THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

 
LĨNH VỰC VĂN HÓA - VIỄN THÔNG - XUẤT BẢN
Tổng cộng có: 15 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cấp giấy điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
UBND cấp huyện
Phòng Văn hóa Thông tin 
Văn hoá - Thông tin
Đăng ký hoạt động thư viện t