CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

     Phát huy những kết qủa đạt được nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế có bước phục hồi, an ninh chính trị trên địa bàn được ổn định, các chủ trương chính sách của Tỉnh, Thành phố được phát huy, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển.
     Bên cạnh đó vẫn còn nhiều thách thức: Kinh tế - Xã hội còn nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến thất thường, giá cả không ổn định. Tình hình ANCT còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, hoạt động của hệ thống chính trị còn hạn chế sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của xã giai đoạn 2015 - 2020. Chính vì vậy xã đã đưa ra mục tiêu tổng quát tiếp tục huy động mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh địa phương, khai thác tiềm lực con người thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền, phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xây dựng Nông thôn mới bền vững.
     Tiếp tục vận động nhân dân đầu tư sản xuất gia tăng giá trị sử dụng đất, thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, nâng cao giá trị đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động vững mạnh. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới bền vững.
Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp - Thương mại dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp.
     Một số chỉ tiêu chủ yếu:

          1.Giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí  xây dựng nông thôn mớitrên địa bàn xã
          2. Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu.
          3. Số lao động trong độ tuổi có việc làm hàng năm đạt 100%.
          4. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 dưới 1% (theo tiêu chí giai đoạn 2011-2015)
          5. Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt 100%.
          6. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng đến năm 2020 dưới 5 %.
          7. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm giảm 1,2-1,4%, đến năm 2020 còn dưới 1%.
          8. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm xuống dưới 10% năm 2020.
          9. Tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn văn hóa 85% trở lên; cơ quan, đơn vị đạt công sở văn hóa. Các đoàn thể chính trị-xã hội đạt mức cao nhất.
          10. Giao quân hàng năm đạt chỉ tiêu; huấn luyện dân quân, diễn tập đạt khá trở lên.
          11. Các chi bộ trực thuộc hàng năm đạt trên 50% TSVM ; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.
          12. Kết nạp đảng viên mới đạt 15 đảng viên trở lên.
          13.  Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ từ 4 đến 5 chi bộ có cấp ủy.
          14. Hàng năm, kiểm tra, giám sát 20% trở lên đối với các chi bộ trực thuộc.
     - Phấn đấu diện tích gieo trồng đạt 700 ha. Trong đó lúa 2 vụ đạt 7 tấn/ha; phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng năm khoảng 1.500 con trở lên, đàn gia súc, gia cầm đạt chỉ tiêu trên giao; khuyến khích nhân dân thâm canh tăng năng xuất, xây dựng mô hình kinh tế vườn, chuồng, kinh tế trang trại và các mô hình kinh tế được đầu tư, chuyển giao kỹ thuật cho năng xuất, hiệu quả kinh tế cao. Đẩy mạnh lai tạo đàn bò, tăng số lượng đàn heo hướng nạc; xây dựng mô hình chăn nuôi, gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.
     - Thực hiện yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung giáo dục, phương pháp dạy và học ở các cấp học, bậc trọng bảo đảm “ An ninh học đường”. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, đáp ứng nhu cầu học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập.
     - Nâng cao hoạt động thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những ngày lễ truyền thống của dân tộc, Tỉnh, Thành phố, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ; tăng cường đoàn kết lương, giáo; giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, chống mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
     - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số-KHHGĐ, chủ động phòng chống dịch bệnh và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và DS – KHHGĐ. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, tiến đến bảo đảm y tế toàn dân đến năm 2020.
     - Thực hiện nhất quán chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, vận động nhân dân, nhất là đồng bào có tôn giáo gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước “ Sống tốt đời, đẹp đạo”. Mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, tập hợp hội viên, đoàn viên, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đấu  tranh chống mọi hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, nhà nước ta.
     Tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho nhân dân. Đặc biệt là luật nghĩa vụ quân sự; Luật quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; đăng ký, quản lý độ tuổi 17; rà soát thực lực thanh niên đủ điều kiện để chuẩn bị cho công tác khám tuyển  và giao quân hàng năm đạt chỉ tiêu. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phát động sâu rộng phong trào “ Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”, phòng chống tội phạm, tăng cường các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh, trấn áp, không để các loại tôi phạm có tổ chức băng nhóm hoạt động, kiềm chế đến mức thấp nhất các vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông trên địa bàn, duy trì nghiêm túc chế độ canh trực, tuần tra, địa bàn không có tệ nạn xã hội, an ninh học đường được giữ vững.