TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

TP.Pleiku thực hiện lời dạy của Bác quan tâm thế hệ trẻ

Ngày đăng bài: 29/08/2019
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của Lãnh tụ kính yêu, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa! Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của Người. 50 năm qua, Đảng bộ, quân và dân thành phố Pleiku luôn thực hiện tốt Di chúc của Người và đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ trên tất cả các lĩnh vực để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

bai-tn-1.jpg
Đồng chí Trần Xuân Quang, Phó Bí thư thường trực tặng cờ cho tuổi trẻ thành phố Pleiku nhân dịp đại hội Hội LHTN.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Trải qua 50 năm, bản Di chúc của Người đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn kĩ càng mọi việc đối với Đảng với Nhân dân trong đó Bác vẫn dành một phần nói về thanh niên và vai trò của thanh niên, điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những chủ nhân tương lai của đất nước.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Bác đã chỉ rõ: Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do thanh niên, thanh niên là chủ tương lai của đất nước. Nhân dịp mừng xuân độc lập đầu tiên, tháng 01/1946, Bác đã gửi thư cho nhi đồng toàn quốc, trong thư Bác đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” (Hồ Chí minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.4, tr.167).

Tuổi trẻ của Bác đã chứng kiến các phong trào yêu nước những năm đầu thế kỷ XX phát triển mạnh mẽ như: phong trào Đông Du, phong trào Đông Kinh nghĩa thục, Duy Tân, phong trào chống thuế ở Trung kỳ… qua những phong trào đó, Bác đã nhận thấy rõ sức mạnh to lớn về mọi mặt của thế hệ thanh niên trong quá trình đấu tranh giành độc lập. Đặc biệt, vào những năm 1920 trên diễn đàn Hội nghị Tua (Pháp), Bác đã lên tiếng phản đối chế độ thực dân gây ra những tội ác tày trời đối với nhân dân và thanh niên ta thông qua bức thư Gửi Thanh niên Việt Nam (1925), các tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) hay Đường cách mệnh (1927)…, Bác căm phẫn lên án chế độ thực dân đầu độc, nô dịch, bóc lột dân bản xứ trong đó có thanh niên. Người khẳng định, muốn thức tỉnh dân tộc phải thức tỉnh thanh niên, vì thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc.
 
bai-tn2-(1).jpg
Những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ thành phố Pleiku.

Nhận định thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt, nên ngay từ những năm đầu về nước hoạt động, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (tháng 6/1925), chuẩn bị những hạt giống đỏ, ươm mầm cho sự trưởng thành, lớn mạnh của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến Bác luôn luôn theo dõi chặt chẽ và chỉ dẫn thanh niên tham gia phong trào kháng chiến. Đặt niềm tin vào sức mạnh của thanh niên, Bác coi thanh niên là người thân trong gia đình mình, sự mất mát của thanh niên cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc là nỗi đau trong cơ thể Bác.

Bác Hồ luôn coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn phát triển của xã hội. Bác Hồ luôn dày công chăm lo giáo dục thanh niên trở thành những con người mới của xã hội, chuẩn bị những tiền đề vững vàng để thanh niên sẵn sàng đón nhận sứ mệnh làm chủ nước nhà. Ngày 13-9-1958, nói chuyện tại lớp chính trị do Bộ Giáo dục tổ chức Người đã nhấn mạnh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”(Sđd, t.9, tr.222).

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Cách mạng Tháng Tám, Bác đã gửi thư cho thanh niên. Trong thư Bác đã viết: “Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng, trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước” (Sđd, t.11, tr.503-504). Và trước khi ra đi về với thế giới người hiền Bác đã căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”…” (Sđd, t.12, tr.510). Những nhìn nhận và đánh giá của Người như nhắn gửi ở lớp lớp thế hệ thanh niên về niềm tin, trí tuệ và sự sáng tạo cho một xã hội mới của dân tộc.

Thực hiện lời căn dặn của Người, 50 năm qua, các lớp thế hệ thanh niên luôn là lực xung kích trên tất cả các mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá… cùng với các phong trào thanh niên như: Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Năm xung phong… trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì nay trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vai trò của thanh niên lại được thể hiện ở các hoạt động như: Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, phong trào tình nguyện, Hiến máu nhân đạo, Đền ơn đáp nghĩa…

Quán triệt sâu sắc lời căn dặn của Người: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”, trong mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng bộ thành phố Pleiku thường xuyên quan tâm tới công tác thanh niên, trong đó chú trọng công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, bồi dưỡng, phát triển đảng... Trong kháng chiến cũng như trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng bộ tập trung tăng cường bồi dưỡng giáo dục thể hệ trẻ, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và tập họp đoàn kết thanh niên; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Chương trình 44-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ Thành phố có Chương trình số 15-CT/TU ngày 27/10/2008 để thực hiện nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, các cấp ủy đảng đã thường xuyên làm tốt việc rèn luyện, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ về lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của thanh niên với đất nước. Quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đoàn viên ưu tú vào Đảng. Trong 10 năm qua, đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 722 đoàn viên ưu tú, được Đảng xem xét kết nạp 532 đồng chí (chiếm 73,7% so với đảng viên mới kết nạp của Đảng bộ thành phố); mạnh dạn giao cho thanh niên đảm nhận công tác xã hội, các công trình thanh niên, phần việc thanh niên để rèn luyện, đào tạo nguồn cán bộ cho Đảng, nhiều đồng chí đã trưởng thành và tham gia công tác các cơ quan đảng, chính quyền và các đoàn thể ở thành phố và cơ sở.

Hiện nay, toàn thành phố có 43 cơ sở Đoàn trực thuộc với 9,591 đoàn viên sinh hoạt ở 457 chi đoàn. Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Pleiku đã tích cực chỉ đạo các tổ chức đoàn, hội thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động lớn như: “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua việc tham gia các phong trào, cuộc vận động, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với xã hội. Nhìn chung, cán bộ và đoàn viên thanh niên trên địa bàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku, sự quan tâm của Cấp ủy Đảng các xã, phường, cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở thành phố Pleiku đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN ở địa phương và các trường học được quan tâm thông qua nhiều hình thức phong phú; công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội được chú trọng, việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp tiếp tục được quan tâm; phong trào thi đua học tập, hoạt động VHVN-TDTT, hoạt động tình nguyện trong đoàn viên thanh niên được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi trẻ thành phố Pleiku hôm nay sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, có đầy đủ bản lĩnh để bất cứ hoàn cảnh nào, được phân công đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng sẵn lòng cống hiến một cách xứng đáng nhất. 50 năm qua các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, tuổi trẻ thành phố Pleiku nói riêng đã sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương vĩ đại của Bác Hồ kính yêu. Hôm nay, mỗi đoàn viên thanh niên Pleiku quyết tâm thực hiện nguyện vọng của Bác Hồ “Đoàn viên sẽ ra sức phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm và tiến bộ mãi để xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng ta”./.
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png