CHUYÊN MỤC

Cơ cấu tổ chức
Bộ Thủ tục hành chính công
Hỏi đáp - Góp ý
Lịch công tác
Quy hoạch - Kế hoạch
Phổ biến pháp luật
Danh bạ hộp thư điện tử UBND thành phố Pleiku

1. Dạnh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
Tên cơ quan
Tên tài khoản
Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku
ubndpleiku@gialai.gov.vn
Phòng Kinh tế kinhte.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Nội vụ noivu.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Giáo dục Đào tạo gddt.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Dân tộc dantoc.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Quản lý đô thị qldt.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Tài chính Kế hoạch tckh.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Tư Pháp tuphap.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ldtbxh.pleiku@gialai.gov.vn
Thanh Tra Thành phố thanhtra.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường tnmt.pleiku@gialai.gov.vn
Phòng Y tế yte.pleiku@gialai.gov.vn
Ban Quản lý trung tâm thương mại bqltttm.pleiku@gialai.gov.vn
Hội Chứ thập đỏ thành phố Pleiku ctd.pleiku@gialai.gov.vn
Trung tâm Dân số - KHHGĐ dskhhgd.pleiku@gialai.gov.vn
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao vhtttt.pleiku@gialai.gov.vn
Đài Truyền thanh Truyền hình dttth.pleiku@gialai.gov.vn
Trung tâm phát triển quỹ đất ttptqd.pleiku@gialai.gov.vn
Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp Diên Phú ttptccndp.pleiku@gialai.gov.vn
Đội kiểm tra quy tắc quản lý đô thị dktqtqldt.pleiku@gialai.gov.vn
Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng bqldadtxd.pleiku@gialai.gov.vn
Ban Quản lý chợ Hoa Lư - Phù Đổng bqlchlpd.pleiku@gialai.gov.vn
 
2. Dạnh bạ hộp thư điện tử các xã, phường:
STT Tên xã, phường Tên tài khoản
1 UBND phường Diên Hồng ubnddh.pleiku@gialai.gov.vn
2 UBND phường Yên Đỗ ubndyd.pleiku@gialai.gov.vn
3 UBND phường Ia Kring ubnddhik.pleiku@gialai.gov.vn
4 UBND phường Tây Sơn ubndts.pleiku@gialai.gov.vn
5 UBND phường Hoa Lư ubndhl.pleiku@gialai.gov.vn
6 UBND phường Hội Thương ubndht.pleiku@gialai.gov.vn
7 UBND phường Hội Phú ubndhp.pleiku@gialai.gov.vn
8 UBND phường Trà Bá ubndtb.pleiku@gialai.gov.vn
9 UBND phường Phù Đổng ubndpd.pleiku@gialai.gov.vn
10 UBND phường Thắng Lợi ubndtl.pleiku@gialai.gov.vn
11 UBND phường Chi Lăng ubndcl.pleiku@gialai.gov.vn
12 UBND phường Thống Nhất ubndtn.pleiku@gialai.gov.vn
13 UBND phường Đống Đa ubnddd.pleiku@gialai.gov.vn
14 UBND phường Yên Thế ubndyt.pleiku@gialai.gov.vn
15 UBND xã Biển Hồ ubndbh.pleiku@gialai.gov.vn
16 UBND xã Tân Sơn ubndts.pleiku@gialai.gov.vn
17 UBND xã Trà Đa ubndtd.pleiku@gialai.gov.vn
18 UBND xã Chư Á ubndca.pleiku@gialai.gov.vn
19 UBND xã An Phú ubndap.pleiku@gialai.gov.vn
20 UBND xã Chư Hdrông ubndchd.pleiku@gialai.gov.vn
21 UBND xã Ia Kênh ubndik.pleiku@gialai.gov.vn
22 UBND xã Diên Phú ubnddp.pleiku@gialai.gov.vn
23 UBND xã Gào ubndg.pleiku@gialai.gov.vn

3. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
STT Họ và tên Tên tài khoản
1
Nguyễn Lê Phương Minh
minhnlp.pleiku@gialai.gov.vn
2
Nguyễn Xuân Hà
hanx.pleiku@gialai.gov.vn
3
Trần Quang Vinh
vinhtq.pleiku@gialai.gov.vn
4
Đặng Lê Thanh Trúc
trucdlt.pleiku@gialai.gov.vn
5
Lê Đặng Quốc Dũng
dungldq.pleiku@gialai.gov.vn
6
Phan Hà Bạch Ánh
anhphb.pleiku@gialai.gov.vn
7
Trần Công Danh
danhtc.pleiku@gialai.gov.vn
8
Lê Minh Hùng
hunglm.pleiku@gialai.gov.vn
9
Lê Thị Phương Thủy
thuyltp.pleiku@gialai.gov.vn
10
Vũ Văn Uy
uyvv.pleiku@gialai.gov.vn
11
Võ Thành Chương
chuongvt.pleiku@gialai.gov.vn
12
Phan Thị Hoài Thương
thuongpth.pleiku@gialai.gov.vn
13
Nguyễn Thị Phương Uyên
uyenntp.pleiku@gialai.gov.vn
14
Ngô Thị Hường
huongnt.pleiku@gialai.gov.vn
15
Hà Thị Thu Hoài
hoaihtt.pleiku@gialai.gov.vn
16
Nguyễn Hữu Sung
sungnh.pleiku@gialai.gov.vn
17
Nguyễn Thị Loan
loannt.pleiku@gialai.gov.vn
18
Nguyễn Tấn Quang
quangnt.pleiku@gialai.gov.vn
19
Nguyễn Đình Phương
phuongnd.pleiku@gialai.gov.vn
20
Nguyễn Đình Thức
thucnd.pleiku@gialai.gov.vn
21
Đào Trung Ánh
anhdt.pleiku@gialai.gov.vn
22
Võ Dương Hà
havd.pleiku@gialai.gov.vn
23
Phạm Long Sơn
sonpl.pleiku@gialai.gov.vn
24
Trương Thị Hội
hoitt.pleiku@gialai.gov.vn
25
Trần Xuân Quang
quangtx.pleiku@gialai.gov.vn
26
Đỗ Trung Hùng
hungdt.pleiku@gialai.gov.vn
27
Trần Thị Thúy Hằng
hangttt.pleiku@gialai.gov.vn
28
Trần Thị Tâm
tamtt.pleiku@gialai.gov.vn
29
Võ Phan Duyệt
duyetvp.pleiku@gialai.gov.vn
30
Đặng Khánh Toàn
toandk.pleiku@gialai.gov.vn
31
Nguyễn Tín 
32
Nguyễn Công Tuấn
tuannc.pleiku@gialai.gov.vn
33
Nguyễn Hoàng Quang Minh
minhnhq.pleiku@gialai.gov.vn
34
Lê Văn Quang
quanglv.pleiku@gialai.gov.vn
35
Nguyễn Ngọc Thông
thongnn.pleiku@gialai.gov.vn
36
Nguyễn Thị Ánh Hồng
hongnta.pleiku@gialai.gov.vn
37
Nguyễn Thành Tiên
tiennt.pleiku@gialai.gov.vn
38
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
hoantq.pleiku@gialai.gov.vn
39
Nguyễn Văn Kháng
khangnv.pleiku@gialai.gov.vn
40
Nguyễn Văn Thủy
thuynv.pleiku@gialai.gov.vn
41
Phạm Thị Kim Loan
loanptk.pleiku@gialai.gov.vn
42
 
