TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân là yếu tố quyết định mọi thành công

Ngày đăng bài: 18/02/2020
Năm 2020 là năm đất nước có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, sự kiện chính trị quan trọng như: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2020), 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020)…đặc biệt là đón nhận Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thanh phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, cần nỗ lực và tập trung giải quyết; và cũng là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

sn1-(1).jpg
Các cá nhân được khen thưởng trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, những năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với những chủ đề, nội dung cụ thể, thiết thực.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là nội dung và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
sn2.jpg
Hoạt động mang tính giáo dục cao trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .
 
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: để đoàn kết được mọi giai cấp, tầng lớp nhân dân, đoàn kết được toàn dân tộc phải thực hiện công tác vận động quần chúng công phu, tỉ mỉ. Cán bộ, đảng viên phải “đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ”. Và Bác Hồ luôn nhắc nhở đảng viên phải chú ý đến nhiệm vụ xây dựng và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quí báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình”. Người viết: “Có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy cũng làm được. Không có thì việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra”. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ:
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
Thành công, thành công, đại thành công.

Đoàn kết trong Đảng là cơ sở để đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết toàn dân tộc  là cơ sở để thực hiện đại đoàn kết quốc tế. Tư tưởng Đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện thành công là một nhân tố quyết định cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn và đưa cách mạng Việt Nam lên giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
        
Xác định tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới và tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thành phố Pleiku là hướng tới mục đích nhằm ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng cũng như chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Thành ủy Pleiku thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng đổi mới phương pháp, nội dung trong công tác vận động quần chúng, gắn nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở trên từng địa bàn khu dân cư; phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong nhân dân, phối hợp vận động và tổ chức quần chúng tích cực tham gia vào phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ; tăng cường cán bộ cho cơ sở và bám sát địa bàn khu dân cư.

Từ chỗ làm tốt công tác vận động quần chúng để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; Thành ủy đã chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trên toàn địa bàn, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 19/3/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020”; đến nay, thành phố có 09/09 xã hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới, thành phố đã được công nhân hoàn thành nông thôn mới năm 2019 và đang tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tập trung xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu; việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới cho 9 xã, với tổng vốn huy động là 1.721,283 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 818,788 tỷ đồng; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông 253,69 km, Nhân dân đóng góp hơn 43.000 ngày công lao động, tự nguyện hiến 16.830m2 đất làm đường giao thông nông thôn,... qua cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình vận động Nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, điển hình như: xã Gào vận động nhân dân làm 29,9 km đường nhựa và duy tu bảo dưỡng; xã IaKênh 10,5 km, xã Chư Ă 11,5 km; mô hình vận động nhân dân tháo dỡ tường rào, xây dựng hệ thống vỉa hè, cống thoát nước ở phường Diên Hồng, Phù Đổng,...

Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 11/08/2011 của BCH Đảng bộ Thành phố (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”; với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thành phố đã thực hiện nhựa hóa, bê tông hóa 207 tuyến đường đô thị có tên với tổng chiều dài 272,46 km/273,549 km, đạt 99,6%; hơn 2.036 tuyến đường hẻm trên toàn thành phố cũng được nhựa hóa, bê tông hóa 349,583 km/737,183 km, đạt 47%; hệ thống thoát nước được đầu tư xây dựng mới 32,4 km trên 23 tuyến đường chính; mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành đã được chú trọng đầu tư và đã có những thay đổi đáng kể, tăng từ 1,5 km/km2 lên 2,96 km/km2; hiện tổng số 207 tuyến đường chính có tên được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, đạt 100%... Bên cạnh đó, còn triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI) về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.

Muốn phát huy được sức mạnh đoàn kết dân tộc, ngoài việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; nhiều phong trào, cuộc vận động mang lại hiệu quả, thiết thực… Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-  xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đòan thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; gắn việc thực hiện thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở với việc thường xuyên tổ chức cho quần chúng đóng góp ý kiến phê bình đảng viên để Nhân dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên thực hiện nhiệm vụ, gìn giữ phẩm chất đạo đức. Triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong việc thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chính là yếu tố quyết định thành công trên các lĩnh vực; từ đó tạo được sức mạnh, thống nhất cao trong Đảng và niềm tin giữa Đảng với các giai tầng xã hội, xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png