TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 14/08/2020
Nguyễn Đình Chung
                                UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Pleiku
 
  Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020, thành phố Pleiku đạt được những thành tựu quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu Đại hội đề ra đã được tổ chức thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 10,14%; cơ cấu giá trị sản xuất, cơ cấu đầu tư chuyển dịch hợp lý. Huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn theo hướng hiện đại; bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, nông thôn có nhiều khởi sắc, năm 2018, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay thành phố đã đạt và vượt 19/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội đề ra. Các chính sách xã hội được quan tâm giải quyết, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt, giảm nghèo bền vững được chú trọng thực hiện, hộ nghèo giảm nhanh qua các năm. Chất lượng giáo dục và đào tạo, khám chữa bệnh cho Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Công tác cải cách tư pháp được thực hiện đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, thành phố đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố và phát triển hệ thống chính trị từ thành phố đến có cơ sở. Công tác xây dựng Đảng ngày càng được quan tâm, chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức đảng ở cơ sở được phát huy. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện theo đúng qui định, phát triển đảng viên hàng năm cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. Hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp có một số chuyển biến tích cực hơn. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tạo được khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng củng cố và mở rộng, sự đồng thuận, gắn bó giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước đã góp phần thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của thành phố.
 
ktgs-(1).jpg
 
  Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu, tinh thần đoàn kết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, của các cấp ngành địa phương, trong đó có sự góp phần quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

  Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; ban hành các văn bản chỉ đạo, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế địa phương, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát được rộng mở hơn. Trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên một số lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực nhằm sớm phát hiện ngăn ngừa. Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra tình hình và kết quả triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020; Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa VIII) về đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa IX) về xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện

  Chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được triển khai đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, tác dụng kiểm tra, giám sát được nâng lên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tham gia nhiều Đoàn kiểm tra, giám sát để vừa thực hiện chức năng lãnh đạo toàn diện, vừa nắm tình hình cơ sở để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc một cách trực tiếp, không chờ cấp dưới phản ánh, kiến nghị lên cấp trên, sau đó có thông báo kết luận cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện, có cơ sở đánh giá kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình theo nội dung kiểm tra, giám sát đạt kết quả, tạo chuyển biến tích cực, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ có thông báo chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Qua đó, giúp các cấp ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo ban hành chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị sát với tình hình địa phương, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  Từ đầu nhiệm kỳ đến nay các cấp ủy, tổ chức đảng đã kiểm tra 294 tổ chức đảng, 336 đảng viên; giám sát chuyên đề 206 tổ chức đảng và 275 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra hai cấp đã chủ động phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 04 tổ chức đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 23 đảng viên (có 09 đ/c là cấp ủy viên), kết luận có vi phạm và đến mức phải thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng, 16 đảng viên. Kiểm tra 233 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đối với 163 tổ chức đảng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 139 triệu đồng. Ủy ban kiểm tra hai cấp thực hiện giám sát chuyên đề 184 tổ chức đảng và 215 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 08 đảng viên. Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách, thi hành kỷ luật 125 đảng viên (có 37 đ/c là cấp ủy viên) bằng các hình thức: khiển trách 79, cảnh cáo 31, cách chức 02 và khai trừ 13 trường hợp.

  Trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong Đảng bộ thành phố được đổi mới tăng cường, chất lượng được nâng lên; nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy nhận thấy rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Các quy chế, quy trình, quy định được các cấp ban hành bổ sung, hoàn thiện đầy đủ… góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Kết quả này đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thành phố đề ra.

  Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố cũng phải tập trung cho nhiệm vụ chính trị đó là: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức quán triệt và thực hiện kịp thời có hiệu quả các văn bản của các cấp liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhất là các văn bản về phục vụ đại hội đảng các cấp. Chú trọng phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và phẩm chất đạo đức, lối sống; những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề được dư luận quan tâm. Tăng cường thực hiện các quy chế phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức, đơn vị có liên quan; nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, tập trung vào cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên để làm cơ sở cho công tác kiểm tra phục vụ đại hội đảng các cấp. Nắm chắc tình hình đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, phân loại xác định rõ những đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, tố cáo không phải giải quyết và tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị chức năng. Giải quyết nhanh chóng dứt điểm trước hết là những đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội, liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới. Xử ký kịp thời, nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm kết thúc trước ngày khai mạc đại hội  theo quy định.
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png