TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Phường Phù Đổng tổ chức Hội nghị học tập nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ

Ngày đăng bài: 05/03/2019
Ngày 27/02/2019, Đảng bộ phường Phù Đổng tổ chức quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Khai mạc hội nghị đồng chí Nguyễn Xanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nêu rõ: Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư lần này có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, những nội dung trên được nêu trong 4 văn bản đó là:

nq-pd-(1).jpg

Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Nghị quyết đặt ra mục tiêu chung đó là: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ hòa bình, an ninh, văn hóa, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu. Xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; bảo vệ, phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia; góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước. Nội dung nghị quyết đã nêu rõ quan điểm, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, bảo vệ phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó, Nghị quyết đã nêu 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của Internet, mạng xã hội trong tình hình mới.

 Chỉ thị 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Với quan điểm chỉ đạo của Đảng Chỉ thị đã nêu rõ: Đẩy mạnh và nâng tầm hoạt động đối ngoại đa phương là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng làm công tác đối ngoại là nòng cốt; Xác định được các lợi ích then chốt, xuyên suốt của đất nước; xác định được các cơ chế trọng điểm và vai trò của Việt Nam cũng như các cơ chế ưu tiên của đối ngoại đa phương nước ta đến năm 2030.

Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết luận đã chỉ rõ: Qua 10 năm công tác củng cố, xây dựng Ðảng ở cơ sở đã được cấp ủy các cấp nghiêm túc tổ chức thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng chuyển biến tích cực. Tổ chức cơ sở đảng kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Ðảng ở cơ sở. Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, đã kết nạp 2.069.936 đảng viên, trong đó hơn 37% có trình độ đại học, gần 67% là đoàn viên thanh niên, 2.351 là chủ doanh nghiệp tư nhân, gần 8% là công nhân. Số thôn, bản, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng và đảng viên giảm nhanh, nhiều tỉnh miền núi không còn thôn, bản chưa có chi bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở được chăm lo; đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở được trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, năng lực, trình độ chuyên môn ngày càng tốt hơn; năng lực, trình độ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được nâng lên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy chuyển biến tích cực; nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, dân chủ trong Ðảng và trong xã hội được mở rộng hơn… Trong thời gian đến, kết luận nêu rõ: Tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Không tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đảng tại các chi bộ khu dân cư. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở những nơi đủ điều kiện; kiện toàn chi ủy, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố. Thực hiện tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở gắn với việc khoán kinh phí đối với người hoạt động khôn chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố./.
Duy Lâm
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png