 
43
Phạm Thị Thanh Cơ
coptt.pleiku@gialai.gov.vn
44
Trần Minh Thông
thongtm.pleiku@gialai.gov.vn
45
 
 
46
Võ Quang Nhân
nhanvq.pleiku@gialai.gov.vn
47
Võ Thị Quỳnh Giao
giaovtq.pleiku@gialai.gov.vn
48
 
 
49
 
 
50
 
 
51
Nguyễn Anh Minh
minhna.pleiku@gialai.gov.vn
52
Nguyễn Hồng Trinh
trinhnt.pleiku@gialai.gov.vn
53
Nguyễn Thanh Bình
binhnt.pleiku@gialai.gov.vn
54
Nguyễn Thị An
annt.pleiku@gialai.gov.vn
55
Nguyễn Thị Hoa
hoant.pleiku@gialai.gov.vn
56
Nguyễn Văn Đình
dinhnv.pleiku@gialai.gov.vn
57
Nguyễn Xuân Huân
huannx.pleiku@gialai.gov.vn
58
Nguyễn Đăng Đài
daind.pleiku@gialai.gov.vn
59
Nguyễn Chớ
chon.pleiku@gialai.gov.vn
60
Nguyễn Thị Mai
maint.pleiku@gialai.gov.vn
61
Nguyễn Văn Văn Nông
nongnv.pleiku@gialai.gov.vn
62
Phạm Thị Hồng Hạnh
hanhpth.pleiku@gialai.gov.vn
63
Trương Công Thành
thanhtc.pleiku@gialai.gov.vn
64
Trần Thanh Hùng
hungtt.pleiku@gialai.gov.vn
65
Trần Thị Hồng Hạnh
hanhtth.pleiku@gialai.gov.vn
66
Võ Dương Hà
havd.pleiku@gialai.gov.vn
67
Võ Thị Đào Huyền
huyenvtd.pleiku@gialai.gov.vn
68
Đồng Thị Thanh Hải
haidtt.pleiku@gialai.gov.vn
69
Bùi Hồng Quang
quangbh.pleiku@gialai.gov.vn
70
Cao Duy Hiền
hiencd.pleiku@gialai.gov.vn
71
Lê Thị Yến
yenlt.pleiku@gialai.gov.vn
72
Lê Gia Chương
chuonglg.pleiku@gialai.gov.vn
73
Nguyễn Bá Trường
truongnb.pleiku@gialai.gov.vn
74
Nguyễn Thị Bích Vân
vanntb.pleiku@gialai.gov.vn
75
Nguyễn Thị Phước Vân
vanntp.pleiku@gialai.gov.vn
76
Nguyễn Thị Thúy Tâm
tamntt.pleiku@gialai.gov.vn
77
Nguyễn Tiến Dũng
dungnt.pleiku@gialai.gov.vn
78
Nguyễn Văn Tuấn
tuannv.pleiku@gialai.gov.vn
79
 
 
80
Ngô Thị Thao
thaont.pleiku@gialai.gov.vn
81
Ngôn Thị Kim Oanh
oanhntk.pleiku@gialai.gov.vn
82
Ngô Xuân Hiền
hiennx.pleiku@gialai.gov.vn
83
Phan Thị Hoài Thương
thuongbth.pleiku@gialai.gov.vn
84
Phạm Thị Huyền
huyenpt.pleiku@gialai.gov.vn
85
Trần Hữu Sơn
sonth.pleiku@gialai.gov.vn
86
Trần Trung Kiên
kientt.pleiku@gialai.gov.vn
87
Hồ Thị Ngọc Huyền
huyenhtn.pleiku@gialai.gov.vn
88
Lê Thị Ánh Tuyết
tuyetlta.pleiku@gialai.gov.vn
89
 
