TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đảng bộ thành phố Pleiku: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương

Ngày đăng bài: 21/11/2013
Trên cơ sở nhiệm vụ được quy định theo Điều lệ Đảng, dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ Pleiku và sự chỉ đạo, hướng dẫn của uỷ ban kiểm tra (UBKT) cấp trên, công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng bộ thành phố Pleiku đã mang lại hiệu quả thiết thực cho việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng và nghị quyết hàng năm của cấp uỷ các cấp.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố khoá X (Nhiệm kỳ 2010-2015) đến nay, Thành uỷ Pleiku tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, từng bước bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác KT các cấp thường xuyên được đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố.

Công tác KT, GS và kỷ luật đảng đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc KT đảng viên có dấu hiệu vi phạm được tiến hành theo quy trình, quy định. Việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp uỷ và thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao được UBKT hai cấp chủ động tiến hành hoàn thành được các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Công tác thông tin báo cáo và hướng dẫn tuyên truyền về công tác KT, GS của Đảng được quan tâm tạo cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ KT, GS.

Qua đó, cấp uỷ các cấp đã tiến hành KT 145 tổ chức đảng và 146 đảng viên, GS chuyên đề 75 tổ chức đảng và 74 đảng viên, thực hiện đầy đủ nghiêm túc nhiệm vụ KT chuyên đề theo chương trình KT của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. UBKT hai cấp KT 108 tổ chức đảng, GS 62 tổ chức đảng cấp dưới và 62 đảng viên. Các tổ chức đảng đã chủ động, kịp thời xem xét, kết luận xử lý kỷ luật 48 đảng viên và một tổ chức đảng. Việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm minh, đúng phương hướng, phương châm, bảo đảm nguyên tắc thủ tục, quy trình chặt chẽ đúng quy định của Đảng, đảng viên bị thi hành kỷ luật đều nhận rõ khuyết điểm vi phạm, tự nhận khuyết điểm và hình thức kỷ luật thoả đáng, không có khiếu nại về hình thức và nội dung vi phạm. Công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với đảng viên được quan tâm, các tổ chức đảng đã giải quyết đơn tố cáo đối với 3 đảng viên theo quy trình.

Gắn với công tác KT, GS từ năm 2012 đến nay, UBKT Thành uỷ đã tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Thành uỷ các nhiệm vụ liên quan trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên cơ sở đó, giúp Ban Thường vụ Thành uỷ gợi ý kiểm điểm đối với 23 tổ chức cơ sở Đảng, 9 tập thể lãnh đạo các cơ quan thành phố và 24 cá nhân các đồng chí lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý. Đã thành lập các nhóm công tác của Thành uỷ theo dõi chỉ đạo kiểm điểm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở bám sát vào ba vấn đề cấp bách của Nghị quyết, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự giác, gương mẫu, tự khép mình vào kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Từng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên  đã nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, tự giác điều chỉnh, xây dựng kế hoạch khắc phục để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của từng địa phương, tập thể cơ quan, đơn vị.

UBKT đã cùng các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành uỷ thẩm tra, xác minh làm rõ 11 vấn đề cần phải làm ngay và 6 nhóm vấn đề phải tập trung chỉ đạo nhưng cần có thời gian. Đối với 11 nhóm vấn đề cần phải làm ngay tiêu biểu là chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Triển khai công tác quy hoạch cán  bộ giai đoạn từ nay đến năm 2015 và 2020 của UBND thành phố. Rút kinh nghiệm trong quản lý đất đai, quản lý quy hoạch tại khu vực cầu số 3. Đồng thời, đã kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm quản lý đất đai tại xã Ia Kênh, xã Chư HDrông theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, rà soát ngay các công trình xây dựng cơ bản kéo dài, không đảm bảo chất lượng để có biện pháp, giải pháp xử lý kiên quyết đường vành đai phía Đông, đường Nguyễn Chí Thanh…Qua đó, UBKT Thành uỷ đã thông báo công khai gần 20 trường hợp cán bộ, đảng viên của thành phố vi phạm bằng các hình thức  khiển trách 10, cảnh cáo 6, khai trừ 1 trường hợp.

