TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là yếu tố thành công trên các lĩnh vực

Ngày đăng bài: 13/11/2019
Trong Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng ta cũng đã phân tích và thể hiện rõ - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như: Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam, tăng cường mối quan hệ máu thịt của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

bai-1.jpg
Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố Pleiku nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 
Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18/11/1930. Trải qua 89 năm hoạt động với những tên gọi khác nhau, Mặt trận không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam - một nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: để đoàn kết được mọi giai cấp, tầng lớp nhân dân, đoàn kết được toàn dân tộc phải thực hiện công tác vận động quần chúng công phu, tỉ mỉ. Cán bộ, đảng viên phải “đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ”. Và Bác Hồ luôn nhắc nhở đảng viên phải chú ý đến nhiệm vụ xây dựng và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quí báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình”.
 
bai-5.jpg
Thanh thiếu niên làng Mơ Nú, xã Chư Ă.

 
Xác định khối đại đoàn kết là liên minh công nông, trí thức; tin vào dân, dựa vào dân, phấn đấu vì quyền lợi của dân. Và Người coi đây là nguyên tắc xuất phát từ tư tưởng lấy dân làm gốc của ông cha ta được Người kế thừa và nâng lên một bước trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử. Người viết: “Có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn mấy cũng làm được. Không có thì việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra”. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ:
 
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
Thành công, thành công, đại thành công.
 
          Đoàn kết trong Đảng là cơ sở để đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết toàn dân tộc  là cơ sở để thực hiện đại đoàn kết quốc tế. Tư tưởng Đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện thành công là một nhân tố quyết định cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn và đưa cách mạng Việt Nam lên giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.      
   
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới và tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thành phố Pleiku là hướng tới mục đích nhằm ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng cũng như chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Thành ủy Pleiku thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng đổi mới phương pháp, nội dung trong công tác vận động quần chúng, gắn nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở trên từng địa bàn khu dân cư; phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong nhân dân, phối hợp vận động và tổ chức quần chúng tích cực tham gia vào phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ; tăng cường cán bộ cho cơ sở và bám sát địa bàn khu dân cư.
 
bai-4-(1).jpg
Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Pleiku.
 
Từ chỗ làm tốt công tác vận động quần chúng để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; Thành ủy đã chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trên toàn địa bàn, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 19/3/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020”; đến nay, thành phố có 09/09 xã hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới, thành phố đã được công nhân hoàn thành nông thôn mới năm 2019 và đang tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tập trung xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu; việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới cho 9 xã, với tổng vốn huy động là 1.721,283 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 818,788 tỷ đồng; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông 253,69 km, Nhân dân đóng góp hơn 43.000 ngày công lao động, tự nguyện hiến 16.830m2 đất làm đường giao thông nông thôn,... qua cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình vận động Nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, điển hình như: xã Gào vận động nhân dân làm 29,9 km đường nhựa và duy tu bảo dưỡng; xã IaKênh 10,5 km, xã Chư Ă 11,5 km; mô hình vận động nhân dân tháo dỡ tường rào, xây dựng hệ thống vỉa hè, cống thoát nước ở phường Diên Hồng, Phù Đổng,...

 Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 11/08/2011 của BCH Đảng bộ Thành phố (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”; với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thành phố đã thực hiện nhựa hóa, bê tông hóa 207 tuyến đường đô thị có tên với tổng chiều dài 272,46 km/273,549 km, đạt 99,6%; hơn 2.036 tuyến đường hẻm trên toàn thành phố cũng được nhựa hóa, bê tông hóa 349,583 km/737,183 km, đạt 47%; hệ thống thoát nước được đầu tư xây dựng mới 32,4 km trên 23 tuyến đường chính; mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành đã được chú trọng đầu tư và đã có những thay đổi đáng kể, tăng từ 1,5 km/km2 lên 2,96 km/km2; hiện tổng số 207 tuyến đường chính có tên được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, đạt 100%...

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI) về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030, thành phố đã tập trung huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, nguồn lực từ cộng đồng xã hội, các đoàn thể và người dân để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã đầu tư cho các làng đồng bào DTTS với tổng số tiền 50.434,053 triệu đồng, (nguồn vốn của Trung ương 14.478,000 triệu đồng; nguồn vốn của tỉnh: 2.173,000 triệu đồng; nguồn vốn của thành phố 19.207,437 triệu đồng; nguồn vốn của xã, phường 12.253,938 triệu đồng; nguồn vốn khác 2.321,678 triệu đồng); đến nay, 100% làng đồng bào DTTS có sân tập thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng; 98,5% người đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ người đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế đạt 60%, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào DTTS chiếm 3,33%. Năm 2019, triển khai mô hình trồng cây ăn quả cải tạo vườn tạp tại làng Nhao II, xã Ia Kênh với diện tích 6 ha, kinh phí thực hiện 292,4 triệu đồng (vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 165,5 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 126,9 triệu đồng); hỗ trợ 14 con bò cho 14 hộ, với kinh phí 477,6 triệu đồng (vốn ngân sách Nhà nước 291,3 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ 111,3 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 75 triệu đồng); thành phố tập trung các nguồn lực đầu tư, huy động sự đóng góp của cộng đồng để xây dựng làng Wâu, xã Chư Ă; làng Ia Nueng, xã Biển Hồ và làng Nhao 2, xã Ia Kênh đạt chuẩn nông thôn mới; tổng nguồn vốn huy động thực hiện 4.102.300.000 đồng, trong đó ngân sách Trung ương 31.000.000 đồng; ngân sách thành phố 1.000.000.000 đồng; ngân sách xã 519.000.000 đồng; vốn lồng ghép 784.400.000 đồng; Nhân dân đóng góp 1.767.900.000 đồng; có 37/37 làng có nhà sinh hoạt cộng đồng, (gồm: 18 nhà rông, 8 nhà sinh hoạt cộng đồng và 11 hội trường); có 10/37 làng được trang bị máy vi tính và 25 đội cồng chiêng; các đội cồng chiêng thường xuyên tập luyện, thế hệ đi trước truyền dạy lại cho thế hệ đi sau. Các cơ sở dạy nghề truyền thống như tạc tượng, chế tác đồ thủ công mỹ nghệ, dệt thổ cẩm...

Muốn phát huy được sức mạnh đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; nhiều phong trào, cuộc vận động mang lại hiệu quả, thiết thực… thì hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, hướng các hoạt động về cơ sở. Đồng thời, triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), Thành ủy đã ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cá nhân trong việc tiếp thu góp ý, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường tiếp xúc với Nhân dân để kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng chính đáng, những bức xúc của Nhân dân, những bất cập ở cơ sở để có hướng giải quyết, đặc biệt là đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; từ đó tạo được sức mạnh, thống nhất cao trong Đảng và niềm tin giữa Đảng với các giai tầng xã hội, xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.        
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
     
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png