TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày đăng bài: 14/08/2020
Nguyễn Tài
                                             UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ
                                    kiêm Giám đốc Trung tâm BDCT thành phố Pleiku
 
Hiện nay, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tăng cường sử dụng các website, các trang mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến để đẩy mạnh các hoạt động chống phá, gây mất ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trên địa bàn thành phốPleiku xuất hiện một số tài khoản Facebook tán phát thông tin không đúng sự thật, gây nhiễu loạn thông tin trong dư luận xã hội; một bộ phận Nhân dân trong đó có cán bộ, đảng viên từ các thông tin đó lại chia sẻ, tán phát, phụ họa, bình luận… làm cho vấn đề trở nên nóng và phức tạp hơn, ảnh hưởng đến tư tưởng của Nhân dân.Bên cạnh đó, một số đối tượng FULRO lưu vong thường xuyên liên lạc, móc nối chỉ đạo các đối tượng bên trong hoạt động, cung cấp các thông tin có liên quan đến đối tượng tù tha nhằm vu cáo Nhà nước ta đàn áp dân tộc, vi phạm về nhân quyền… Để ngăn chặn tình trạng trên,thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư về “Chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội”; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo 35 thành phố; thành lập các trang, nhóm Facebook, nhóm Zalo; các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành cũng thành lậpcác trang, nhóm Facebook, nhóm Zalo để cung cấp thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc. Các cơ quan chức năng thường xuyên rà soát, phát hiện, tổ chức đấu tranh xử lý với các trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải tin bài bịa đặt, sai sự thật…

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn hạn chế về năng lực, kỹ năng nghiệp vụ; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền, xử lý những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm xảy ra trên địa bàn còn chậm, thiếu chặt chẽ; một số đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân chưa nhận thức và phân biệt thông tin xấu độc, đã chia sẻ, bình luận, tán phát trên mạng xã hội.
minh-hoa.jpg
Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội
 

Trong thời gian tới, nhất là khi chúng ta đang tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch lại tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Chúng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội...; xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín cán bộ, nhất là cán bộ có khả năng là ứng viên cho cấp ủy khóa mới của các cấp. Nhằm tiếp tục đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành phố Pleiku cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:
1- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chủ động đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dânnhằm nâng cao nhận thức lý luận, trau dồi bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn, đạo đức, trách nhiệm và lòng yêu nước đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.
2- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội như Nghị định số: 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số: 09/2014/BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; Luật công nghệ thông tin năm 2017; Luật An ninh mạng năm 2018...
3- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Chú trọng tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực.Tập trung tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nhất là áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
4- Nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 thành phố; cácthành viên Ban Chỉ đạo và Nhóm cộng tác viên thường xuyên theo dõi, chia sẻ, bình luận có tính định hướng trên không gian mạng (Internet, mạng xã hội), nhất là facebook, Zalo... Tích cực phản bác đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi phát tán thông tin sai sự thật, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên Internet, mạng xã hội.Thường xuyên nắm bắt thông tin để phân tích, dự báo, xác định, nhận diện các quan điểm, luận điệu sai trái của bọn cơ hội, phản động; triển khai công tác đấu tranh phản bác, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch và bọn phản động FULRO sống lưu vong ở nước ngoài đang tiếp tục liên lạc với phần tử phản độngở trong nước tìm cách chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.
5- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, không để các thế lực thù địch lợi dụng, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm tự do tôn giáo. Chú trọng công tác lãnh đạo, định hướng chính trị tư tưởng, quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, internet... trên địa bàn. Phát huy vai trò, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhằm vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch.
6- Chỉ đạo các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của trung ương, của tỉnh, của thành phố về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet và mạng xã hội. Đồng thời, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng và trật tự an toàn xã hội, nhất là khoảng thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 sắp đến.
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png