TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đoàn cán bộ cơ quan Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với Đảng bộ phường Phù Đổng

Ngày đăng bài: 14/11/2013
Chiều ngày 04/11/2013, tại hội trường HĐND&UBND phường Phù Đổng, Đoàn cán bộ cơ quan Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với Đảng bộ phường Phù Đổng về nội dung khảo sát “đổi mới hệ thống chính trị từ kinh nghiệm địa phương ”của Đảng bộ phường Phù Đổng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã trình bày báo cáo về đổi mới hệ thống chính trị từ kinh nghiệm địa phương về mặt nhận thức, về mặt thực tiễn để đánh giá, phân tích làm rõ những bước tiến mới, những bất cập, những vấn đề mới đặt ra về cấu trúc hệ thống chính trị; về vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với hệ thống chính trị; về vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị và trong xã hội hiện nay; về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị và phẩm chất, năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức...

Đối với Đảng bộ phường Phù Đổng đang thực hiện mô hình thí điểm “Bí thư - Chủ tịch” theo Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02-02-2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mô hình này đã giúp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

Sau hơn 3 năm thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Bí thư – Chủ tịch tại phường đã góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân và cho thấy một số thuận lợi đó là:

Bí thư - Chủ tịch là người trực tiếp quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng và chương trình, kế hoạch của chính quyền cấp trên, đồng thời là người chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Do đó chủ động đề ra biện pháp thực hiện phù hợp, khả thi, nhanh và có hiệu quả; Chủ động hơn trong các quyết định, dựa trên cơ sở sự đồng thuận của tập thể, phát huy tối đa trách nhiệm người đứng đầu, kết hợp được cả nhiệm vụ lãnh đạo và nhiệm vụ quản lý, điều hành; Triển khai Nghị quyết của cấp ủy nhanh hơn, hiệu quả hơn, thống nhất trong quan điểm chỉ đạo, điều hành Bí thư – Chủ tịch tạo sự đồng thuận giữa sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của chính quyền; Bí thư trực tiếp điều hành chính quyền nên khi chỉ đạo xây dựng Nghị quyết đề ra chủ trương lãnh đạo sát thực tiễn hơn, giảm được khâu truyền đạt, báo cáo, xin ý kiến tránh được tình trạng xảy ra là Đảng ban hành Nghị quyết nhưng chính quyền chậm triển khai thực hiện; Giảm được một số buổi hội họp, chất lượng cuộc họp khi Bí thư – Chủ tịch chủ trì mang tính toàn diện hơn; Khắc phục được tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chồng chéo việc thống nhất trong quản lý; đồng thời, ràng buộc và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và ủy ban khi chưa luật hóa về sự lãnh đạo của Đảng, tránh xảy ra tình trạng đùn đẩy hoặc nhận khuyết điểm chung chung và tránh tình trạng mất đoàn kết giữa Bí thư – Chủ tịch; Đối với cán bộ cấp dưới, vai trò của phó bí thư và phó chủ tịch UBND được phát huy nhiều hơn, nâng cao trách nhiệm, phát huy tính tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ; khắc phục dần tình trạng trông chờ, ỷ lại, thiếu thống nhất trong lãnh đạo và thực hiện. Tránh được tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và tình trạng bao biện làm thay công tác chính quyền.

Từ nhận thức và thực tiễn về đổi mới hệ thống chính trị của phường Phù Đổng thời gian qua cho thấy:Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới góp phần xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Hoạt động của hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố sát với địa bàn dân cư; phát huy dân chủ, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, công khai các hoạt động của chính quyền, dành nhiều thời gian đối thoại tiếp xúc trực tiếp với công dân;  Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND, các ngành được phân định rõ hơn, phân công nhiệm vụ cụ thể hơn; Công tác cán bộ cấp cơ sở được quan tâm, đặc biệt là công tác luân chuyển, tăng cường, biệt phái cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ công chức từ cấp thành phố xuống xã phường; cán bộ xã, phường được điều lên thành phố và luân chuyên từ xã, phường này sang xã, phường khác; Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức, các phong trào hoạt động tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân; phát huy dân chủ; tăng cường mối đoàn kết, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền; Đảng đã thường xuyên coi trọng việc đổi mới và tự chỉnh đốn, thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI ”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị được đổi mới, Quy chế hoạt động, nội dung nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ có nhiều đổi mới sát thực tiễn địa bàn dân cư; Tình hình chính trị - xã hội được giữ vững. Điều đó thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội, các tổ chức xã hội đoàn kết, có quy chế hoạt động rõ ràng phân công cụ thể về chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ giữa các bộ phận, trình độ của đội ngũ cán bộ ngày càng được chuẩn hóa hơn.

Tuy nhiên, trong thực tế vận hành hệ thống chính trị của phường còn nhiều nhược điểm. Năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội chưa ngang tầm với đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ mới thể hiện qua một số nguyên nhân như sau:

