CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
THÀNH TỰU GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
 
     Kinh tế cơ bản ổn định từng bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các chỉ tiêu đề ra cơ bản đạt và vượt. Các tiến bộ khoa học được nhân dân áp dụng vào sản xuất phát huy hiệu quả, giá trị sử dụng đất được nâng lên đem lại nguồn thu, nâng cao đời sống của nhân dân.
     Hạ tầng cơ sở được đầu tư phục vụ dân sinh. Các hoạt động văn hóa được phát huy, chế độ chính sách, xã hội được thực hiện đảm bảo, huy động được các nguồn hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đi vào đời sống. Hoạt động y tế, giáo dục được toàn xã hội quan tâm chăm lo. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được kiềm chế, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang. Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được 19/19 tiêu chí trước thời gian.
     Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ và nhân dân được chú trọng, năng lực của tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng cao. Hoạt động Mặt trận, các đoàn thể phát huy vai trò trong tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các chủ trương của địa phương. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả, các chủ trương chính sách đề ra phù hợp với tình hình địa phương tạo sự đồng thuận toàn dân và hệ thống chính trị