CHUYÊN MỤC

Quảng bá du lịch xã
Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thông tin tuyên truyền
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
ttgd.png
 
Về phát triển kinh tế: việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng “Nông nghiệp, tiểu thủ công nhiệp, thương mại dịch vụ” đúng hướng, đã thúc đẩy  kinh tế của xã tiếp tục phát triển, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên.Sản xuất nông nghiệp hàng năm kết quả đạt tăng hơn so với kế hoạch, tình hình dịch bệnh được khống chế; công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chú trọng;Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu; Bộ mặt của xã ngày càng khang trang sạch đẹp. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đúng lộ trình, đến nay xã đã được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là xã đạt chuẩn “xây dựng nông thôn mới”.
Về phát triển văn hóa xã hội: Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao được chỉ đạo thường xuyên. Kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và thành phố. Công tác giáo dục tiếp tục được phát triển cả về cơ sở vật chất, cũng như chất lượng dạy và học, hoàn thành việc phổ cập giáo dục tiểu học. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được quan tâm, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, tiêm chủng, phòng bệnh đạt yêu cầu. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt các đối tượng chính sách xã hội, đặc biệt là chăm sóc người có công với nước được chú trọng. Các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chuyển biến tốt về nội dung và hình thức.
Về tình hình Quốc phòng - An ninh: Công tác giao quân, hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Quản lý điều động tốt dự bị động viên, xây dựng lực lượng dân quân đủ về số lượng, chất lượng. Duy trì nghiêm chế độ trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, giữ vững an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội. Kiểm soát được tình hình tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệan ninh quốc phòng được nhân dân tham gia hưởng ứng rộng rãi.
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, xã còn gặp nhiều khó khăn đó là: tình hình an ninh chính trị trên địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch vẫn không ngừng tổ chức các hoạt động chống phá ta về nhiều mặt. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với nhân dân ở 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số do trình độ văn hóa thấp nên nhận thức về mọi mặt còn hạn chế. Thời tiết diễn biến thất thường, dịch bệnh diễn biến phức tạp; Các mặt hàng vật tư, phân bón, xăng dầu, xi măng, sắt thép, thuốc chữa bệnh tăng cao. Hoạt động kinh doanh, buôn bán của các cơ sở kinh doanh còn nhỏ lẻ chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là những yếu tố gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân các dân tộc trong xã.
Với những đặc điểm về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương như trên đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phải thường xuyên được kiện toàn củng cố, nâng cao, chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả. Nhằm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao trong quá trình xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.