CHUYÊN MỤC

Quảng bá du lịch xã
Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Làm theo lời Bác
Thông tin tuyên truyền
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
* CƠ CẤU TỔ CHỨC:
I. LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Phan Minh Đức Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã 0903529696  
2 Bùi Thị Minh Hiếu Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 0982391713  
3 Nguyễn Quốc Vinh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 0983513659  
4 Nguyễn Văn Tuế Phó Chủ tịch HĐND xã 0962033335  
5 Trần Anh Tuấn Phó chủ tịch UBND xã (Phụ trách lĩnh vực Kinh tế) 0905670279  
6 Đinh Thị Hoa Phó chủ tịch UBND xã (Phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Xã hội) 0984982546  
 
II. CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI GỒM: UBMTTQ Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN, Hội Cựu Chiến binh xã.
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 R’ Cơm Hmyữ UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã 0963208057  
2 H’ Nglíu Chủ tịch Hội Nông dân xã 0987735151  
3 Vũ Thị Vân Anh Chủ tịch Hội LHPN xã 0963513378  
4 Phạm Văn Cường Chủ tịch Hội CCB xã 0975460428  
5 Trần Thị Hoài Thương Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã 0368108177  
 
III. CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN CỦA UBND XÃ GỒM:
+ Bộ phận Quân sự;
+ Bộ phận Tài chính – Kế toán;
+ Bộ phận Văn hóa – Xã hội;
+ Bộ phận Văn phòng – Thống kê;
+ Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch;
+ Bộ phận Địa chính – Xây dựng. 
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Nguyễn Thị Thanh Thảo Công chức Tư pháp – Hộ Tịch 0984899182  
2 Nguyễn Thị Hợp Công chức Tư pháp – Hộ Tịch 0973318664  
3 Lê Thị Bông Công chức Tài chính – Kế toán 0968736479  
4 Nguyễn Thị Huy Hiền Công chức Tài chính – Kế toán 0973603579  
5 Phạm Minh Thư Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 0971185657  
6 Huỳnh Văn Cường Công chức Địa chính – Xây dựng 0934902469  
7 Nguyễn Thị Cẩm Vân Công chức Địa chính – Xây dựng 0976888119  
8 Lê Thị Loan Công chức Văn hóa – Xã hội 0326945553  
9 Chu Thị Thúy Công chức Văn hóa – Xã hội 0976888422  
10 Nguyễn Thị Tú Khoa Công chức Văn phòng – Thống kê 0382717979  
11 Nguyễn Thị Thanh Nga Công chức Văn phòng – Thống kê 0332685175  
 
IV. CÁC THÔN LÀNG THUỘC XÃ GỒM: 7 thôn, làng
+ Thôn 1
+ Thôn 2
+ Thôn 3
+ Thôn 4
+ Thôn Đồng Bằng
+ Làng Phung
+ Làng Ia Nueng
 
* CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA UBND XÃ BIỂN HỒ:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã:
- Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm chung trên tất cả các hoạt động của Uỷ ban nhân dân và trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
- Là chủ tài khoản thứ nhất Ngân sách xã.
- Quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều nội dung công việc trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân; trực tiếp chỉ đạo các công việc đột xuất, quan trọng trên các lĩnh vực.
- Chủ tịch UBND xã triệu tập, chủ trì các phiên họp, Hội nghị của UBND, khi vắng mặt thì ủy quyền Phó Chủ tịch UBND chủ trì thay; bảo đảm việc chấp hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã.
- Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND xã và thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức việc tiếp công dân, xét và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức theo quy định của pháp luật.
- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
+ Công tác Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội của xã.
+ Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; quy chế và lề lối làm việc của Ủy ban nhân dân xã.
+ Quản lý, điều hành các công trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch hàng năm và một số công trình, dự án khác được cấp thẩm quyền phê duyệt.
+ Điều hành chung về tài chính ngân sách, quản lý tài sản công, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, quyết toán ngân sách hàng năm, các chương trình mục tiêu quốc gia.
+ Công tác Quốc phòng - An ninh, đối ngoại, những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; những giải pháp quan trọng, có tính chất đột phá trong chỉ đạo điều hành ở từng thời điểm.
