TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Phường Phù Đổng tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Chỉ thị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ

Ngày đăng bài: 17/05/2019
Ngày 15/5/2019, Đảng bộ phường Phù Đổng tổ chức quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Xanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nêu rõ: Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư lần này có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, những nội dung trên được nêu trong 4 Chỉ thị và 1 Kết luận đó là:

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chỉ thị nêu rõ: Qua những hạn chế bất cập như để lộ lọt, thông tin của người tố cáo; một số trường hợp người tố cáo không được bảo vệ, bị trù dập, trả thù; các hành vi trả thù, trù dập chưa được phát hiện, xử lý nghiêm; Việc biểu dương, khen thưởng chưa được quan tâm. Cán bộ, đảng viên và người dân chưa an tâm, ngại đấu tranh chống tham nhũng, góp ý, phê bình... Để khắc phục hạn chế trên, Bộ Chính trị yêu cầu: các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về báo vệ người tố cáo; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo; Củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo; Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo...

pd1-(1).jpg

Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ mục tiêu đó là: tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới, nhằm góp phần không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Đảng ta; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; tranh thủ tối đa sự đồng tình ủng hộ, các điều kiện và nguồn lực quốc tế; phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đồng thời góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Chỉ thị cũng đã nêu 5 quan điểm chỉ đạo và 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp để các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Nội dung Chỉ thị nêu rõ: Từ khi thành lập Đảng đến nay, nhất là những năm gần đây, thực hiện điều lệ Đảng và các văn bản các cấp, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Số lượng đảng viên kết nạp mới tăng nhanh, trình độ học vấn của đảng viên mới kết nạp ngày càng cao... góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, công tác kết nạp và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu; công tác kết nạp đảng viên còn biểu hiện chạy theo số lượng, chưa chú trọng chất lượng; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hình thức; Một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cảm dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... những khuyết điểm, yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Để nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ đó là: Nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng; Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên; Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ...

Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Chỉ thị nêu rõ: Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân quan tâm và đạt được một số kết quả bước đầu, song vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém, quyền lợi cơ bản người tiêu dùng vẫn bị xâm phạm nghiêm trọng, đe dọa đến sức khỏe, an toàn và tính mạng của người tiêu dùng. Nếu tình trạng này không sớm được khắc phục, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân, mà còn suy giảm năng lực cạnh tranh quốc gia, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế và ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước... Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Công khai, minh bạch và thông tin rộng rãi, đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng; Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế. Coi trọng việc tham gia và thực hiện các thỏa thuận song phương, đa phương và các điều ước quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 Kết luận số 44-KL/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Kết luận của Ban Bí thư nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 09, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân về nhiệm vụ này được nâng cao hơn. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự được quan tâm. Nội dung, hình thức của phong trào được đổi mới, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhiều mô hình, điển hình có hiệu quả được nhân rộng. Nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự đã được phát hiện và giải quyết kịp thời tại cơ sở…Tuy nhiên, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc, có nơi chưa được duy trì thường xuyên, chưa vững chắc; nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của phong trào trong xây dựng, tăng cường thế trận an ninh nhân dân chưa đầy đủ…Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số nơi chưa cao. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian đến, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư, đồng thời quán triệt và tập trung thực hiện một số nội dung đó là: Việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu; là biện pháp cơ bản, quan trọng để đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh quốc gia, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới; Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự, tuyến biên giới, biển, đảo; Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận tổ quốc và các bộ, ban, ngành, đoàn thể;  Quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt (bí thư chi bộ đảng, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, bản, người có uy tín, các chức sắc trong tôn giáo, dân tộc…) làm hạt nhân, chỗ dựa của nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.
Duy Lâm

 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png