TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Những kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn thành phố Pleiku trong nhiệm kỳ qua

Ngày đăng bài: 23/08/2020
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố Pleiku luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thường xuyên đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; từng bước thực hiện tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; từ đó đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

dang-1-(1).jpg
Các cá nhân được thành ủy khen thưởng trong công tác Đảng năm 2019.
 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, từng bước đi vào chiều sâu; việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện được tiến hành chặt chẽ, đã tổ chức 393 hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, các nghị quyết chuyên đề ngày càng sát với thực tế, hiệu quả, thiết thực; kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa thành phố (Ban Chỉ đạo 94) với 18 đồng chí; thành lập Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (thay Ban chỉ đạo 94); tổ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng với 04 đồng chí; xây dựng trang facebook để đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng,... Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn bám sát kế hoạch, chú trọng tính hiệu quả, tổ chức 151 lớp với 10.678 lượt học viên tham gia. Đội ngũ báo cáo viên các cấp thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, có kỹ năng, kiến thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, có 28 báo cáo viên cấp thành phố, 375 báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, trong đó có 81 tuyên truyền viên là người đồng bào dân tộc thiểu số; 19 cộng tác viên dư luận xã hội; 16 giảng viên kiêm chức.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, cụ thể, sâu sát và thể hiện quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ; tạo ra sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chỉ đạo thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình từ thành phố đến cơ sở cơ bản đạt yêu cầu đề ra; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện nghiêm túc việc công khai kế hoạch cá nhân người đứng đầu cấp ủy gắn với đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm; chú trọng chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra, giám sát chuyên đề 04 tổ chức đảng và 10 đảng viên về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, cơ bản khắc phục những biểu hiện buông lỏng sinh hoạt Đảng, coi nhẹ công tác tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên về xây dựng Đảng; góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị.
 
dang-2.jpg
Đồng chí Trịnh Duy Thuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy (khóa XII), Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa cho các đồng chí không tham gia cấp ủy thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở phù hợp với quy định và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (gồm 30 đảng bộ cơ sở và 11 chi bộ cơ sở) với 426 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 6.202 đảng viên; trong nhiệm kỳ, đã giải thể Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể, Đảng bộ cơ quan Chính quyền và thành lập mới 29 chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy. Hiện nay, Đảng bộ thành phố có 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (gồm 27 đảng bộ cơ sở và 38 chi bộ cơ sở) với 310 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 8.960 đảng viên. Thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, thực hiện bổ nhiệm, phân công Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Thành ủy giảm 03 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thành phố giảm 79 thôn, làng, tổ dân phố, hiện còn 175 thôn, làng, tổ dân phố; sáp nhập xã Chư HDrông vào phường Chi Lăng; giảm 07 đơn vị sự nghiệp công lập (05 trường học, 01 đơn vị sự nghiệp văn hóa, 01 đơn vị sự nghiệp y tế).

Kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy thành phố, kiện toàn, bổ sung 13 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; 04 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; 01 Bí thư, 01 Phó bí thư Thành ủy; 02 Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, và cấp cơ sở, cấp ủy cơ sở đã kiện toàn, bổ sung 79 cấp ủy viên, 45 ủy viên ban thường vụ, 33 phó bí thư, 32 bí thư, 19 ủy viên ủy ban kiểm tra, 03 phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, 08 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; cho thôi 04 cấp ủy viên, 04 ủy viên ủy ban kiểm tra, tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn về công tác cán bộ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 21/8/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa IX) về xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện. Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, tính từ tháng 8/2015 đến 13/6/2020, Đảng bộ thành phố kết nạp được 766/800 đảng viên, đạt 95,75%; chú trọng phát triển đảng viên tại địa bàn khu dân cư, tỷ lệ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên 110/175 người, đạt 62,86%, xây dựng chi bộ có cấp ủy, đầu nhiệm kỳ có 135/254 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, đạt 53,1%; đến nay, có 149/175 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, chiếm 85,1%, vượt 25,1% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI, tăng cường tỷ lệ đảng viên là người tại chỗ, thành phố có 100% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ độc lập và có đủ số lượng đảng viên là người tại chỗ, chất lượng đảng viên mới ngày càng được nâng cao cả về chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn; chất lượng đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định, năm 2015, tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh chiếm 51,2%, đến năm 2019 tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 9,3%; năm 2015 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 11,81%, đến năm 2019 là 13,2%.
 
