TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về “nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới”

Ngày đăng bài: 27/03/2014
Ngày 03/3/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về “nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng bộ trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
 
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Chủ động rà soát, đánh giá tình hình công tác tuyên truyền vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo tại địa phương; xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án cụ thể để giải quyết những khó khăn, thách thức đối với phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo. Quan tâm chỉ đạo xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Các cấp ủy, chính quyền cần xác định công tác tuyên truyền vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo là một trong những nội dung quan trọng trong các kế hoạch, chương trình công tác; đưa các chỉ tiêu về công tác tuyên truyền vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Huy động các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng tích cực tham gia. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, ưu tiên cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.
 Tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; Chương trình số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 24 tháng 6 năm 2003 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo”. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, vận động trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam và bản sắc văn hóa dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới; tuyên truyền vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; triển khai cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn. Hướng dẫn thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, ma túy.
 
 Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền vận động. Nâng cao chất lượng tài liệu truyền thông, mô hình tuyên truyền phù hợp với hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo tại chỗ, hội viên nòng cốt; tranh thủ già làng, chức sắc tôn giáo, lực lượng hội viên nòng cốt. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đời sống của phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo. Tích cực tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật, triển khai có hiệu quả các nội dung về bình đẳng giới vào công tác tham mưu chính sách và vận động nguồn lực cho công tác dân tộc thiểu số, tôn giáo; nhân rộng, biểu dương khen thưởng gương điển hình tiêu biểu. Tăng cường nguồn lực thông qua các ban, ngành chức năng về công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo.
 
Tăng cường công tác xây dựng tổ chức hội cơ sở vùng dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo, góp phần củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 1891/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội liên hiệp phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017”. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội phụ trách theo dõi công tác dân tộc thiểu số, tôn giáo các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Phối hợp các ban, ngành tập huấn kỹ năng tuyên truyền vận động đặc thù cho báo cáo viên, tuyên truyền viên; đa dạng hóa hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo tham gia tổ chức hội, duy trì mô hình kết nghĩa. Xây dựng củng cố và phát huy vai trò của lực lượng hội viên nòng cốt người dân tộc thiểu số và tôn giáo tại chỗ. Xây dựng mô hình, tổng kết và đánh giá mô hình vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo tại cơ sở. Có kế hoạch củng cố, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển Đảng và bố trí sử dụng nữ cán bộ dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo có năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ các cấp. Quan tâm đầu tư đảm bảo nguồn kinh phí hằng năm cho công tác hội.
 
Đẩy mạnh vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn phương pháp tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe… Vận động thực hiện hiệu quả chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020. Xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, dạy nghề giới thiệu việc làm; xây dựng các tổ tín dụng tiết kiệm… Hướng dẫn cách sử dụng vốn vay vào quá trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
 
Các cấp ủy, chính quyền có trách nhiệm tổ chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên; chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị ở cấp mình. Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức phổ biến Chỉ thị trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.
                                                                                                     
 Thanh Thúy
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png