CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thông tin tuyên truyền
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Tuyên truyền kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Ngày đăng bài: 26/03/2019
Ngày 21/01/2019, UBND xã Biển Hồ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.

Theo đó, đối với công tác chỉ đạo, điều hành cần xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể; đảm bảo các nhiệm vụ CCHC được thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau…
Đối với công tác cải cách thể chế,  thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các vấn đề phát hiện sau kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật…
Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC; tổ chức rà soát, đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực; kiến nghị loại bỏ những TTHC phức tạp, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; công bố TTHC kịp thời, 100% TTHC được công khai, minh bạch theo quy định; 100% TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy, tiếp tục tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn đầu mối các tổ chức của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với tinh giản biên chế; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị của xã…
Đối với công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chứctiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.
Đối với công tác cải cách tài chính công, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đối với các lĩnh vực mà các thành phần kinh tế có thể tham gia…
Đối với công tác hiện đại hóa hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nội bộ của xã, duy trì và nâng cấp các ứng dụng cơ bản; tổ chức triển khai, vận hành Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông…
Đối với công tác tuyên truyền CCHC, tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền CCHC xã năm 2019, trong đó tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - ­2020; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc chung tay thực hiện cải cách hành chính…​
                                                                                                                               Tin: Thanh Nga