Ban Thường vụ Thành uỷ đã thực hiện nghiêm việc bỏ phiếu kín công tác cán bộ theo quy định. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung trong Quy chế  làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá X (nhiệm kỳ 2010-2015). Có kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tăng cường công tác  KT, GS và nâng cao hiệu quả công tác  học tập, tuyên truyền Nghị quyết. Mặt khác, UBKT Thành uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành uỷ đã xử lý kỷ luật ông Lê Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường Đống Đa bằng hình thức cách chức Đảng uỷ viên. Bên cạnh đó, UBND thành phố đã kỷ luật cách chức Chủ tịch UBND phường Đống Đa. Ban Thường vụ Thành uỷ đã thành lập 8 đoàn KT, GS theo Điều  30 của Điều lệ Đảng và 6 đoàn KT theo Chương trình KT của Bộ Chính trị, Ban Bí thư  năm 2013, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định những điều Đảng viên không được làm, nâng cao chất lượng công tác KT, GS, quản lý cán bộ, đảng viên, chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Đối với các TCCS Đảng trực thuộc, UBKT Thành uỷ đã tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Thành uỷ tập trung chỉ đạo cấp uỷ cơ sở với 227 nhóm vấn đề cần phải khắc phục ngay sau kiểm điểm (trong đó đã triển khai thực hiện 236 nhóm vấn đề, còn 35 nhóm vấn đề đang triển khai). Có 221 nhóm vấn đề khắc phục cần phải có thời gian (trong đó đã triển khai thực hiện 109 nhóm vấn đề, còn 104 nhóm vấn đề đang triển khai). Các cơ quan, đơn vị thành phố có 169 nhóm vấn đề cần phải khắc phục ngay (trong đó đã triển khai thực hiện 149 nhóm vấn đề và 18 nhóm vấn đề đang triển khai). Chủ yếu là các vấn đề nêu cao trách nhiệm người đứng đầu của lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn. Chấp hành Quy định về chế độ báo cáo, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ. Có 110 nhóm vấn đề khắc phục cần phải có thời gian (trong đó đã triển khai thực hiện 53 nhóm vấn đề, còn 56 nhóm vấn đề đang triển khai).

Riêng Đảng uỷ 23 xã, phường có 164 nhóm vấn đề cần phải khắc phục ngay (đã triển khai thực hiện 143 nhóm vấn đề, còn 18 nhóm vấn đề đang triển khai). Chủ yếu là chấn chỉnh ngay lề lối làm việc của một số cán bộ như nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, việc thực hiện chưa nghiêm Quy chế làm việc của một số cấp uỷ viên. Có 146 nhóm vấn đề khắc phục cần phải có thời gian (trong đó đã triển khai thực hiện 67 nhóm vấn đề, còn 71 nhóm vấn đề đang triển khai). Qua việc thẩm tra, xác minh, làm rõ các vấn đề cụ thể theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đến nay Đảng bộ thành phố có hơn 10 Đảng viên bị thi hành kỷ luật với các hình thức.

Ngoài ra, UBKT Thành uỷ đã cùng với các ban xây dựng Đảng tham mưu cho Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương (khoá XI) về “Trách nhiệm nêu gương cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, bổ sung xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, Đảng viên, đạo đức nghề nghiệp, chú ý mối quan hệ  với nhân dân ở địa phương, nơi công tác. Thực hiện việc điều chuyển, sắp xếp, bố trí lại một số cán bộ bộc lộ những hạn chế hoặc uy tín giảm sút. Các cấp uỷ trực thuộc cũng đã rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí lại cán bộ cho phù hợp, xem xét, xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên, công chức có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến về nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng rèn luyện, có sự điều chỉnh về hành vi đạo đức và lối sống, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thanh Nhật
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png