CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Cơ cấu tổ chức
Hỏi đáp - Góp ý
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật
Thủ tục hành chính xã
TRACUU.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 
Danh bạ hộp thư điện tử UBND thành phố Pleiku

1. Dạnh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
Tên cơ quan
Tên tài khoản
Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku
ubndpleiku@gialai.gov.vn
Phòng Kinh tế kinhte.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Nội vụ noivu.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Giáo dục Đào tạo gddt.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Dân tộc dantoc.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Quản lý đô thị qldt.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Tài chính Kế hoạch tckh.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Tư Pháp tuphap.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ldtbxh.pleiku@gialai.gov.vn
Thanh Tra Thành phố thanhtra.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường tnmt.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Y tế yte.pleiku@gialai.gov.vn
Ban Quản lý trung tâm thương mại bqltttm.pleiku@gialai.gov.vn
Hội Chứ thập đỏ thành phố Pleiku ctd.pleiku@gialai.gov.vn
Trung tâm Dân số - KHHGĐ dskhhgd.pleiku@gialai.gov.vn
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao vhtttt.pleiku@gialai.gov.vn
Đài Truyền thanh Truyền hình dttth.pleiku@gialai.gov.vn
Trung tâm phát triển quỹ đất ttptqd.pleiku@gialai.gov.vn
Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp Diên Phú ttptccndp.pleiku@gialai.gov.vn
Đội kiểm tra quy tắc quản lý đô thị dktqtqldt.pleiku@gialai.gov.vn
Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng bqldadtxd.pleiku@gialai.gov.vn
Ban Quản lý chợ Hoa Lư - Phù Đổng bqlchlpd.pleiku@gialai.gov.vn
 
2. Dạnh bạ hộp thư điện tử các xã, phường:
STT Tên xã, phường Tên tài khoản
1 UBND phường Diên Hồng ubnddh.pleiku@gialai.gov.vn
2 UBND phường Yên Đỗ ubndyd.pleiku@gialai.gov.vn
3 UBND phường Ia Kring ubnddhik.pleiku@gialai.gov.vn
4 UBND phường Tây Sơn ubndts.pleiku@gialai.gov.vn
5 UBND phường Hoa Lư ubndhl.pleiku@gialai.gov.vn
6 UBND phường Hội Thương ubndht.pleiku@gialai.gov.vn
7 UBND phường Hội Phú ubndhp.pleiku@gialai.gov.vn
8 UBND phường Trà Bá ubndtb.pleiku@gialai.gov.vn
9 UBND phường Phù Đổng ubndpd.pleiku@gialai.gov.vn
10 UBND phường Thắng Lợi ubndtl.pleiku@gialai.gov.vn
11 UBND phường Chi Lăng ubndcl.pleiku@gialai.gov.vn
12 UBND phường Thống Nhất ubndtn.pleiku@gialai.gov.vn
13 UBND phường Đống Đa ubnddd.pleiku@gialai.gov.vn
14 UBND phường Yên Thế ubndyt.pleiku@gialai.gov.vn
15 UBND xã Biển Hồ ubndbh.pleiku@gialai.gov.vn
16 UBND xã Tân Sơn ubndts.pleiku@gialai.gov.vn
17 UBND xã Trà Đa ubndtd.pleiku@gialai.gov.vn
18 UBND xã Chư Á ubndca.pleiku@gialai.gov.vn
19 UBND xã An Phú ubndap.pleiku@gialai.gov.vn
20 UBND xã Chư Hdrông ubndchd.pleiku@gialai.gov.vn
21 UBND xã Ia Kênh ubndik.pleiku@gialai.gov.vn
22 UBND xã Diên Phú ubnddp.pleiku@gialai.gov.vn
23 UBND xã Gào ubndg.pleiku@gialai.gov.vn

3. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
STT Họ và tên Tên tài khoản
1
Nguyễn Lê Phương Minh
minhnlp.pleiku@gialai.gov.vn
2
Nguyễn Xuân Hà
hanx.pleiku@gialai.gov.vn
3
Trần Quang Vinh
vinhtq.pleiku@gialai.gov.vn
4
Đặng Lê Thanh Trúc
trucdlt.pleiku@gialai.gov.vn
5
Lê Đặng Quốc Dũng
dungldq.pleiku@gialai.gov.vn
6
Phan Hà Bạch Ánh
anhphb.pleiku@gialai.gov.vn
7
Trần Công Danh
danhtc.pleiku@gialai.gov.vn
8
Lê Minh Hùng
hunglm.pleiku@gialai.gov.vn
9
Lê Thị Phương Thủy
thuyltp.pleiku@gialai.gov.vn
10
Vũ Văn Uy
uyvv.pleiku@gialai.gov.vn
11
Võ Thành Chương
chuongvt.pleiku@gialai.gov.vn
12
Phan Thị Hoài Thương
thuongpth.pleiku@gialai.gov.vn
13
Nguyễn Thị Phương Uyên
uyenntp.pleiku@gialai.gov.vn
14
Ngô Thị Hường
huongnt.pleiku@gialai.gov.vn
15
Hà Thị Thu Hoài
hoaihtt.pleiku@gialai.gov.vn
16
Nguyễn Hữu Sung
sungnh.pleiku@gialai.gov.vn
17
Nguyễn Thị Loan
loannt.pleiku@gialai.gov.vn
18
Nguyễn Tấn Quang
quangnt.pleiku@gialai.gov.vn
19
Nguyễn Đình Phương
phuongnd.pleiku@gialai.gov.vn
20
Nguyễn Đình Thức
thucnd.pleiku@gialai.gov.vn
21
Đào Trung Ánh
anhdt.pleiku@gialai.gov.vn
22
Võ Dương Hà
havd.pleiku@gialai.gov.vn
23
Phạm Long Sơn
sonpl.pleiku@gialai.gov.vn
24
Trương Thị Hội
hoitt.pleiku@gialai.gov.vn
25
Trần Xuân Quang
quangtx.pleiku@gialai.gov.vn
26
Đỗ Trung Hùng
hungdt.pleiku@gialai.gov.vn
27
Trần Thị Thúy Hằng
hangttt.pleiku@gialai.gov.vn
28
Trần Thị Tâm
tamtt.pleiku@gialai.gov.vn
29
Võ Phan Duyệt
duyetvp.pleiku@gialai.gov.vn
30
Đặng Khánh Toàn
toandk.pleiku@gialai.gov.vn
31
Nguyễn Tín 
32
Nguyễn Công Tuấn
tuannc.pleiku@gialai.gov.vn
33
Nguyễn Hoàng Quang Minh
minhnhq.pleiku@gialai.gov.vn
34
Lê Văn Quang
quanglv.pleiku@gialai.gov.vn
35
Nguyễn Ngọc Thông
thongnn.pleiku@gialai.gov.vn
36
Nguyễn Thị Ánh Hồng
hongnta.pleiku@gialai.gov.vn
37
Nguyễn Thành Tiên
tiennt.pleiku@gialai.gov.vn
38
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
hoantq.pleiku@gialai.gov.vn
39
Nguyễn Văn Kháng
khangnv.pleiku@gialai.gov.vn
40
Nguyễn Văn Thủy
thuynv.pleiku@gialai.gov.vn
41
Phạm Thị Kim Loan
loanptk.pleiku@gialai.gov.vn
42
 
 
43
Phạm Thị Thanh Cơ
coptt.pleiku@gialai.gov.vn
44
Trần Minh Thông
thongtm.pleiku@gialai.gov.vn
45
 
 
46
Võ Quang Nhân
nhanvq.pleiku@gialai.gov.vn
47
Võ Thị Quỳnh Giao
giaovtq.pleiku@gialai.gov.vn
48
 
 
49
 
 
50
 
 
51
Nguyễn Anh Minh
minhna.pleiku@gialai.gov.vn
52
Nguyễn Hồng Trinh
trinhnt.pleiku@gialai.gov.vn
53
Nguyễn Thanh Bình
binhnt.pleiku@gialai.gov.vn
54
Nguyễn Thị An
annt.pleiku@gialai.gov.vn
55
Nguyễn Thị Hoa
hoant.pleiku@gialai.gov.vn
56
Nguyễn Văn Đình
dinhnv.pleiku@gialai.gov.vn
57
Nguyễn Xuân Huân
huannx