CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

THÀNH TỰU GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
 
     Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ xã Tân Sơn lần thứ IX, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt, xác định đúng cơ cấu kinh tế, từng bước chuyển dịch đúng hướng, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng xuất, chất lượng, khuyến khích phát triển dịch vụ và chế biến hàng nông sản, thực phẩm, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản, làm thay đổi diện mạo nông thôn; đời sống của nhân dân được nâng lên đáng kể. Các giá trị văn hóa được giữ gìn và phát huy. Công tác giáo dục ngày càng được quan tâm, chất lượng dạy và học có tiến bộ. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Giao quân hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu. Hoạt động và quản lý, điều hành của chính quyền đã bám sát cơ sở, “Cơ chế một cửa” thực hiện tốt, không sách nhiễu, phiền hà nhân dân. Hệ thống chính trị được kiện toàn, trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ được nâng lên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng có hiệu quả hơn; quy chế dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tạo được sự đồng thuần, gắn bó giữa nhân dân với Đảng.
     Kinh tế cơ bản ổn định từng bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các chỉ tiêu đề ra cơ bản đạt và vượt. Các tiến bộ khoa học được nhân dân áp dụng vào sản xuất phát huy hiệu quả, giá trị sử dụng đất được nâng lên đem lại nguồn thu, nâng cao đời sống của nhân dân.
     Hạ tầng cơ sở được đầu tư phục vụ dân sinh. Các hoạt động văn hóa được phát huy, chế độ chính sách, xã hội được thực hiện đảm bảo, huy động được các nguồn hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đi vào đời sống. Hoạt động y tế, giáo dục được toàn xã hội quan tâm chăm lo. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được kiềm chế, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
     Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ và nhân dân được chú trọng, năng lực của tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng cao. Hoạt động Mặt trận, các đoàn thể phát huy vai trò trong tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các chủ trương của địa phương. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả, các chủ trương chính sách đề ra phù hợp với tình hình địa phương tạo sự đồng thuận toàn dân và hệ thống chính trị