CHUYÊN MỤC

Cơ cấu tổ chức
Bộ Thủ tục hành chính công
Hỏi đáp - Góp ý
Lịch công tác
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật

Kết quả 03 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Pleiku (2011-2013)

Ngày đăng bài: 06/11/2014
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta với mục tiêu đưa nông thôn nước ta phát triển toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đặc biệt là người nông dân. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 cơ bản đúng theo tiến độ đề ra.

Công tác tuyên truyền

Ngay bước đầu triển khai thực hiện, Thành phố Pleiku đã xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và phải được triển khai thường xuyên, liên tục, bảo đảm nội dung, đúng định hướng, đa dạng, phong phú sáng tạo về hình thức, hàng năm UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với các nội dung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trong năm của từng đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới của các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 19/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XIV) về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020”,… thông qua công tác tuyên truyền làm cho người dân thấy rõ công tác xây dựng nông thôn mới là của toàn dân, nhân dân là chủ thể, là người trực tiếp làm và hưởng thụ.

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 xã tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố. Bên cạnh đó đã lồng ghép với tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”  tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, đem lại hiệu quả tích cực.

Hàng năm, đều tổ chức tập huấn và cung cấp đầy đủ tài liệu cho các thành viên Ban chỉ đạo ở thành phố và 9 xã về hướng dẫn thực hiện nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố, cụ thể: năm 2011 tổ chức 1 lớp có 80 lượt người tham gia; năm 2012 tổ chức 01 lớp có 70 lượt người tham gia. 9/9 xã tổ chức tập huấn cho cán bộ xã, thôn, làng tham gia công tác điều tra, đánh giá, lập đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, cụ thể: năm 2011 tổ chức 9 lớp (mỗi xã 1 lớp) có 450 lượt người tham gia; năm 2012 tổ chức 9 lớp có 450 lượt người tham gia.

TP.Pleiku sơ kết chương trình nông thôn mới năm 2012.

Kết quả đạt được

Năm 2011, 9/9 xã