TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Văn hóa – Thông tin 28/8

Ngày đăng bài: 27/08/2014
Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945, trong Tuyên cáo của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ Thông tin – Tuyên truyền được thành lập. Từ đó đến nay, ngày 28/8 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Văn hóa thông tin.

Trong những năm qua, cùng với nỗ lực chung của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức của ngành Văn hóa và thông tin thành phố Pleiku đã không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sự nghiệp văn hoá - thông tin thành phố đã có bước phát triển đáng khích lệ, cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động và đội ngũ cán bộ. Phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao  đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân.

Công tác tuyên truyền vận động đã góp phần tích cực trong việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong xã hội hiện nay; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quyết tâm xây dựng Nông thôn mới, xây dựng nếp sống Văn minh đô thị và thực hiện An toàn giao thông…


Chỉ tính riêng Ngành Văn hóa - Thông tin thành phố, mỗi năm đã thực hiện 530 lượt băng rôn, khẩu hiệu, thay đổi nội dung 08 cụm panô lớn (48m²/cụm), 35 panô (6m²/panô), treo 120 paner vải và trên 5000 lượt cờ các loại, trang trí các cổng chào của thành phố với những khẩu hiệu truyên truyền về chính trị, xã hội được thay đổi phù hợp với từng thời điểm cụ thể. Công tác truyền thanh truyền hình được thành phố hết sức chú trọng, không ngừng cải tiến, nâng cao về nội dung, chất lượng tin bài và hình ảnh, các chuyên mục phục vụ tốt cho nhu cầu hưởng thụ văn hoá – thông tin của cán bộ, nhân dân đồng thời truyền tải kịp thời các chủ trương, chính sách và các hoạt động về kinnh tế chính trị, xã hội của Đảng bộ thành phố.

Ngoài ra, Ngành Văn hóa – Thông tin thành phố còn chủ động phối hợp với các ngành liên quan, các tổ chức chính trị, xã hội cấp phát và treo hàng trăm tranh áp phích, khẩu hiệu các loại để cổ động đến từng cơ sở, cơ quan, trường học, bảo đảm tốt công tác tuyên truyền đến tận cơ sở. Phối hợp với Công an thành phố, Chi cục thuế thành phố, phòng Tư pháp, …tuyên truyền về An toàn giao thông đường bộ; tuyên truyền về Luật thuế và tuyên truyền giáo dục về dân số, chăm sóc sức khỏe; tuyên truyền luật hôn nhân gia đình v.v…Nhờ vậy, nhiều chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước đã được thông tin đến mỗi người dân. Góp phần không nhỏ trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện quyền và lợi ích của công dân; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Các hoạt động văn hoá văn nghệ luôn được tổ chức kịp thời, nhạy bén có tác dụng tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng phát triển sôi nổi, rộng khắp. Nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, mở rộng đối tượng tham gia. Hệ thống thiết chế văn hoá từ thành phố đến xã phường được nhà nước, các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp và xây mới như : Quảng trường Đại đoàn kết, Di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia – Nhà lao Pleiku, Nhà rông truyền thống PleiỐp, Nhà rông văn hoá tại 18 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay trên địa bàn thành phố Pleiku đã có một số thiết chế văn hoá do các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của các tầng lớp nhân dân như  Công viên Hồ Diên Hồng, Công viên Đồng xanh, Nhà văn hoá Quân đoàn 3, Nhà Văn hoá Binh đoàn 15…

Bên cạnh công tác tuyên truyền, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ: tính đến nay, trên địa bàn thành phố Pleiku có 06 di tích lịch sử, trong đó có 02 di tích lịch sử cấp quốc gia, 02 di tích lịch sử cấp tỉnh. Tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số hiện lưu giữ 84 bộ cồng chiêng cổ có giá trị và gần 30 đội cồng chiêng và múa xoang. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất nhạc cụ truyền thống được duy trì và phát triển; nghề dệt vải, đan lát truyền thống đã trở lại trong sinh hoạt hàng ngày của đồng bào dân tộc thiểu số.

Quán triệt đường lối của Đảng, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; Thời gian qua phòng Văn hóa, Thông tin đã tham mưu tốt cho Thành ủy và UBND thành phố thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn thành phố; Xây dựng và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ. Kết quả năm 2013, UBND thành phố đã công nhận 209/254 Thôn, làng, tổ dân phố văn hóa đạt 82,2% (tăng 7,2% so với năm 2012);  42.536/45.249 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 94%); đến nay đã có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Biển Hồ, An Phú, Diên Phú).
Có được những kết quả đó không chỉ nhờ sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa – Thông tin thành phố, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND – UBND thành phố, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, mà còn có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, đặc biệt là Ban văn hóa các xã, phường. Dù còn nhiều khó khăn, vất vả, một số cán bộ chưa được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nhưng hầu hết cán bộ công chức, viên chức ngành Văn hóa Thông tin luôn có lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc đã góp phần quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Để tiếp tục duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Pleiku trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân; duy trì đẩy mạnh các hoạt động, xây dựng cơ sở vật chất dành cho hoạt động văn hóa - thể thao. Gắn phong trào Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân để đưa phong trào phát triển toàn diện.

Trong những ngày tháng Tám lịch sử này, Cán bộ và nhân dân Thành phố Pleiku đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Pleiku (15/9/1954-15/9/2014) và 85 năm thành lập Đô thị Pleiku (3/12/1929-3/12/2014); Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống ngành văn hóa – Thông tin 28/8/1945 – 28/8/2014; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của ngành Văn hoá – Thông tin thành phố quyết tâm phấn đấu xây dựng ngành Văn hóa – Thông tin thành phố xứng đáng là một trong những đơn vị dẫn đầu trong ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng một thành phố Pleiku thân thiện, mến khách, văn minh lịch sự, xanh, sạch đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.
                                                                                                           
Xuân Hà - VHTT

 

 

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png