TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku triển khai xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố

Ngày đăng bài: 20/11/2019
Hiện nay trên địa bàn thành phố có 366 đồng chí là lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các tổ dân phố, trong đó có 42 đồng chí có độ tuổi từ 66 – 80 (chiếm 11,4%), có 253 đồng chí có độ tuổi từ 45 đến 65 (chiếm 69,1%), có 49 đồng chí có độ tuổi từ 35 đến 44 (chiếm 13,5%), có 22 đồng chí có độ tuổi từ 18 đến 34 (chiếm 6%); có 234 đồng chí có trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên (chiếm 63,9%), có 183 đồng chí có trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên (chiếm 50%). Lực lượng nòng cốt tuyên tuyền miệng nhận thức và xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác truyền miệng là kênh thông tin quan trọng trực tiếp tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền những quan điểm, đường lối của Đảng, của địa phương... nhất là đối với cấp cơ sở nơi trực tiếp gần gũi, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân.

Thực hiện Hướng dẫn 64-HD/BTGTU, ngày 11/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai quán triệt đến các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội thành phố, đồng thời ban hành kế hoạch và chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng hướng dẫn xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Theo đó, Đảng ủy 23 xã, phường thành lập lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố; xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở.

Sau khi thành lập lực lượng tuyên truyền miệng nòng cốt của các thôn, làng, tổ dân phố; đảng ủy 23 xã, phường đã xây dựng Quy chế hoạt động và tổ chức quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và đôn đốc thực hiện tốt quy chế hoạt động của lực lượng tuyên truyền miệng. Công tác tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở được chú trọng. Năm 2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trung tâm BDCT thành phố mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, trong đó có lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố cho 375 học viên. Qua đó, trang bị cho các học viên một số kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin; trang bị những kiến thức, phương pháp đấu tranh phản bác, chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Nhân dân ta.

Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, làng, tổ dân phố đến quần chúng Nhân dân được thực hiện phong phú và đa dạng thông qua các đợt phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua các buổi tiếp xúc cử tri, qua các cuộc họp ở khu dân cư, qua việc gửi văn bản, tài liệu đến khu dân cư… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thông tin kịp thời những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương đến Nhân dân nên người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, chấp hành tốt các chủ trương nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất để phát triển kinh tế.

Việc nắm bắt, phản ánh tư tưởng, dư luận xã hội của đội ngũ nòng cốt tuyên truyền miệng được thông qua các kênh như thông qua các buổi sinh hoạt của chi hội đoàn thể ở thôn, làng, qua các lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt của các chi hội đoàn thể… Từ đó, kịp thời nắm bắt tình hình diễn biễn tư tưởng và những phản ánh trong Nhân dân; phối hợp giải quyết triệt để các vụ việc xảy ra trên địa bàn không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại khiếu kiện vượt cấp. Vì vậy, giữ vững được ổn định chính trị trật tự xã hội, Nhân dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số không nghe, không tin bọn phản động FULRO, tin lành Đê Ga, không vượt biên trái phép, từng bước xóa bỏ được các hủ tục lạc hậu, tin đồn thuốc thư, ma lai…; giúp cho người dân nhận biết rõ các biểu hiện lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm để chia rẽ khối đoàn kết dân dộc, nâng cao cảnh giác, đề phòng với các hoạt động chống phá nhà nước của các thế lực thù địch, từ đó người dân không mắc phải âm mưu của bọn chúng.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy 23 xã, phường phát huy được vai trò và uy tín của lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đội ngũ tuyên truyền miệng ngày càng được nâng lên về nhiều mặt. Nhân dân đã chủ động tích cực tham gia quyền làm chủ của mình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng địa phương. Mặt trận và các đoàn thể có nhiều bước đổi mới và phương thức hoạt động và đã thực hiện tốt chương trình phối hợp, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nâng cao nhận thức của Nhân dân. Tổ chức thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở có hiệu quả, công tác vận động Nhân dân tham gia tích cực trong xây dựng cơ sở hạ tầng; góp phần phát triển kinh tế, nâng cao được đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.
bai-tg-(1).jpg
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố (Ảnh: TTXVN))
 
Bên cạnh đó, công tác triển khai xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp những khó khăn, bất cập, là:

- Về cơ chế, tổ chức: Chế độ, chính sách dành cho đội ngũ tuyên truyền miệng hiện nay quy định chưa rõ ràng, dẫn đến khó thực hiện trong thực tiễn.

- Về nội dung, thông tin: Nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ yếu một chiều từ trên xuống theo kiểu truyền thống “nghe - nói” chưa tạo được tính phong phú, lôi cuốn người nghe để đi sâu vào vấn đề; hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua các buổi họp dân nên chất lượng chưa cao (do tỷ lệ người dân tham gia hội họp tại các tổ dân phố còn thấp).

- Về thời gian, kinh phí và cơ sở vật chất, trang thiết bị: Chưa có quy định  về chế độ chính sách hỗ trợ công tác tuyên truyền miệng đối với lực lượng tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố nên chưa tạo động lực để động viên những người có tâm huyết, năng lực phát huy tinh thần trách nhiệm đối với công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở.

Nhằm phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn, trong thời gian tới thành phố Pleiku cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở, mà trực tiếp là ban tuyên giáo các cấp đối với hoạt động của đội ngũ lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở. Chỉ đạo đảng ủy 23 xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, cử cán bộ trực tiếp tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi tuyên truyền, thông tin tại thôn, làng, tổ dân phố nhằm đánh giá khả năng tiếp thu, phương thức triển khai các nội dung, việc sử dụng các loại tài liệu được cung cấp và hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên truyền miệng; đồng thời, kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội tại cơ sở để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết ngay tại địa bàn. Quan tâm chăm lo cơ sở vật chất gắn với tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ở cơ sở góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, đảm bảo các điều kiện hoạt động đội ngũ tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Đổi mới cả về phương thức và nội dung, thể hiện được vai trò nòng cốt là mắt khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Trung ương với địa phương, kịp thời nắm bắt, phản ánh trung thực tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của Nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền; gắn truyền đạt với đối thoại, trao đổi, truyền tải trực tiếp những thông tin nội bộ cần thiết phục vụ công tác tư tưởng đối với tất cả các đối tượng ở mọi hoàn cảnh, điều kiện một cách linh hoạt, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân, nhất là trước những biến động phức tạp của tình hình trong những thời điểm nhạy cảm để định hướng dư luận, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố. Thường xuyên chỉ đạo lựa chọn, kiện toàn bổ sung những cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn, có đủ phẩm chất, năng lực, có kỹ năng và nghệ thuật tuyên truyền miệng và có uy tín trong Nhân dân để giao nhiệm vụ; kịp thời thay thế những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện; xây dựng đội ngũ tuyên truyền miệng đảm bảo về chất lượng, số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Rà soát, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp điều kiện, tình hình hoạt động của địa phương, đơn vị.
                                                                                          Bảo Ngọc
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png