TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku phát huy hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa dân tộc góp phần phát triển du lịch

Ngày đăng bài: 17/01/2021
                                                              Nguyễn Xuân Hà
                              TUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
 
Việc bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc để phát triển du lịch hiện nay là việc làm rất cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng bởi nó sẽ tạo cho kinh tế phát triển mạnh mẽ và vững chắc; nhất là trong thời kỳ đất nước mở cửa và hội nhập.

Quán triệt đường lối của Đảng, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã khẳng định: “phát triển văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế và xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; đảm bảo thực hiện tốt 3 lĩnh vực trên là điều kiện đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước”.
 
vh1-(1).jpg
Phục dựng lễ cưới truyền thống của người Jrai tại Tuần lễ Văn hóa – Dulịch thành phố Pleiku năm 2020. Ảnh: Nguồn Intenet
 
Thành phố Pleiku là nơi cư trú của trên 30 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Jrai và Banar chiếm khoảng 12 % dân số; mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa phong phú và độc đáo riêng, góp phần tạo nên bức tranh sắc thái văn hóa đa dạng, muôn màu.

Bên cạnh sự hấp dẫn của thiên nhiên hùng vĩ, ở thành phố Pleiku còn có nền văn hóa lâu đời đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt Pleiku, Gia Lai còn được biết đến với các dấu tích của miệng núi lửa âm (Biển Hồ) và miệng núi lửa dương (núi Hàm Rồng) đã tắt từ hàng triệu năm.Sự đa dạng, độc đáo về hệ thống văn hóa vật thể, phi vật thể, cùng với một nền khí hậu ôn hòa mát mẻ quang năm; và sự đổi thay từng ngày của đô thị trẻ đã tạo cho phố núi Pleiku một lợi thế trong khai thác du lịch.
 
vh2.jpgLiên hoan cồng chiêng và hát dân ca thanh-thiếu niên học sinh hè trên địa bàn thành phố Pleiku. Ảnh: Nguồn Intenet
 
 
Để phát triển du lịch có nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư phát triển du lịch. Tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách trên địa bàn; tạo các sản phẩm du lịch... Nhưng đối với thành phố Pleiku thìviệc phát huy các giá trị văn hoá dân tộc để phát triển du lịch là phù hợp. Bởi lẽ xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh để phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, thân thiện với môi trường đang được mọi người quan tâm và là xu hướng phát triển chung của ngành du lịch.

Trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XII, phần nhiệm vụ và giải pháp phát triển Kinh tế đã nêu rõ: “Triển khai các giải pháp cụ thể để liên kết, phát huy có hiệu quả tiềm năng du lịch của thành phố, kết nối với các địa phương trong tỉnh, khu vực Tây Nguyên để hình thành các điểm du lịch có chất lượng, thu hút khách du lịch đến thành phố. Phấn đấu xây dựng thành phố Pleiku là điểm đến du lịch trọng tâm của tỉnh, đảm bảo các điều kiện tốt nhất về môi trường xanh - sạch - đẹp, an ninh - an toàn và thân thiện để thu hút du khách trong và ngoài nước”.

Thành ủy Pleiku đã ban hành Chương trình số 45 – CTr/TU ngày 24/5/2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với quan điểm “Tạo hình ảnh điểm đến, thương hiệu du lịch mang đặ trưng riêng của Pleiku; phát triển du lịch theo hướng xanh sạch, đẹp, an ninh – an toàn và thân thiện, gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống”.

Thời gian qua, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu Thành ủy và UBND thành phố thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn thành phố. Đề án Xây dựng và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số, Đề án Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, Kế hoạch phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’, Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị…

Kết quả trong thời gian qua, công tác tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả nhất định; lễ hội văn hóa - thể thao dân tộc thiểu số được duy trì tổ chức mỗi năm 01 lần, với các hoạt động văn hóa - thể thao phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Một số làng đồng bào thông qua ngày hội văn hóa - thể thao đã tổ chức biểu diễn nhạc cụ truyền thống,  dệt thổ cẩm, đan lát, thi trang phục truyền thống, thi hát dân ca, các trò chơi văn hóa dân gian, đặc biệt là văn hóa cồng chiêng và văn hóa rượu cần được bảo tồn và phát triển …ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng được phát huy. Qua hội thi, liên hoan đã góp phần giới thiệu, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.

Công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn, bảo tàng văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 6 Di tích lịch sử, đã xếp hạng 05 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 2 di tích cấp Quốc gia, 3 di tích lịch sử cấp tỉnh, 01 di tích đang làm hồ sơ đề nghị công nhận. một số di tích đã được đưa vào khai thác sử dụng phục vụ giáo dục truyền thống cách mạng, tiêu biểu như: Di tích lịch sử Nhà lao Pleiku, di tích Đền tưởng niệm mộ Liệt sỹ tại phường Hội Phú...

Như chúng ta đã biết, văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số rất phong phú, độc đáo, đa dạng, là cái làm nên bản sắc dân tộc, tồn tại trong dân gian dưới dạng vật thể và phi vật thể, rất dễ mất; đã và đang có nguy cơ cao bị phai nhạt, mất mát. Vì vậy, cùng với công tác bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số để phát triển Du lịch; việc quản lý các hoạt động văn hóa cũng có một vai trò hết sức quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Thông qua phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” kịp thời phát hiện ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi xấu, phản văn hóa, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc.

Để phát huy hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa dân tộc góp phần phát triển du lịch,trong thời gian tới các cấp các ngành, các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Gắn trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân, đề cao vai trò của nhân dân trong việc tham gia quản lý di tích, di sản văn hóa.
 
Hai là, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa mà là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức kinh tế, xã hội và các tầng lớp Nhân dân.
 
Ba là, tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Kết hợp giữa đầu tư, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh với khai thác phát triển du lịch.

Bốn là, khôi phục và duy trì các lễ hội văn hóa truyền thống. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể.

Tiếp tục thực hiện công tác xã hội hóa sự nghiệp văn hóa – thể thao để đẩy mạnh và củng cố xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa ngày càng phát triển. Quan tâm đến đời sống văn hóa của Nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số./.
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png