảng và 282 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 171 tổ chức đảng, 230 đảng viên. Trong đó Ban Thường vụ Thành ủy  kiểm tra 21 tổ chức đảng, 48 đảng viên; giám sát 14 tổ chức đảng và 40 đảng viên. Ủy ban kiểm tra hai cấp đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 25 đảng viên (trong đó Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra 01 tổ chức đảng và 09 đảng viên). Qua kiểm tra, kết luận 02 tổ chức đảng, 22 đảng viên có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng, 22 đảng viên bằng các hình thức kỷ luật của Đảng. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 193 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 11 tổ chức đảng, kiểm tra tài chính đối với 167 tổ chức đảng và 01 cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp. Qua đó, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 160.294.492 đồng chi sai quy định; giám sát chuyên đề 150 tổ chức đảng, 180 đảng viên; giải quyết 08 đơn tố cáo đối với 10 đảng viên. Các cấp  ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng và 96 đảng viên (khiển trách 58 đồng chí, cảnh cáo 27 đồng chí, cách chức 02 đồng chí và khai trừ 09 đồng chí). Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 02 cấp ủy viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 10 đảng viên vi phạm pháp luật để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.
 
bai-kt2-(1).jpg
Công tác kiểm tra Đảng góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.
 
Các cuộc kiểm tra, giám sát đã đánh giá rõ những ưu điểm và sự chủ động của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương; công tác quản lý đất đai, xây dựng; thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; công tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội; việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới… Bên cạnh đó cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đồng thời xây dựng các giải pháp, kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát và ban hành đầy đủ các quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát. Đảng bộ thành phố luôn chú trọng tới việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy mở 01 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 119 đồng chí làm công tác kiểm tra ở cơ sở; phối hợp với các  Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở mở 07 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát cho 420 đồng chí là đảng ủy viên, cấp ủy viên các chi bộ.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019 là năm chuẩn bị cho công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra hai cấp trong Đảng bộ chủ động và tiếp tục thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm đề ra. Xây dựng nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những vấn đề phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời chú trọng việc kiểm tra thường xuyên các nội dung về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, giữ gìn đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, chủ động nắm và dự báo tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng tự kiểm tra, giám sát; chú trọng giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát. Chủ động giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo không để phát sinh điểm nóng, không để đơn, thư tố cáo vượt cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ năng lực trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, HĐND, UBND, Quân sự, Công an, Thanh tra, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tạo sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”; xử lý nghiêm minh, kịp thời những vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ thành phố góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015- 2020./.
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png