dang-3-(1).jpg
Khen thưởng các tập thể có thành tích trong 5 năm thực hiện tốt ĐA 01.
 
Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, ngày càng chặt chẽ; công tác đào tạo cán bộ được quan tâm thực hiện có hiệu quả, cử 83 cán bộ đi đào tạo về trình độ chuyên môn (trong đó trung cấp 34 đồng chí, đại học 29 đồng chí, thạc sỹ 20 đồng chí); 310 cán bộ đi đào tạo trình độ lý luận chính trị (trong đó trung cấp 275 đồng chí, cao cấp 34 đồng chí); cử 352 lượt cán bộ công chức đi học các lớp bồi dưỡng về quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên, bồi dưỡng về năng lực lãnh đạo quản lý cấp phòng, bồi dưỡng các chức danh chủ chốt xã, phường và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,..; mở 208 lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, sơ cấp chính trị cho 20.620 lượt cán bộ, công chức, góp phần đào tạo, cung cấp nguồn cán bộ có chất lượng cho tỉnh, trong nhiệm kỳ, có 07 đồng chí cấp ủy viên thành phố được điều động và làm việc tại các cơ quan của tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa VIII) về công tác cán bộ và tạo nguồn cán bộ; Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa X) về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020; cơ bản giải quyết việc hẫng hụt cán bộ có trình độ được đào tạo chuẩn theo quy định trên địa bàn, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, thành phố đã hợp đồng 182 sinh viên; tuyển dụng vào biên chế 89 người; chấm dứt hợp đồng và chuyển công tác khác 78 người; hiện còn hợp đồng 18 người. Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, thành phố đã hợp đồng 07 sinh viên là người dân tộc thiểu số, đã chấm dứt hợp đồng 02 người, hiện còn 05 người bố trí công tác tại 01 cơ quan thành phố và 04 xã, phường. Hiện nay, cán bộ là trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt 100%, trình độ lý luận chính trị cao cấp đạt 93,33%; cán bộ chủ chốt xã phường có trình độ lý luận chính và chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 100%; cán bộ chuyên trách xã, phường có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 95,19%, trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 90,38%, trong đó cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách ở phường có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt 78,67%. Chỉ đạo hoàn thành quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị, các xã, phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định. Các cấp ủy đảng đã thực hiện quy trình chặt chẽ, công khai, dân chủ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; coi trọng công tác đánh giá cán bộ trong quy hoạch. Công tác điều động, luân chuyển; đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử; đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý đều được căn cứ vào quy hoạch cán bộ, từng bước đưa cán bộ trong quy hoạch vào các vị trí phù hợp, theo yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện theo quy trình chặt chẽ, dân chủ, khách quan, bổ nhiệm 115 cán bộ, viên chức lãnh đạo quản lý; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ 101 cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý và giới thiệu bầu bổ sung 112 cán bộ chủ chốt. Thống nhất hiệp y điều động, bổ nhiệm, biệt phái 64 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan thuộc ngành dọc; không thống nhất hiệp y điều động, bổ nhiệm 01 trường hợp. Luân chuyển từ thành phố xuống xã, phường 14 cán bộ lãnh đạo, quản lý; điều động 56 cán bộ; đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số tính đến tháng 6/2020, nữ tham gia cấp ủy thành phố khóa XI là 11/39 đồng chí, tỷ lệ 28,2% (trong đó có 01 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy); trưởng, phó các cơ quan thành phố 23/83 đồng chí, tỷ lệ 27,71%; bí thư đảng ủy 05/21 đồng chí, tỷ lệ 23,8% (khuyết 01 ở phường Phù Đổng); phó bí thư đảng ủy 19/44 đồng chí (đang khuyết 02 chức danh ở phường Ia Kring), tỷ lệ 43,18%; chủ tịch UBND xã, phường 07/22 đồng chí, tỷ lệ 31,81%; chủ tịch HĐND xã, phường 06/19 đồng chí (đang khuyết 02 chức danh ở phường Tây Sơn và xã Diên Phú), tỷ lệ 31,57%, được quan tâm, đã phát huy tốt năng lực chuyên môn, được giao đảm nhận các chức vụ chủ chốt trong cơ quan, đơn vị thành phố, cấp ủy xã, phường và được tín nhiệm giới thiệu tham gia đại biểu HĐND các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy hằng năm được thực hiện tốt, đảm bảo đúng nguyên tắc của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành kiểm tra 242 tổ chức đảng và 292 đảng viên; giám sát chuyên đề 175 tổ chức đảng và 235 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra 26 tổ chức đảng, 65 đảng viên; giám sát 16 tổ chức đảng và 42 đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng được quan tâm thực hiện, gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; chất lượng kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã được nâng cao và có những chuyển biến tích cực, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên, tiếp nhận và giải quyết 08 đơn tố cáo đối với 08 đảng viên; trong đó Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giải quyết 02 đơn tố cáo 02 đảng viên; Ủy ban kiểm tra cơ sở giải quyết 06 đơn tố cáo 06 đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, Ủy ban kiểm tra hai cấp đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức đảng; qua kiểm tra, kết luận 04 tổ chức đảng có vi phạm, phải xem xét xử lý kỷ luật 01 tổ chức đảng. Kiểm tra đối với 23 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra, kết luận 23 đảng viên có vi phạm, trong đó có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật là 16 đảng viên và số có vi phạm nhưng chưa đến mức kỷ luật là 07 đảng viên.

Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo và có bước đổi mới trong phương thức hoạt động; tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” dần trở thành phương thức quan trọng trong công tác vận động Nhân dân và tạo được sự đồng thuận trong xã hội; các mô hình dân vận khéo bước đầu đã có sự lan tỏa, tác động tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, các đơn vị đã xây dựng 133 mô hình, điển hình tập thể với 145 gương cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số; các cơ quan, đơn vị kết nghĩa phối hợp với các xã, phường có làng đồng bào dân tộc thiểu số đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển sản xuất, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, qua 05 năm, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa đã hỗ trợ bằng tiền và hiện vật với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; ngoài ra, các đơn vị đã hỗ trợ bò giống, heo giống (37 con); xây dựng và sửa chữa 11 căn nhà cho hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số; hơn 700 liều Vắc xin cho gia súc; quần áo, áo ấm, sách vở học sinh; khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt người và hỗ trợ 300 ngày công dọn vệ sinh, phát quang, sửa chữa 1.400 m đường giao thông nông thôn,… Quy chế dân chủ tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, dân chủ trong xã hội được đảm bảo và có tiến triển theo hướng tích cực; thường xuyên củng cố, kiện toàn các ban chỉ đạo, gắn kết quả thực hiện quy chế dân chủ vào việc phân loại tổ chức cơ sở đảng.

Tiếp tục đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong hệ thống chính trị, vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng giảm bớt thủ tục, giấy tờ, hội họp, tăng cường đi cơ sở, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; Thường trực Thành ủy đã làm việc trực tiếp tại 27 đơn vị, địa phương để nắm tình hình và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố đã tổ chức hơn 40 cuộc đối thoại trực tiếp với người dân,... Triển khai thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc đầu tư trang bị máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ công tác được quan tâm, góp phần ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cũng như hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy.
Bài và ảnh: Sỹ Nhân

 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png