CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
 
1. Về phát triển kinh tế:
            Tiếp tục Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Công nghiệp – TTCN-TMDV và nông nghiệp gắn với việc xây dựng nông thôn mới. áp dụng các mô hình khuyến nông trên địa bàn, từng bước chuyển đổi mục chuyển đổi cây trồng hén hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; xây dựng mô hình rau Việt Gáp, đảm bảo cung cấp rau rạch phục vụ nhu cầu của nhân dân. Thực hiện tốt công tác bảo vệ thực vật, công tác phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm, phối hợp quản lý tốt hoạt động kinh doanh hàng hóa phục vụ nông nghiệp, hướng dẫn nông dân sử dụng đúng danh mục thuốc BVTV, thuốc thú y, bảo quản chế biến sau thu hoạch.
            Tạo điều kiện cho nhân dân tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán hàng giả. mở rộng lĩnh vực dịch vụ  giao lưu buôn bán, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Coi trọng công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giải quyết lao động tại chỗ nâng cao thu nhập.
            Tiếp tục vận động nhân dân cùng Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng , sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ, mở rộng hệ thống giao thông thủy lợi phục vụ sản xuất.
             Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, hỗ trợ định hướng kinh tế tập thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.Về phát triển văn hóa - xã hội:

            Thực hiện đổi mới về chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục ở các cấp học, bảo đảm an ninh học đường, không có tệ nạn xã hội. duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ trên địa bàn. Thực hiện xây dựng 2 trường chuẩn quốc gia mức độ 1. nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. nâng cao chất lượng y tế cơ sở và thôn làng, thực hiện có hiệu quả chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao. Quan tâm thực hiện tốt chính sách xã hội, phấn đấu không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2016 – 2020, thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo. Chăm lo công tác bảo vệ môi trường.
3. Về Quốc phòng – Quân sự địa phương:

            Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo ANQP, làm tốt công tác xây dựng lực lượng và huấn luyện hàng năm. tập trung phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, nắm chắc tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, văn hóa tư tưởng trong nhân dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội.