TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày đăng bài: 08/11/2018
Thành phố Pleiku là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Gia Lai, với diện tích tự nhiên khoảng 26.199,3 ha, dân số 233.000 người, có 23 xã, phường với 254 thôn, làng, tổ dân phố; trên địa bàn có 43 làng đồng bào DTTS thuộc 14 xã, phường, có 24 dân tộc sinh sống; dân số có 28.298 người, chiếm tỷ lệ 12,2% so với tổng số dân trên địa bàn, chủ yếu là dân tộc Jrai và Bahnar; bà con các DTTS sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lao động phổ thông, làm thuê, một số hộ làm nghề truyền thống như: đan lát, dệt thổ cẩm...

Thành phố Pleiku đã tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/3/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020” và Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về “Đầu tư chỉnh trang xây dựng hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”; đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào DTTS, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố thực lực chính trị cơ sở, giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tại các làng đồng bào DTTS giảm dần qua các năm, tính đến cuối năm 2017, thành phố còn 588 hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 559 hộ, trong đó, số hộ nghèo là đồng bào DTTS còn 329 hộ, chiếm tỷ lệ 55,95%; số hộ cận nghèo 189 hộ, chiếm tỷ lệ 33,81%.

xd-ntm1.jpg
Ký kết nghĩa theo Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 18/01/2013 của BTV Thành ủy Pleiku “Về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số  trên địa bàn thành phố Pleiku”.
 
Sau khi có Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã chỉ đạo cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, nhân dân nội dung của Chỉ thị. Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Kế hoạch số 76-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 1235/UBND-KT ngày 06/7/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giao các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện 02 mô hình điểm làng nông thôn mới trong năm 2018; đồng thời ban hành Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 về Bộ tiêu chí về làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Pleiku.

Để tổ chức triển khai xây dựng mô hình làng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong năm 2018, thành phố tập trung xây dựng làng Wâu - xã Chư Ă và làng Brel - xã Biển Hồ trở thành làng nông thôn mới kiểu mẫu; đối với các phường, xã còn lại có làng đồng bào DTTS lựa chọn 01 làng để xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu. Từ năm 2019 trở đi, việc xây dựng làng nông thôn mới gắn với lộ trình xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hằng năm, tổ chức đánh giá, rà soát lại để điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho phù hợp với điều kiện phát triển và điều kiện thực tế của địa phương.

xd-ntm2-(1).jpg
Cải tạo vườn tạp trong đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Pleiku.

Để triển khai việc thực hiện hỗ trợ xây dựng hai làng nông thôn mới (làng Brel - xã Biển Hồ, làng Wâu - xã Chư Ă) theo Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND thành phố về việc phân bổ kinh phí phát triển văn hóa, du lịch năm 2018 với kinh phí 01 tỷ đồng. Ngày 03/10/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc phân khai chi tiết các nội dung xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS, các nội dung thực hiện như: tại làng Brel - xã Biển Hồ: kinh phí 500 triệu đồng, cụ thể: mua 01 bộ cồng chiêng, kinh phí 50 triệu đồng; sửa chữa nhà rông, kinh phí 70 triệu đồng; làm sân bóng chuyền (sân lưới, trụ cột, ghế trọng tài), kinh phí 70 triệu đồng; làm đường GTNT BTXM làng Brel, kinh phí 310 triệu đồng. Tại làng Wâu - xã Chư Ă: kinh phí 500 triệu đồng, cụ thể: xây cổng, tường rào lưới B40 khu thể thao, kinh phí 306 triệu đồng; làm sân bê tông Khu thể thao, kinh phí 51 triệu đồng; san đầm mặt bằng khu thể thao, kinh phí 68 triệu đồng; trồng cây thông 2 bên đường, kinh phí 75 triệu đồng. Ngoài ra, ngân sách trung ương cấp: 31.000.000 đồng (khoan giếng phục vụ sản xuất); ngân sách xã: 70.000.000 xây dựng làng kiểu mẫu, tiền sử dụng đất 449.000.000 đồng để làm đường bê tông 735 m đường); Nhân dân đóng góp: 1.5 tỷ đồng (gồm 500 công làm đường, 1.4 tỷ đồng xây dựng sữa sang nhà ở); vốn lồng ghép: Mặt trận thành phố hỗ trợ 49.000.000 đồng tiền thức ăn và hỗ trợ mô hình nuôi bò sinh sản 14 con bò/14 hộ nghèo, 0.8 ha mô hình tưới nước tiết kiệm trị giá khoảng 96.000.000 đồng). Như vậy, tổng kinh phí thực hiện làng nông thôn mới kiểu mẫu ở làng Wâu - xã Chư Ă: 2.905.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2018, thành phố đã hỗ trợ cho 54 hộ dân tại làng Brel - xã Biển Hồ và làng Wâu - xã Chư Ă thực hiện một số mô hình với tổng kinh phí 1.052,293 triệu đồng, cụ thể các mô hình: mô hình trồng cây ăn quả cải tạo vườn tạp tại làng Brel - xã Biển Hồ, quy mô 6 ha với 30 hộ thực hiện, kinh phí thực hiện 292,28 triệu đồng (trong đó Nhà nước 179,773 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận thành phố hỗ trợ 4,251 triệu đồng, nhân dân đóng góp 108,256 triệu đồng); mô hình tưới nước tiết kiệm cho rau tại làng Wâu - xã Chư Á, quy mô 8.000m2 với 6 hộ thực hiện, kinh phí thực hiện 185,57 triệu đồng (trong đó Nhà nước 115,97 triệu đồng, nhân dân đóng góp 69,6 triệu đồng); mô hình nuôi bò cái sinh sản tại làng Brel - xã Biển Hồ, làng Wâu - xã Chư Ă, quy mô 18 con với 18 hộ thực hiện, kinh phí thực hiện 574,443 triệu đồng (trong đó Nhà nước 341,343 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận thành phố hỗ trợ 143,1 triệu đồng, nhân dân đóng góp 90 triệu đồng).

Qua quá trình triển khai Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn kiểu mới ở làng Brel - xã Biển Hồ và Làng Wâu - xã Chư Á, thành phố Pleiku bước đầu đã thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại hai làng đồng bào DTTS, góp phần làm cho đời sống của người dân nơi đây ngày càng được nâng lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đảm bảo như điện phục vụ sinh hoạt và phục vụ sản xuất, đường giao thông nông thôn phục vụ đi lại thuận tiện; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền được tăng cường; phong trào thể dục thể thao được khơi dậy và phát triển; tỷ lệ người dân có phương tiện nghe, nhìn tăng cao; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; các hủ tục lạc hậu từng bước được bài trừ; nhận thức của bà con về sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình tiến bộ; trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.   
 
Bài và ảnh : Sỹ Nhân
  
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png