+ Chỉ đạo chung về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư; bảo vệ tài nguyên môi trường.
+ Chỉ đạo chung về công tác dân vận của chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ.
+ Công tác quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.
+ Giải quyết những vấn đề do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, những người đứng đầu các tổ chức Đoàn thể, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, các thôn, làng đề nghị liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã.
- Trực tiếp phân công giao nhiệm vụ công việc đối với Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND xã, cán bộ, công chức thuộc UBND xã, trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND xã có thể thành lập các tổ chức tư vấn để tham mưu, giúp Chủ tịch UBND xã giải quyết công việc.
- Trực tiếp chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng, thực hiện, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO theo tiêu chuẩn Việt Nam 9001:2015. Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của đội ngũ công chức xã, các thôn, làng và những người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã.
- Trực lãnh đạo tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả vào thứ 6 hàng tuần.
2. Phó Chủ tịch UBND xã (Phụ trách lĩnh vực Kinh tế):
- Là chủ tài khoản thứ hai Ngân sách xã.
- Giúp Chủ tịch phụ trách và chỉ đạo lĩnh vực kinh tế bao gồm các lĩnh vực: Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Thống kê; Thương mại dịch vụ, Tiểu thủ công nghiệp, Nông nghiệp, Chăn nuôi; Hợp tác xã; Tài nguyên Môi trường; Trật tự đô thị, Trật tự xây dựng, quản lý đất đai.
- Thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã điều hành các hoạt động của Ủy ban nhân dân xã trong trường hợp Chủ tịch đi vắng 03 ngày trở lên (khi có ủy quyền).
- Trực tiếp chỉ đạo các bộ phận chuyên môn: Tài nguyên Môi trường, Tổ trật tự đô thị.
- Trưởng các Ban kiêm nhiệm của xã (thuộc lĩnh vực phụ trách).
- Ký thay Chủ tịch các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền của Chủ tịch UBND xã theo quy định tại khoản 5 điều 36 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.
- Trực lãnh đạo tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả vào thứ 2, thứ 4 hàng tuần.
- Phụ trách địa bàn thôn 4, làng Phung.
3. Phó Chủ tịch UBND xã (Phụ trách lĩnh vực Văn hóa – Xã hội):
- Là chủ tài khoản thứ ba Ngân sách xã và trực tiếp điều hành các loại quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Bảo trợ trẻ em, Chăm sóc Người cao tuổi.
- Giúp Chủ tịch phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội bao gồm các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, Khoa học - Công nghệ;  ISO 9001:2015; Y tế, Giáo dục, Văn hóa - Thông tin, Thể dục thể thao, Tư pháp - Hộ tịch, Dân tộc tôn giáo, Lao động Thương binh & Xã hội, Giảm nghèo, Dân số - KHHGĐ, Trẻ em, Trung tâm học tập cộng đồng; Dân tộc tôn giáo và các Tổ chức xã hội thuộc UBND.
-Trưởng các Ban kiêm nhiệm của xã (thuộc lĩnh vực phụ trách).
- Ký thay Chủ tịch các văn bản hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền của Chủ tịch UBND xã theo quy định tại khoản 5 điều 36 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.
- Trực lãnh đạo tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần.
- Phụ trách địa bàn  làng IaNueng, thôn Đồng Bằng.
4. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã.
- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong lĩnh vực Quốc phòng Quân sự địa phương theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu cho cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân xã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng Quân sự địa phương; đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân, công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tuyển chọn công dân nhập ngũ; tổ chức biên chế, quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động lực lượng dân quân, quản lý lực lượng dự bị động viên theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác Quốc phòng Quân sự địa phương; kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện và hoạt động của dân quân; xây dựng các kế hoạch khác có liên quan đến nhiệm vụ Quốc phòng Quân sự địa phương.
- Chủ trì, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân xã; tổ chức lực lượng dân quân, dự bị động viên tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
- Tham mưu lãnh đạo UBND làm tốt công tác các đối tượng tham gia Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh trong năm, đạt chỉ tiêu đề ra.
- Tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân; chỉ huy dân quân thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.
- Phụ trách địa bàn thôn 1.
* Ngoài các nội dung nêu trên, Ủy viên Ủy ban nhân dân phụ trách về Quân sự còn có nhiệm vụ: Tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể Ủy ban nhân dân xã; cùng tập thể Ủy ban nhân dân xã quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã; nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã các chủ trương, chính sách, cơ chế, văn bản pháp luật cần thiết thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã trong và ngoài lĩnh vực mình phụ trách; chủ động làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về các công việc của Ủy ban nhân dân xã và các công việc khác có liên quan.
- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân khi được yêu cầu; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực.
- Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân.
5. Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường (phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp - Môi trường - Nông thôn mới).
- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong quản lý nhà nước các lĩnh vực: Nông - Lâm - Môi trường trên địa bàn xã; chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân xã và hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, ban chuyên môn thành phố và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Trực tiếp tham mưu công tác quản lý, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn toàn xã.
- Thực hiện việc quản lý, theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường. Trong đó, đặc biệt chú ý đối với việc phát triển kinh tế trong lĩnh vực chăn nuôi phải gắn liền với bảo vệ môi sinh môi trường.
- Triển khai và phối hợp thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể về giữ gìn vệ sinh môi trường đối với các khu dân cư, hộ gia đình và các hoạt động bảo vệ môi trường nơi công cộng trên địa bàn.
- Tham gia hòa giải, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực mội trường theo quy định của pháp luật; phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ và môi trường.
- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp.
- Theo dõi tình hình thực hiện tiến độ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Tổng hợp, hướng dẫn kế hoạch sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản hàng năm; vận động nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt. Tổng hợp số lượng tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.
- Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách, lưu trữ các tài liệu về chuyên môn và xây dựng các báo cáo về công tác xây dựng, đô thị, giao thông theo quy định của pháp luật; theo dõi, tổng hợp tình hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, các ngành, nghề truyền thống; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất và phát triển các ngành, nghề mới nhằm giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động, cải thiện đời sống của nhân dân địa phương.
- Xây dựng kế hoạch, phối hợp các HTX Nông nghiệp tổ chức thực hiện phòng trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản; tổ chức thực hiện việc bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng.
-Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu và  các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.
- Phụ trách địa bàn làng Phung.
6. Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường (phụ trách lĩnh vực Địa chính - Xây dựng - Đô thị).
-Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài nguyên, đất đai, xây dựng, đô thị, giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
-Tham mưu thực hiện về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn theo quy định.
- Thực hiện việc thống kê, theo dõi, giám sát tình hình khai thác, bảo vệ tài nguyên trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Tham mưu phối hợp thực hiện công tác thẩm định hồ sơ về chuyển đổi quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn cho tổ chức, công dân về công tác cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; chủ trì phối hợp với công chức khác thực hiện thủ tục hành chính trong tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp và biến động về đất đai trên địa bàn xã.
- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan kiểm kê, lập phương án hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn. Theo dõi biến động đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai; bảo quản tư liệu liên quan về đất đai.
- Giúp Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và các công trình công cộng khác trên địa bàn xã; kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp, đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng công trình kiến trúc trên địa bàn được phân công thuộc xã theo quy định của pháp luật.
- Quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Tham mưu thực hiện xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, tu bổ, bảo vệ các công trình kênh mương, giao thông nội đồng, bờ vùng, giao thông, công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã, có biện pháp ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật cơ sở hạ tầng tại địa phương.
- Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.
- Phụ trách địa bàn thôn 1.
7. Công chức Tài chính Kế toán (Kế toán chi).
Tham mưu lãnh đạo về lĩnh vực Tài chính - Kế toán và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết toán ngân sách xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.
- Chịu trách nhiệm trong công tác tham mưu về Quản lý tài sản công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.
- Phụ trách địa bàn làng IaNueng.
