TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2018): Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ Thành phố vững mạnh

Ngày đăng bài: 04/02/2018
Trong năm 2016 và 2017,  Ủy ban kiểm tra Thành ủy Pleiku đã tham mưu cho cấp ủy, Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng, góp phần  giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Ðảng, đảm bảo cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh chính trị, Điều lệ, kỷ cương của Đảng được thực hiện nghiêm túc, vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh


Xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Thành ủy Pleiku đã tham mưu cho cấp ủy, Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, việc nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng.

 
Trên cơ sở nhiệm vụ được quy định theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT cấp trên, UBKT Thành ủy đã tha mưu Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện cho nhiệm kỳ và hàng năm. Việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao được UBKT hai cấp chủ động tiến hành, đáp ứng chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ đề ra. Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đảng đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ theo phương châm giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm và trọng điểm, đúng nguyên tắc, thủ tục và quy trình. Việc xem xét, kết luận kiểm tra, giám sát bảo đảm khách quan và chính xác, có lý, có tình, lấy tự giác và tự phê bình làm chính, coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng và ngăn ngừa sai phạm. Đối với những sai phạm đã rõ và đến mức phải kỷ luật, phải xử lý nghiêm theo quy định, để giữ vững kỷ cương và kỷ luật Đảng. Mặt khác, công tác thông tin báo cáo và hướng dẫn tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm tạo cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ. Quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cán bộ chủ chốt TP.Pleiku quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiêu biểu từ đầu năm 2016 đến nay, cùng với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Cấp ủy, UBKT các cấp đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Đảng - Nhất là Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Chương VII và  Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, cùng các hướng dẫn liên quan...

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Ngoài kiểm tra, giám sát thường xuyên theo Điều lệ Đảng đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Thành ủy đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại nhiều đơn vị để có sự chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiên quyết chỉ đạo xử lý kỷ luật các trường hợp đảng viên vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, buông lỏng lãnh đạo quản lý; tham nhũng, cố ý làm trái, vi phạm những điều đảng viên không được làm… Qua đó, đã góp phần đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Riêng năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy và UBKT Thành ủy Pleiku đã tiếp tục chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Trong năm, Đảng bộ Thành phố có 24 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Trong đó, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 16 đảng viên (tăng 2 so với năm 2016), UBKT Thành ủy đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên (tăng 4 đảng viên).  Các hình thức kỷ luật gồm khiển trách 14 trường hợp, cảnh cáo 6 trường hợp, cách chức 1 trường hợp, khai trừ ra khỏi đảng 3 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, vi phạm chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình, cố ý làm trái quy định trong của Đảng và Nhà nước... Số đảng viên vi phạm thuộc các đối tượng là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ do đảng ủy cơ sở quản lý và cán bộ do chi bộ quản lý.

Để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố Pleiku (nhiệm kỳ 2015- 2020), đồng chí Nguyễn Đình Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Pleiku cho biết: “Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ  tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X). Chú trọng lãnh đạo công tác rèn luyện đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của thành phố, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương - nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên và theo chuyên đề. Đồng thời, tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm mới phát sinh -  nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, ý thức phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ UBKT các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng chỉnh đốn Ðảng của Đảng bộ thành phố”.
 
   Bài và ảnh: THANH NHẬT
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png