TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Phường Phù Đổng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII của Đảng

Ngày đăng bài: 01/11/2018
Ngày 26/10/2018, Đảng bộ phường Phù Đổng tổ chức quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.


Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về “phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại” Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát đó là: phát triển bền vững kinh tế - xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân các xã biên giới đất liền; góp phần tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng tuyến biên giới đất liền hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2020 hoàn thành quy hoạch sắp xếp dân cư biên giới, cơ bản bố trí ổn định dân cư các xã trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc và một phần tuyến biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Cam –pu chia… Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 có 50% xã biên giới đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã; 100% số xã biên giới đạt tiêu chí nông thôn mới về nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh. Nghị quyết đã nêu 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về phát triển kinh tê – xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức quốc gia; tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc; tích cực chủ động mọi nguồn lực để cùng với các cấp, các ngành trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

tinpd-(1).jpg

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của của Bộ Chính trị về “định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Mục tiêu đặt ra là: Đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp, trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại. Nghị quyết đã nêu định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia gồm 8 vấn đề đó là: Chính sách phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; Chính sách phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên; Chính sách tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; Chính sách phát triển doanh nghiệp công nghiệp; Chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghiệp; Chính sách khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp; Chính sách khai thác tài nguyên, khoáng sản và chính sách bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp; Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp quốc gia.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”. Nghị quyết hướng đến mục tiêu chung: Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc trong xây dựng tiềm lực lực lượng,  thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng vững chắc, rộng khắp; xác lập, bảo vệ vững chức chủ quyền quốc gia trên không gian mạng góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Quan điểm chỉ đạo là giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đồng thời xác định là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Nghị quyết đã nêu 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Xây dựng, phát triển không gian mạng an toàn, lành mạnh, rộng khắp; Nâng cao năng lực phòng, chống chiến tranh không gian mạng, chiến tranh thông tin và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Xây dựng, phát triển và bảo vệ nền văn hóa Việt Nam trên không gian mạng; Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển khoa học – công nghệ và hợp tác quốc tế.

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”. Với mục tiêu chung: Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm an ninh mạng quốc gia, góp phần bảo vệ vững chắc củ quyền, lợi ích quốc gia; xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh,trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc. Về quan điểm chỉ đạo: an ninh mạng có vị trí đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, của các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước, trong đó lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Nghị quyết đã nêu 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng quốc gia, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; Xây dựng, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về an ninh mạng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh mạng; Kiện toàn tổ chức và tăng cường quan hệ phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong bảo vệ an ninh mạng; Bảo đảm các nguồn lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh mạng; Triển khai các chương trình và biện pháp kỹ thuật bảo vệ an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; Tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ an ninh mạng, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; tăng cường, mở rộng quan hệ và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về bảo vệ an ninh mạng.

 
Duy Lâm
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png