CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

     Kế thừa và phát triển những kết qủa đạt được nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế có bước phục hồi, an ninh chính trị trên địa bàn được ổn định, các chủ trương chính sách của Tỉnh, Thành phố được phát huy, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển.
     Bên cạnh đó vẫn còn nhiều thách thức: Kinh tế - Xã hội còn nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến thất thường, giá cả không ổn định. Tình hình ANCT còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, hoạt động của hệ thống chính trị còn hạn chế sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của xã giai đoạn 2015 - 2020. Chính vì vậy xã đã đưa ra mục tiêu tổng quát tiếp tục huy động mọi nguồn lực, phát huy thế mạnh địa phương, khai thác tiềm lực con người thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền, phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xây dựng Nông thôn mới bền vững.
     Tiếp tục vận động nhân dân đầu tư sản xuất gia tăng giá trị sử dụng đất, thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, nâng cao giá trị đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động vững mạnh. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới bền vững.
     Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp - Thương mại dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp.
     Một số chỉ tiêu chủ yếu:
          (1) Quy hoạch 80 ha chuyển đổi sang chuyên canh rau, hoa, nâng cao giá trị sử dụng đất.
          (2) Chăn nuôi: Tổng đàn bò 5.200 con, trong đó bò lai chiếm 65%; đàn heo 15.000 con; đàn gia cầm 20.000 con.
          (3) Huy động nhân dân tham gia bê tông hóa đường hương thôn (theo chỉ tiêu được giao).
          (4) Thu ngân sách đảm bảo theo kế hoạch được giao.
          (5) Huy động 100% trẻ em trong độ tuổi ra lớp.
          (6) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 1%.
          (7) Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong độ tuổi dưới 5%.
          (8) Xây dựng khu dân cư văn hóa đạt 85% trở lên, có trên 85% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
          (9) Giao quân hàng năm đạt 100%. Tổ chức huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch.
         (10) Phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, 50% trở lên chi bộ hàng năm đạt TSVM, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.
          (11) Kết nạp đảng viên mới trong nhiệm kỳ là 50 đảng viên trở lên.
          (12) Đến năm 2020: 100% thôn, làng có chi bộ độc lập, đảng viên là người tại chỗ; 60% Chi bộ có Chi ủy.
          (13) Hàng năm kiểm tra, giám sát 20% trở lên chi bộ trực thuộc.
         (14) Tỷ lệ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%. (Trong đó Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 80%, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 15%).
         (15) Mặt trận và các đoàn thể hoạt động đạt mức phân loại cao nhất. Tỷ lệ tập hợp đoàn hội viên vào tổ chức từ 85% trở lên.