TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Làm tốt công tác dân vận mang lại thành công trên tất cả các lĩnh vực

Ngày đăng bài: 11/10/2020
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy rằng: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong”, lời dạy của Người vẫn còn nguyên vẹn giá trị cho đến hôm nay và mai sau. Chính vì vậy, công tác vận động quần chúng trong tình hình mới phải là vừa kiên trì, vừa giáo dục, thuyết phục, tăng cường đoàn kết dân tộc, tôn giáo gắn với việc tổ chức lãnh đạo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của các giai tầng trong xã hội.

dv1-(1).jpg
Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai.
 
Bác Hồ viết tác phẩm "Dân vận" đã đề cập giải đáp những vấn đề rất căn bản, cấp thiết của công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền và đoàn thể nhân dân. Bài báo “Dân vận” của Bác Hồ là một tác phẩm kinh điển, mẫu mực, là cẩm nang của cán bộ, đảng viên trong công tác vận động quần chúng hiện nay và mai sau.Với tác phẩm đó, người đọc dù ở trình độ nào cũng hiểu. Bác Hồ đã dùng cách đặt câu hỏi và trả lời ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu để làm rõ một số vấn đề cơ bản của công tác dân vận và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.
 
dv2.jpg
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Ủy viên TW Đảng phát biểu tại buổi Lễ.

So với Đại hội XII của Đảng ta (khẳng định: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân); và trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng cũng đã nêu rõ một số nhiệm vụ, giải pháp mới về công tác Dân vận của Đảng như:

 - Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hướng sáng tạo, thiết thực, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan hành chính nhà nước, đối với công tác dân vận, trọng tâm là nâng cao chất lượng, phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể hoá, thực hiện tốt cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" và phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.
 
dv3.jpg
Kỷ niệm 90 năm đô thị Pleiku đi liền với chặng đường kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020).
 
- Tiếp tục hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ kết hợp với tăng cường công tác dân vận; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trực tiếp giao tiếp với nhân dân. Kiên quyết phê phán, xử lý nghiêm minh những cán bộ thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu dân. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Xác định tầm quan trong đó, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Pleiku đã thường xuyên chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) về công tác Dân vận trong tình hình mới và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; đặc biệt, BTV Thành ủy đã xây dựng Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 03/7/2017, về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn thành phố Pleiku; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XIV) về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020”; Nghị quyết 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ Thành phố Pleiku (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, và thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trên địa bàn thành phố Pleiku. Hàng năm Ủy ban MTTQ đều tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Ban Thường vụ Thành ủy đã cụ thể hóa bằng Quyết định số 957 - QĐ/TU, ngày 16/3/2015 về việc ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cá nhân trong việc tiếp thu góp ý, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bên cạnh đó, BTV Thành ủy thường xuyên chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể và các ban ngành đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động đối với công tác vận động quần chúng với phương châm là hướng mạnh về cơ sở, tập trung xây dựng địa bàn khu dân cư vững mạnh, tích cực góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân; hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thành phố; phối hợp vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia tích cực công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; từ đó tạo nên sức mạnh, thống nhất cao trong Đảng và niềm tin giữa Đảng với các giai tầng xã hội, xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
 
dv4.jpg
UBND thành phố Pleiku tặng giấy khen cho các già làng, người có uy tín tiêu biểu tại Hội nghị gặp mặt.
 
Từ chỗ có sự phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng Nhân dân trên địa bàn thành phố Pleiku, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận; hiện nay thành phố có 133 mô hình tập thể về “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và 145 cá nhân điển hình, về phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Làm tốt công tác vận động Nhân dân giải tỏa, bồi thường, di dời vật kiến trúc, hiến đất mở đường, chỉnh trang đô thị; thành phố đã thực hiện nhựa hóa, bê tông hóa 207 tuyến đường đô thị có tên với tổng chiều dài 272,46 km/273,549 km, đạt 99,6%; hơn 2.036 tuyến đường hẻm trên toàn thành phố cũng được nhựa hóa, bê tông hóa 349,583 km/737,183 km, đạt 47%; hệ thống thoát nước được đầu tư xây dựng mới 32,4 km trên 23 tuyến đường chính; mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành đã được chú trọng đầu tư và đã có những thay đổi đáng kể, tăng từ 1,5 km/km2 lên 2,96 km/km2; hiện tổng số 207 tuyến đường chính có tên được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, đạt 100%.