 
90
 
 
91
Nguyễn Đức Sơn
sonnd.pleiku@gialai.gov.vn
92
 
 
93
Võ Thị Đào Quyên
quyenvtd.pleiku@gialai.gov.vn
94
R Mah Wih
wihrm.pleiku@gialai.gov.vn
95
Trần Đức Thuận
thuantd.pleiku@gialai.gov.vn
96
Bùi Thị Minh Khang
khangbtm.pleiku@gialai.gov.vn
97
Bạch Thị Ngọc Liên
lienbtn.pleiku@gialai.gov.vn
98
Lê Thị Diệp
dieplt.pleiku@gialai.gov.vn
99
Lê Thị Bảy
baylt.pleiku@gialai.gov.vn
100
Lê Thị Kim Hồng
hongltk.pleiku@gialai.gov.vn
101
Nguyễn Công Hoan
hoannc.pleiku@gialai.gov.vn
102
Nguyễn Công Hộ
honc.pleiku@gialai.gov.vn
103
Nguyễn Thị Cúc
cucnt.pleiku@gialai.gov.vn
104
Nguyễn Thị Dung
dungnth.pleiku@gialai.gov.vn
105
Nguyễn Thị Thơi
thoint.pleiku@gialai.gov.vn
106
Nguyễn Thị Loan
loannth.pleiku@gialai.gov.vn
107
Nguyễn Thị Thanh Hà
hantt.pleiku@gialai.gov.vn
108
Nguyễn Thị Thu Hà
hantth.pleiku@gialai.gov.vn
109
Phạm Thị Hạnh
hanhpt.pleiku@gialai.gov.vn
110
 
