CHUYÊN MỤC

Cơ cấu tổ chức
Bộ Thủ tục hành chính công
Hỏi đáp - Góp ý
Lịch công tác
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật

Kết quả theo dõi thi hành pháp luật về đất đai và thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 12/05/2013
Thực hiện Kế hoạch 1053/KH-UBND ngày 21/9/2011, UBND thành phố tiến hành triển khai thực hiện công tác theo dõi pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố Pleiku, qua đó đánh giá các nội dung cụ thể về tình hình thi hành pháp luật về đất đai và một số tồn tại trong thực tiễn thi hành pháp luật làm hạn chế hiệu quả của công tác thi hành pháp luật nói chung và thi hành pháp luật về đất đai nói riêng.

Kết quả thi hành pháp luật về đất đai
Trên cơ sở phạm vi lĩnh vực tiến hành theo dõi thi hành pháp luật được xác định trong kế hoạch là lĩnh vực đất đai, bằng phương pháp kiểm tra, khảo sát, thu thập, xử lý thông tin… UBND thành phố đã đánh giá kết quả thi hành pháp luật về đất đai thông qua các nội dung sau: công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, tình hình tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai, tình hình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố và đánh giá về mức độ tuân thủ pháp luật về đất đai của cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố.
Theo đó, thành phố đang phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của các xã, phường và thành phố.
Năm 2011, tổng số giấy chứng nhận đã cấp là 4.657 giấy cho tổng diện tích : 334,98 ha (đất NN: 302,06 ha; đất ở: 32,92 ha) (số liệu thống kê tính đến ngày: 30/9/2011). Cụ thể: Cấp lần đầu:  757 GCN, diện tích : 92,30 ha (đất NN: 85,42 ha; đất ở: 6,88ha); Cấp lại: 3.900 GCN, diện tích : 242,68 ha (đất NN: 216,64ha; đất ở: 26,04 ha).
Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ: Từ đầu năm đến nay, Ban Bồi thường, Tái định cư và Phát triển quỹ đất thành phố đã và đang triển khai thực hiện 11 dự án, trong đó đã hoàn thành 07 dự án, các hoạt động về bồi thường hỗ trợ, thu hồi đất, bàn giao mặt bằng bố trí tái định cư được thực hiện thuận lợi, đúng quy định, tiến độ đạt được từ 88% đến 98%.
 Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai đươc triển khai đều đặn, đồng bộ bằng nhiều hình thức từ thành phố đến cơ sở, các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được xử lý kịp thời. Trên cơ sở kết quả thanh tra về việc quy hoạch, quản lý và sử dụng đất tại một số phường, thành phố đã có đánh giá sơ bộ về mức độ tuân thủ pháp luật về đất đai của cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố.
Một số tồn tại trong thực tiễn triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật
Trên cơ sở kết quả đánh giá theo dõi thi hành pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố Pleiku cho thấy công tác theo dõi thi hành pháp luật là một nhiệm vụ khá mới và khó khăn đối với cả các cơ quan ở Trung ương cũng như địa phương, đặc biệt là ở cấp huyện, và thành phố Pleiku cũng không nằm ngoài những khó khăn đó. Vì vậy, khi triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật, UBND thành phố còn có nhiều vướng mắc và khó khăn như:
Về thể chế pháp lý quy định về chức năng, nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật:Theo dõi thi hành pháp luật là một trong những công việc mới được giao cho tổ chức pháp chế Bộ, ngành từ năm 2010. Các cơ sở pháp lý quan trọng nhất của công tác theo dõi thi hành pháp luật là Nghị định 93/2008/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn hóa quy phạm pháp luật năm 2008, theo đó Bộ Tư pháp được giao thực hiện là chức năng quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật, với hai nhiệm vụ cụ thể là theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước; hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác theo dõi, đánh giá, báo cáo về tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương.
Để tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật ở địa phương, ngày 16/02/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn cấp tỉnh.
Tuy nhiên, tại Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện quận thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/2/2010 quy định về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện quận thị xã, thành phố thuộc tỉnh Chính phủ cũng không quy định cho Phòng Tư pháp chức năng tham mưu cho UBND huyện về công tác thi hành văn bản.
Chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Phòng Tư pháp mới chỉ được Bộ tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV.
Bên cạnh đó, công tác này được tổ chức, triển khai thực hiện theo Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác theo dõi thi hành pháp luật nhưng Thông tư 03/2010/TT-BTP lại chưa có quy định điều chỉnh nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật ở cấp huyện. Điều này gây khó khăn không nhỏ trong quá trình triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật nói chung và thi hành pháp luật về đất đai nói riêng trên địa bàn thành phố.
Một nguyên nhân nữa làm hạn chế hiệu quả của công tác thi hành pháp luật là: hiện nay, công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 03/2010/TT-BTP. Trong khi đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành để quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực do mình phụ trách và những vấn đề khác do Chính phủ giao. Do vậy, tính bắt buộc của quy định đối với các ngành, lĩnh vực khác không cao cũng làm hạn chế hiệu quả của công tác theo dõi thi hành pháp luật.
 Về hệ thống tiêu chí đánh giá: Thông tư 03/2010/TT-BTP quy định 5 nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhưng hệ thống chỉ tiêu đánh giá những nội dung theo dõi thi hành pháp luật còn chung chung, nhiều chỉ tiêu còn định tính như đánh giá mức độ nâng cao nhận thức pháp luật sau khi được tuyên truyền phổ biến, tác động của công tác tuyên truyền; đánh giá sự phù hợp của pháp luật đối với điều kiện kinh tế xã hội, trình độ dân trí, truyền thống văn hóa và phong tục tập quán, yêu cầu thực tiễn đặt ra … gây khó khăn rất lớn trong quá trình thu thập, xử lý thông tin nên kết quả theo dõi đánh giá chưa thực sự chính xác.
Về cơ chế phối hợp, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật: Các cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành; cơ quan chuyên môn ở địa phương và đặc biệt là ở cấp huyện, cũng như cơ chế xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật cũng chưa được quy định cụ thể gây khó khăn thật sự cho công tác theo dõi thi hành pháp luật ở cơ sở.
Qua thực tiễn triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố Pleiku, cho thấy thể chế pháp lý quy định về công tác thi hành pháp luật và đặc biệt là các quy định về theo dõi thi hành pháp luật ở cấp huyện còn rất hạn chế, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật ở địa phương.
Vì vậy, yêu cầu cấp thiết trong thời gian tới đối với công tác này là cần phải hoàn thiện kịp thời thể chế pháp lý về công tác thi hành pháp luật nói chung và ở UBND cấp huyện nói riêng về hiệu lực pháp lý cũng như các biện pháp đảm bảo thi hành, cơ chế phối hợp thực hiện giữa các cơ quan tư trung ương đến địa phương và có một hệ thống tiêu chí đánh giá rõ ràng, cụ thể nhằm tạo điều kiện cho việc thu thập, xử lý thông tin, báo cáo đánh giá một cách chính xác đầy đủ./.

Ngọc Huyền – Phòng Tư pháp
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0593 830 155  - Fax: 059. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai