TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Tư tưởng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên của Đảng

Ngày đăng bài: 21/06/2019
Đảng ta đang ra sức đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là chuyên đề 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; gắn với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Dân vận” (1949-2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2019); đây là dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của vị Lãnh tụ kính yêu, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Chúng tôi xin chuyển đến bạn đọc những nội dung cơ bản Tư tưởng trong Di chúc của Người về thanh niên.

Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn kĩ càng mọi việc đối với Đảng với nhân dân trong đó Người vẫn dành một phần nói về thanh niên và vai trò của thanh niên, điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với những chủ nhân tương lai của đất nước! Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Bác đã chỉ rõ: Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do thanh niên, thanh niên là chủ tương lai của đất nước. Nhân dịp mừng xuân độc lập đầu tiên, tháng 1/1946, Bác đã gửi thư cho nhi đồng toàn quốc, trong thư Bác đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” (Hồ Chí minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.4, tr.167).

tn1.jpg
Những thủ lĩnh tương lai của tuổi trẻ thành phố Pleiku.

Về tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chứng kiến các phong trào yêu nước những năm đầu thế kỷ XX phát triển mạnh mẽ như: phong trào Đông Du, phong trào Đông Kinh nghĩa thục, Duy Tân, phong trào chống thuế ở Trung kỳ… qua những phong trào đó, Bác đã nhận thấy rõ sức mạnh to lớn về mọi mặt của thế hệ thanh niên trong quá trình đấu tranh giành độc lập. Đặc biệt, vào những năm 1920 trên diễn đàn Hội nghị Tua (Pháp), Bác đã lên tiếng phản đối chế độ thực dân gây ra những tội ác tày trời đối với nhân dân và thanh niên ta thông qua bức thư Gửi Thanh niên Việt Nam (1925), các tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) hay Đường cách mệnh (1927)…, Bác căm phẫn lên án chế độ thực dân đầu độc, nô dịch, bóc lột dân bản xứ trong đó có thanh niên. Người khẳng định, muốn thức tỉnh dân tộc phải thức tỉnh thanh niên, vì thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc.

Nhận định thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt, nên ngay từ những năm đầu về nước hoạt động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (tháng 6/1925), chuẩn bị những hạt giống đỏ, ươm mầm cho sự trưởng thành, lớn mạnh của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong cuộc 2 cuộc kháng chiến Bác luôn luôn theo dõi chặt chẽ và chỉ dẫn thanh niên tham gia phong trào kháng chiến. Đặt niềm tin vào sức mạnh của thanh niên, Bác coi thanh niên là người thân trong gia đình mình, sự mất mát của thanh niên cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc là nỗi đau trong cơ thể Bác. Tháng 01/1947, khi nhận được tin con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng (Giám đốc y tế Bắc Bộ) đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu, Bác đã gửi thư chia buồn, trong thư Bác viết: “Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi mất một đoạn ruột… Họ chết cho Tổ quốc sống mãi; vật chất họ mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn sống với non sông Việt Nam” (Sđd, t.5, tr.32). Bác coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn phát triển của xã hội. Bác luôn dày công chăm lo giáo dục thanh niên trở thành những con người mới của xã hội, chuẩn bị những tiền đề vững vàng để thanh niên sẵn sàng đón nhận sứ mệnh làm chủ nước nhà. Ngày 13/9/1958, nói chuyện tại lớp chính trị do Bộ Giáo dục tổ chức Người đã nhấn mạnh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” (Sđd, t.9, tr.222).

tn2.jpg
Những tấm gương điển hình của tuổi trẻ thành phố Pleiku.

Việc chăm sóc, giáo dục và rèn luyện thanh niên là công việc mà suốt cuộc đời mình Bác đã làm mà không biết mệt mỏi. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Cách mạng Tháng Tám, Bác đã gửi thư cho thanh niên. Trong thư Bác đã viết: “Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước” (Sđd, t.11, tr.503-504). Và trước khi ra đi Bác đã căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”…”( Sđ d, t.12, tr.510). Những nhìn nhận và đánh giá của Người như nhắn gửi ở lớp lớp thế hệ thanh niên về niềm tin, trí tuệ và sự sáng tạo cho một xã hội mới của dân tộc.