 
111
Phạm Thị Kim Thoa
thoaptk.pleiku@gialai.gov.vn
112
Trương Thị Lê
lett.pleiku@gialai.gov.vn
113
Trịnh Thị Hoa
hoatt.pleiku@gialai.gov.vn
114
Võ Thị Tố Anh
anhvtt.pleiku@gialai.gov.vn
115
Bạch Quảng
quangb.pleiku@gialai.gov.vn
116
Dương Hữu Toàn
toandh.pleiku@gialai.gov.vn
117
Hoàng Duy Bắc
bachd.pleiku@gialai.gov.vn
118
Lê Cảnh Hoa
hoalc.pleiku@gialai.gov.vn
119
Lê Văn Tam
tamlv.pleiku@gialai.gov.vn
120
Mai Thị Sinh
xinhmt.pleiku@gialai.gov.vn
121
Mai Xuân Hùng
hungmx.pleiku@gialai.gov.vn
122
Nguyễn Bá Tuấn
tuannb.pleiku@gialai.gov.vn
123
Nguyễn Huy Khâm
khamnh.pleiku@gialai.gov.vn
124
Nguyễn Thị Danh
danhnt.pleiku@gialai.gov.vn
125
Nguyễn Đức Loan
loannd.pleiku@gialai.gov.vn
126
Nguyễn Đức Vương
vuongnd.pleiku@gialai.gov.vn
127
Nguyễn Quốc Khánh
khanhnq.pleiku@gialai.gov.vn
128
Phạm Thị Lơ
lopt.pleiku@gialai.gov.vn
129
Trương Thị Thanh Cúc
cucttt.pleiku@gialai.gov.vn
130
Trương Vĩnh Phúc
phuctv.pleiku@gialai.gov.vn
131
Trần Duy Lộc
loctd.pleiku@gialai.gov.vn
132
Trần Mậu Nhân
nhantm.pleiku@gialai.gov.vn
133
Bùi Thị Phương Hoa
hoabtp.pleiku@gialai.gov.vn
134
Hồ Hiệp Sĩ
sihh.pleiku@gialai.gov.vn
135
Lê Xuân Hứng
hunglx.pleiku@gialai.gov.vn
136
Mai Thị Thu Hiền
hienmtt.pleiku@gialai.gov.vn
137
Mai Xuân Tấn
tanmx.pleiku@gialai.gov.vn
138
Nguyễn Ngọc Sơn
sonnn.pleiku@gialai.gov.vn
139
Nguyễn Thị Huệ
huent.pleiku@gialai.gov.vn
140
Nguyễn Thị Hòa
hoanth.pleiku@gialai.gov.vn
141
Nguyễn Thị Hồng Chiên
chiennth.pleiku@gialai.gov.vn
142
Nguyễn Vũ
vun.pleiku@gialai.gov.vn
143
Nguyễn Xuân Hải
hainx.pleiku@gialai.gov.vn
144
Nguyễn Xuân Trường
truongnx.pleiku@gialai.gov.vn
145
Nguyễn Văn Vân
vannv.pleiku@gialai.gov.vn
146
Phan Thị Khuyên
khuyenpt.pleiku@gialai.gov.vn
147
Phạm Thị Lan
lanpt.pleiku@gialai.gov.vn
148
Phạm Thị Liên
lienpt.pleiku@gialai.gov.vn
149
Trần Thị Dung
dungtt.pleiku@gialai.gov.vn
150
Từ Đức Vinh
vinhtd.pleiku@gialai.gov.vn
151
Võ Xuân Do
dovx.pleiku@gialai.gov.vn
152
Cù Lương Sơn
soncl.pleiku@gialai.gov.vn
153
Dương Đình Lâm
lamdd.pleiku@gialai.gov.vn
154
Nguyễn Thị Hiền
hiennt.pleiku@gialai.gov.vn
155
Nguyễn Đình Trình
trinhnd.pleiku@gialai.gov.vn
156
Thiệu Vĩnh Hương
huongtv.pleiku@gialai.gov.vn
157
Trương Tiến Sỹ
sytt.pleiku@gialai.gov.vn
158
Trần Thị Tiếu
tieutt.pleiku@gialai.gov.vn
159
Phan Ngọc Anh
anhpn.pleiku@gialai.gov.vn
160
Nguyễn Đình Tiến
tiennd.pleiku@gialai.gov.vn
161
Lê Ngọc Hiệp
hiepln.pleiku@gialai.gov.vn
162
Trà Chí Nhất
nhattc.pleiku@gialai.gov.vn
163
Nguyễn Hồng Minh
minhnh.pleiku@gialai.gov.vn
164
Huỳnh Công Quang
quanghc.pleiku@gialai.gov.vn
165
Huỳnh Tấn Điền
dienht.pleiku@gialai.gov.vn
166
Trần Lựu
luut.pleiku@gialai.gov.vn
167
Nguyễn Năng Dũng
dungnn.pleiku@gialai.gov.vn
168
Từ Văn An
antv.pleiku@gialai.gov.vn
169
Bùi Văn Trung
trungbv.pleiku@gialai.gov.vn
170
Nguyễn Văn Hòa
hoanv.pleiku@gialai.gov.vn
171
Nguyễn Đức Thuận
thuannd.pleiku@gialai.gov.vn
172
Đặng Phước Toàn
toandp.pleiku@gialai.gov.vn
173
Lê Thị Thái
thailt.pleiku@gialai.gov.vn
174
Nguyễn Cẩm
camn.pleiku@gialai.gov.vn
175
Nguyễn Thị Nga
ngant.pleiku@gialai.gov.vn
176
Nguyễn Mạnh Hà
hanm.pleiku@gialai.gov.vn
177
Nguyễn Thị Quý
quynt.pleiku@gialai.gov.vn
178
Nguyễn Huy Hải
hainh.pleiku@gialai.gov.vn
179
Phạm Toàn Vinh
vinhpt.pleiku@gialai.gov.vn
180
Trần Văn Tư
tutv.pleiku@gialai.gov.vn
181
Nguyễn Đình Huy
huynd.pleiku@gialai.gov.vn
182
Nguyễn Thị Linh Chi
chintl.pleiku@gialai.gov.vn
183
Bùi Thị Xân Cúc
cucbtx.pleiku@gialai.gov.vn
184
Đào Kim Tiến
tiendk.pleiku@gialai.gov.vn
185
Tăng Thị Tú
tutt.pleiku@gialai.gov.vn
186
Đinh Hải Nam
namdh.pleiku@gialai.gov.vn
187
Dương Xuân Hồng
hongdx.pleiku@gialai.gov.vn
188
Nguyễn Thị Thanh Hiền
hienntt.pleiku@gialai.gov.vn
189
Võ Toàn
toanv.pleiku@gialai.gov.vn
190
Nguyễn Văn Long
longnv.pleiku@gialai.gov.vn
191
Nguyễn Phú Khánh
khanhnp.pleiku@gialai.gov.vn
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0593 830 155  - Fax: 059. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai