TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2019): Tích cực tham mưu trong công tác chính trị - tư tưởng

Ngày đăng bài: 29/07/2019
Những năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku đã phát huy vai trò là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác xây dựng Đảng trong lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, công tác lịch sử Đảng, khoa giáo… Đồng thời từ năm 2016 đến nay, là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Được sự quan tâm lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, ngay sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiêu biểu là việc chú trọng tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, đã quan tâm chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, gắn với bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ngày càng  mạnh về số lượng và chất lượng, có năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
tg1.jpg
Tuyên truyền trực quan tại Khu vực trụ sở Thành ủy Pleiku.

Bên cạnh đó, Ban đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy quyết định thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Hiện nay, toàn thành phố 30 báo cáo viên thành phố, 371 báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở - trong đó có 83 tuyên truyền viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, 20 cộng tác viên dư luận xã hội, 16 giảng viên kiêm chức.

Đồng chí Nguyễn Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố Pleiku cho biết: “Đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố đã quan tâm nắm bắt tư tưởng và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời thông tin, định hướng, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, nâng cao nhận thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”.
 
tg2.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku tham gia ý kiến tại Hội thảo biên soạn “Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Pleiku".

Ban đã tập trung tham mưu cho Đảng bộ Thành phố  lãnh đạo nghiên cứu quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cùng các sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố đã tổ chức 393 hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho 56.464 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn hội viên từ thành phố đến cơ sở. Việc triển khai học tập, quán triệt được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc. Qua đó, đã triển khai cho 28.063 lượt cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch sau học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, 6, 7, 8 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII). Việc kiểm tra, giám sát triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết được tăng cường.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Thành phố đã quan tâm hoạt động tuyên giáo ở cấp xã phường, cơ sở, chú trọng tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, các nhân tố mới. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò của các binh chủng làm công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường mối quan hệ, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ và đảng viên, riêng Trung tâm Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố đã phối hợp mở 143 lớp với 9.683 lượt học viên tham gia.

Đồng thời, Ban đã duy trì tổ chức các hội nghị báo cáo viên,  kịp thời định hướng thông tin trên tất cả các lĩnh vực. Chú trọng nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân, qua đó kịp thời có giải pháp định hướng dư luận, cũng như cung cấp thông tin giúp cấp ủy và chính quyền trong quá trình lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương, giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra từ thực tiễn.

Mặt khác, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Hội đồng biên soạn lịch sử biên soạn và xuất bản Lịch sử Công đoàn và phong trào công nhân thành phố (1930 - 2015), Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Pleiku (1965 - 2015), chỉ đạo việc biên soạn Lịch sử Đảng bộ phường Diên Hồng (1975 - 2015), Lịch sử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku (1930 - 2015), Lịch sử Đảng bộ xã An Phú (1975 - 2015).

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức luôn được chú trọng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Ban Tuyên giáo cùng các ban Đảng Thành ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và trong xã hội...  
 
tg3-(2).jpg
Khen thưởng tại Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đề cập về định hướng chỉ đạo trọng tâm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố thời gian tới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Tài cho biết thêm: “Tiếp tục thực hiện giải pháp công tác tuyên giáo hướng về cơ sở, gần dân, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề mới nảy sinh, để tham mưu đề xuất cho cấp ủy các giải pháp chỉ đạo hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tích cực chủ động phát hiện và đấu tranh phản bác thông tin và quan điểm sai trái, âm mưu của địch trên lĩnh vực tư tưởng. Bám sát các chủ trương đường lối và Nghị quyết của Đảng, cũng như Nghị quyết của Đảng vào các nội dung lãnh đạo công tác Tuyên giáo. Đổi mới và nâng cao hiệu quả truyền đạt nghị quyết, chất lượng công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tuyên truyền thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần bồi dưỡng nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị trong cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Đảng bộ thành phố”.

Bài và ảnh:  THANH NHẬT
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png