8. Công chức Tài chính - Kế toán (Kế toán thu).
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Phụ trách công tác xây dựng dự toán, kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện dự toán thu các loại quỹ công, quỹ vận động; thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên.
-  Tham mưu quản lý công tác thu phí lệ phí chứng thực, phí lệ phí Chợ theo quy định hiện hành của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.
- Phụ trách địa bàn thôn 4.
9. Công chức Tư pháp - Hộ tịch (Phụ trách Tư pháp và Hộ tịch).
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Tư pháp và Hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật.
- Thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.
- Thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp, Hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn cấp xã theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, làng và công tác giáo dục tại địa bàn.
- Thực hiện công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; xử lý vi phạm hành chính.
- Tham mưu lãnh đạo UBND xã xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
- Phụ trách địa bàn làng IaNueng.
10. Công chức Tư pháp - Hộ tịch (Phụ trách Tư pháp).
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Tư pháp và Hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn cấp xã theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, làng và công tác giáo dục tại địa bàn.
- Phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; xử lý vi phạm hành chính, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
- Phụ trách địa bàn thôn Đồng Bằng.
11. Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động, Thương binh & Xã hội).
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Lao động, Thương binh & Xã hội theo quy định của pháp luật và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, người có công và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn xã.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.
- Phụ trách địa bàn thôn 2.
12. Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao).
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục, gia đình và trẻ em trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn xã.
- Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, trang Thông tin điện tử thành phần của xã.
- Theo dõi công tác an toàn thực phẩm; phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn.
- Tham mưu lãnh đạo UBND xã về công tác quản lý Nhà nước về thanh niên; dân tộc, tôn giáo.
- Chủ trì, phối hợp với công chức khác và Trưởng thôn, làng xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, làng và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.
- Phụ trách địa bàn làng Phung.
13. Công chức Văn phòng Thống kê.
Chịu trách nhiệm quản lý chung về cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”, xây dựng chính quyền điện tử; phụ trách công tác Văn thư - Lưu trữ; tổng hợp chung các hoạt động trên lĩnh vực kinh tế; công tác quản lý Nhà nước về dân tộc tôn giáo; công tác cải cách hành chính nhà nước; phụ trách công nghệ thông tin; công tác thống kê và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng các kế hoạch, báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn định kỳ 6 tháng, năm, nhiệm kỳ; các dự thảo văn bản và các báo cáo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
- Tổ chức thông báo, truyền đạt và theo dõi, đôn đốc các bộ phận thuộc Ủy ban nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên và của Ủy ban nhân dân xã.
- Quản lý, điều hành việc xây dựng, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.
- Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
- Tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
- Phụ trách chính nhiệm vụ quản lý và duy trì hoạt động của các phần mềm dùng chung. Phụ trách đầu mối xử lý công việc tại Trang Quản lý văn bản và Điều hành trên hệ thống hồ sơ công việc của UBND xã.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.
- Phụ trách địa bàn thôn 2.
14. Công chức Văn phòng - Thống kê
Phụ trách tổng hợp về lĩnh vực văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; lĩnh vực thi đua - khen thưởng; đánh giá cán bộ công chức; kê khai tài sản;; dân vận; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng lãng phí và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tham mưu lãnh đạo UBND xã xây dựng các quy chế, chương trình công tác, các quyết định phân công nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã; xây dựng Xây dựng các dự thảo văn bản và các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý và theo sự phân công của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Phối hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển; tổng hợp, thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh theo quy định của pháp luật; tổng hợp, theo dõi, báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
- Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo trình tự, nội dung và thể thức được quy định, đề xuất phương pháp, biện pháp tổ chức thực hiện các yêu cầu nội dung công việc của các tổ chức, cá nhân liên quan.
- Thực hiện việc thông báo, truyền đạt và theo dõi, đôn đốc các bộ phận thuộc Ủy ban nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên và của Ủy ban nhân dân xã.
-  Tham mưu lãnh đạo UBND xã về công tác quản lý toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất của cơ quan xã.
- Tham dự các cuộc họp, làm việc để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
- Theo dõi, kiểm soát, đánh giá về thủ tục hành chính.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.
- Phụ trách địa bàn thôn 3.