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng còn yếu, nhất là việc vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào tình hình cụ thể của địa phương, nội dung sinh hoạt chi bộ có nơi còn đơn điệu. Nhiều chi bộ tổ dân phố có quá đông đảng viên, hầu hết đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, tuổi cao nên nguồn kết nạp đảng viên trẻ hạn chế; số đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú ngày càng nhiều, công tác quản lý còn bất cập. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên ở địa bàn dân cư gặp nhiều khó khăn. Vấn đề thực quyền của HĐND phường có thể coi đây là vấn đề nhạy cảm trong cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động như hiện nay, thực tế cho thấy Nghị quyết của HĐND phường chỉ minh họa thêm nội dung của nghị quyết Đảng ủy. Vai trò giám sát, thực thi nhiệm vụ của HĐND, đại biểu HĐND phát huy chưa cao; Hệ thống chính sách, pháp luật còn nhiều bất cập; Một số thông tư hướng dẫn để cơ sở tổ chức thực hiện còn chậm, có văn bản chưa phù hợp với tình hình thực tế và chưa được cụ thể hiểu như thế nào cũng được đã gây trở ngại không nhỏ cho việc tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở; chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng chậm đổi mới và thực thi, chưa có biện pháp chế tài xử lý nghiêm các chủ đầu tư kéo dài thời gian không chịu triển khai dự án ảnh hưởng đến công tác quản lý của chính quyền cơ sở trong việc phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương; Chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở còn ít, chưa tương xứng với thời gian và công sức bỏ ra (thực tế cán bộ công chức theo quy định làm 40 giờ/tuần, nhưng đối với cấp cơ sở còn nhiều cuộc họp với dân ở các tổ dân phố vào ban đêm; Chi phí cho phương tiện đi lại chưa có định mức phù hợp cho công tác này); Vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chưa được phát huy đúng mức; Cơ chế còn ràng buộc về công tác tổ chức cán bộ khi tuyển một cán bộ, bố trí một cán bộ không hẵn là một người quyết định, nhưng khi vi phạm thì người đứng đầu tổ chức đó phải chịu trách nhiệm liên đới, ở đây muốn nói đến thẩm quyền bố trí cán bộ, đề bạt cán bộ; Cần phát huy và nhân rộng mô hình thi tuyển cán bộ, công chức rộng rãi cho nhiều cấp, nhiều ngành và nội dung thi cần phù hợp với chuyên môn sử dụng đội ngũ cán bộ này; Đội ngũ cán bộ, công chức ở phường, ở tổ dân phố còn chắp vá, trình độ, kiến thức và năng lực cán bộ của hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố có mặt còn hạn chế; tỷ lệ cán bộ chưa đạt chuẩn còn cao. Một số đồng chí đảng viên cao tuổi ở tổ dân phố phải làm vì chưa có đội ngũ trẻ thay thế; Đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở phường kiêm nhiệm nhiều việc, ví dụ như đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách khối văn xã kiêm nhiệm thêm 17 chức danh trong đó 5 chủ tịch (Hội đồng Giáo dục; Hội đồng chính sách; Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội; Hội đồng tuyên truyền phổ biến Giáo dục pháp luật; Chủ tich Công đoàn); 9 trưởng ban (BCĐ giảm nghèo; Ban DSKHHGĐ; Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ; BCĐ quỹ phát triển cộng đồng; BCĐ phòng chống HIV/AISD; BCĐ chăm sóc sức khỏe ban đầu; ban kiểm tra vệ sinh ATTP; BCĐ chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng; BCĐ 814 kiểm tra lĩnh vực văn hóa; Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng; tổ trưởng tổ cai nghiện ma túy tại cộng đồng và tổ trưởng tổ công tác cập nhật biến động thông tin cung cầu lao động. Theo kết luận hội nghị lần thứ bảy BCH trung ương Khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở có sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã theo hướng: Từ nhiệm kỳ 2015 – 2020, cán bộ cấp xã hoạt động theo nhiệm kỳ, được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước; hết nhiệm kỳ không được bầu vào chức danh mới, nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì được bố trí công tác khác theo quy định, nếu không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì được nghỉ công tác, hưởng chế độ trợ cấp một lần và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện”. Đây cũng là vấn đề khó cho cán bộ dân cử cấp cơ sở vì khối lượng công việc khá nhiều khó tránh khỏi thiếu sót và hoàn thiện dễ dẫn đến mất việc và tư tưởng không được ổn định trong quá trình công tác.

Tại buổi làm việc phường đã đề xuất kiến nghị với đoàn một số vấn đề để Đoàn nghiên cứu đó là: Nên chăng có hướng dẫn việc đặt tên cho cơ quan cấp xã để có sự thống nhất, hiện nay có cơ quan ghi ”Trụ sở HĐND &UBND”, có cơ quan ghi ” Trụ sở Đảng ủy – HĐND&UBND”; Cần sớm tổ chức tổng kết mô hình nhất thể hóa Bí thư – Chủ tịch để có cơ sở xây dựng và thực hiện quy chế làm việc giữa bí thư cấp ủy với chủ tịch HĐND, các phó chủ tịch UBND, chủ tịch mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể nhân dân; Cần nhân rộng mô hình Bí thư – Chủ tịch cấp xã và chủ trương thực hiện Bí thư Chi bộ – Tổ trưởng dân phố ở địa bàn khu dân cư; Cấp xã là một trong 4 cấp chính quyền, nhưng hoạt động trong lĩnh vực thu chi tài chính kinh phí chi cho tiếp khách không được tự chủ theo tỉ lệ chi như một số hạng mục khác; Việc bố trí cán bộ chuyên trách đảm nhiệm chức danh văn phòng Đảng ủy cấp xã theo Kết luận số 176-TB/TW ngày 13-4-2005 của Ban Bí thư đến nay vẫn chưa thực hiện, ảnh hưởng đến chất lượng công tác xây dựng đảng, nhất là đối với những đảng bộ có đông đảng viên; Cần có quy chế, tiêu chuẩn và chế độ cho những chức danh Bí thư – Chủ tịch; Có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh; có cơ chế để giám sát và kiểm soát quyền lực, xây dựng được quy chế phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, có như vậy sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho việc thực hiện chức danh nhất thể hóa cấp cơ sở./.
                                                                                                                       Nguyễn Xanh
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png