Bác đã đề cao trách nhiệm cụ thể của từng đoàn viên “đoàn viên phải gương mẫu trong công tác, trong sản xuất, trong học tập” và trách nhiệm chung “Các chi đoàn thanh niên phải xung phong làm đầu tàu trong cuộc thi đua.” Vì thi đua là điều kiện thuận lợi giúp cho Đoàn phát triển mạnh mẽ, vững chắc và thu hút sự quan tâm của thanh niên. Phải thực hiện khẩu hiệu: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Thanh niên được xác định cánh tay đắc lực, đội hậu bị của Đảng nên Bác nhấn mạnh: Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”…”. Tư tưởng ấy chính là tinh thần xuyên suốt trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên của Đảng.

Thực hiện lời căn dặn của Người, 50 năm qua, các lớp thế hệ thanh niên luôn là lực xung kích trên tất cả các mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá… cùng với các phong trào thanh niên như: Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Năm xung phong… trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì nay trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vai trò của thanh niên lại được thể hiện ở các hoạt động như: Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, phong trào tình nguyện, Hiến máu nhân đạo, Đền ơn đáp nghĩa…

tn3.jpg
Tuổi trẻ thành phố Pleiku tham gia hiến máu cứu người.

Ngày nay, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Cùng với việc thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng - Nhà nước đã xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, hạt nhân chính trị của phong trào và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo cơ hội cho mọi thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, có tri thức và kỹ năng, vươn lên ngang tầm với thanh niên các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên đồng thời xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ thành phố Pleiku hôm nay đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh để bất cứ hoàn cảnh nào, được phân công đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng sẵn lòng cống hiến một cách xứng đáng nhất. Đặc biệt là việc việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019 đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận như: Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn (26/3), các cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức được 10 buổi giao lưu văn nghệ; 07 giải bóng đá; 8 hoạt động ngoại khóa, 01 hoạt động dã ngoại kỹ năng, 02 Hội trại... Tiêu biểu: Cụm thi đua số 2, số 4, đơn vị phường Chi Lăng, phường Đống Đa, xã Trà Đa, Trường THPT Phan Bội Châu, Trường THPT (APC)... Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức “Ngày đoàn viên” tại xã Krong, huyện Kbang (trao 21 suất học bổng, 710 quyển vở, 2000 quần xanh áo trắng trị giá 10.000.000đồng); 05 Cụm thi đua khối xã, phường; các cơ sở Đoàn khối trường THPT đoàn loạt tổ chức “Ngày đoàn viên”  với các nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền về cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên… Tiếp tục duy trì việc ra quân 8 đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn giao thông trong các giờ cao điểm tại các chốt giao thông trọng yếu, tổ chức các hoạt động tại các đoạn đường thanh niên tự quản; trong tháng thanh niên các cơ sở đã tổ chức 65 hoạt động thu hút trên 25.000 lượt ĐV TT’N tham gia.

Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Pleiku tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 46 đoàn viên ưu tú thuộc các Đoàn trường THPT trên địa bàn thành phố. Các cơ sở Đoàn trực thuộc giới thiệu 36 đoàn viên ưu tú cho Đảng và được Đảng xem xét kết nạp 09 đồng chí; phát triển lớp đoàn viên “88 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, các cơ sở đoàn đã mở 31 lớp cảm tình Đoàn cho 1.760 HVTN, kết nạp 1.695 đoàn viên mới, trong dịp này, các cơ sở đoàn đã tổ chức 17 buổi Lễ kết nạp đoàn viên mới tại các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện việc xây dựng làng Nông thôn mới kiểu mẫu, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo cho 02 cơ sở Đoàn (xã Biển Hồ và Chư Ă) tiến hành khảo sát, chọn 02 làng đạt chuẩn Nông thôn mới để công nhận Chi đoàn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 người nhân dân với tổng kinh phí 20 triệu đồng; trao tặng 5 chiếc xe đạp cho 05 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 6 triệu; tổ chức các trò chơi, phát bánh kẹo và cắt tóc cho các em thiếu nhi, trồng hoa tại tuyến đường làng Wâu; sữa, chữa nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại làng Bông Bao xã Chư Ă với tổng trị giá 3,000,000đ; phối hợp lắp đặt 03 bảng quảng cáo rao vặt miễn phí trên các đoạn đường tự quản thành phố với tổng trị giá 30,000,000đ; trồng hoa trên các tuyến đường tự quản tại phường Hội Thương (đường Nguyễn Thái Học) và làng Bren xã Biển Hồ và làng Wâu xã Chư Ă; dọn dẹp vệ sinh tại khu Lâm viên Biển Hồ Pleiku, bia tưởng niệm phường Thống Nhất và bia tưởng niệm của phường Hội Phú... Sơn vẽ trụ điện tại đường Lê Hồng Phong phường Diên Hồng và đường Nguyễn Tất Thành phường Hoa Lư; trao 02 khu vui chơi cho thiếu nhi tại trường Tiểu học Lê Lai xã Chư Ă và tại điểm trường làng Nhao 1 trường Mầm non Tuổi Hoa xã Iakênh với tổng trị giá 20 triệu đồng và 100 công ĐVTN. Đoàn phường Đống Đa xây dựng 02 Cổng trường ATGT tại trường Tiểu học Lương Thạnh và trường Mầm non Sao Khuê; Đoàn phường Hoa Lư phối hợp với Chi đoàn Phòng QLĐT, Chi đoàn Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Cụm thi đua số 3 Hội đồng đội xây dựng khu vui chơi tại điểm trường làng Óp, trị giá 35 triệu đồng; xây khu vui chơi cho thiếu nhi tại phường Trà Bá, Hoa Lư; nạo vét cánh đồng Ia Lom phường Thắng Lợi... các hoạt động đã thu hút được hơn 6.500 ĐVTN tham gia. Phối hợp tập huấn chuyển giao KHKT trên cây trồng và phòng chống dịch bệnh trên cây cà phê cho 100 ĐVTN cùng người dân tại xã Tân Sơn; tham quan mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi (trồng rau thủy canh) tại phường Thống Nhất, (mô hình trồng hoa hồng) tại phường Chi Lăng, (mô hình sản xuất xúc xích sạch nhãn hiệu KPfood) tại phường Hội Thương, (mô hình nuôi thỏ) tại xã Chư Ă và xã Ia Kênh. Chỉ đạo 49/49 liên đội tổ chức “Ngày hội vui khỏe, tiến bước lên Đoàn” thu hút hơn 10.000 Đội viên tham gia. 100% các Liên đội tổ chức tổ chức hoạt động giúp đỡ ít nhất 01 em thiếu nhi khó khăn trong tháng thanh niên. 05/05 cụm thi đua các cơ sở Đội trực thuộc thực hiện công trình măng non chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) với tổng trị giá 86 triệu đồng. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức ngày hội tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên, có 54 công ty tham gia đăng ký nhu cầu tuyển việc làm và tư vấn thu hút 500 cho ĐVTN, học sinh tham gia; phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích cho 500 ĐVTT’N tại trường Sao Việt; phối hợp tổ chức thành công giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng thành phố lần thứ 40...

 Năm tháng qua đi nhưng bản Di chúc của Người sẽ còn sống mãi, là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước tiến lên. 50 năm qua các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và tuổi trẻ thành phố Pleiku nói riêng đã sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương vĩ đại của Bác kính yêu. Ngay từ hôm nay, mỗi đoàn viên thanh niên hãy cố gắng thực hiện nguyện vọng của Bác “đoàn viên sẽ ra sức phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm và tiến bộ mãi để xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng ta”. Trước sự quan tâm, chăm lo và kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhà nước, hơn bao giờ hết, mỗi thanh niên cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm để không ngừng học tập và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa là xu thế tất yếu.

Thực hiện Di chúc cũng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục kế tục truyền thống và sự nghiệp cha anh, thanh niên Việt Nam ngày nay mang trên vai trọng trách lịch sử phải trở thành lực lượng lao động có trí tuệ, có tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng, có sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng để đưa Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời: “Bác mong con cháu mau khôn lớn - Nối tiếp cha ông bước kịp mình” (thơ Tố Hữu).

Bài và ảnh: Sỹ Nhân
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png