Để từng bước đua Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI) về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030, đi vào cuộc sông; việc thực hiện các chương trình, dự án đối với đồng bào DTTS; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hướng dẫn nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi;... trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị thành phố đã phối hợp với các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, các tổ công tác ở cơ sở, hỗ trợ cho cho các làng đồng bào DTTS, các gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình khó khăn, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ… bằng tiền và hiện vật với tổng giá trị 2.543.763.000đồng; ngoài giá trị bằng tiền, các đơn vị đã hỗ trợ bò giống, heo giống (37 con); đồng thời xây dựng và sửa chữa 11 căn nhà cho các hộ nghèo người đồng bào DTTS;... đến nay, 100% làng đồng bào DTTS có sân tập thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng; 98,5% người đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 43,58% người đồng bào DTTS có thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo là người đồng bào DTTS còn dưới 5%.

Các mô hình vận động Nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn như: xã Gào đã vận động nhân dân làm 29,9km đường nhựa và duy tu bão dưỡng; xã Ia Kênh 10,5 km; xã Chư Ă 11,5 km; mô hình vận động nhân dân tháo dỡ tường rào, xây dựng hệ thống vỉa hè, cống thoát nước (phường Diên Hồng, Phù Đổng); mô hình vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng hội trường tổ dân phố và làm đường giao thông... Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, mua bảo hiểm y tế  với số tiền 428.552.00 đồng...

BTV Thành ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư... tính đến cuối năm 2019 tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa trên 90%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 95%. Công tác duy trì và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào DTTS được chú trọng; hiện nay, trên địa bàn thành phố có 06 di tích lịch sử (02 di tích lịch sử cấp Quốc gia, 02 di tích lịch sử cấp tỉnh), 19 nhà rông, 85 bộ cồng chiêng, 30 đội cồng chiêng; ...

Công tác xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao đã có những kết quả tích cực. Hiện nay, thành phố có 38/81 trường đạt chuẩn quốc gia; các tổ chức và cá nhân đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất y tế, thể dục thể thao, trường học tư thục khang trang, hiện đại; kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 thành phố có 1.357 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,69%; kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, tính đến cuối năm 2019, thành phố còn 306 hộ nghèo, tỷ lệ 0,53%, hộ cận nghèo còn 518 hộ, tỷ lệ 0,89% (trong đó, hộ nghèo DTTS còn 148 hộ, tỷ lệ 2,18%; hộ cận nghèo DTTS còn 211 hộ, tỷ lệ 3,10%). Thành phố phê duyệt 50 dự án vay vốn hỗ trợ việc làm số tiền 5,3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 357 lao động, mở 02 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn tại xã Chư Á 62 học viên (dạy thợ nề: 35 học viên, dạy trồng rau an toàn: 27 học viên).

Tổ chức tốt việc huấn luyện dân quân tự vệ kết hợp làm công tác dân vận, vận động quần chúng thu hút trên 14.000 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia với hơn 18.000 ngày công lao động dọn vệ sinh, phát quang, san lấp, khơi thông 8.245 km đường liên thôn, xã; 3.650 ngày công lao động giúp nhân dân sữa chữa nhà cửa cho các hộ gia đình chính sách, nhà tạm, hư hỏng tốc mái do ảnh hưởng mưa bão.... Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% kế hoạch, làm tốt công tác tiếp nhận quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,38% dân số; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã, phường trên địa bàn thành phố đạt kết quả; phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại hơn 8.900 lượt tổ dân phố, thôn, làng, trường học, có 587.400 lượt người tham gia, có hơn 4.500 ý kiến phát biểu, góp ý xây dựng lực lượng Công an; quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 6.500 tin báo tố giác tội phạm, trong đó có hơn 5.500 tin có giá trị giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự... giai đoạn 2017-2020, Ban chỉ huy Quân sự thành phố giúp 02 hộ gia đình tại làng Nhao II xã Ia Kênh thoát nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ trên 30 triệu đồng; xây 05 nhà vệ sinh cho các gia đình tại làng Nhao II xã Ia Kênh với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng. Các mô hình điểm trong làng đồng bào DTTS như mô hình kết hợp sản xuất cà phê, lúa, chăn nuôi bò; mô hình tái canh cây cà phê theo giống mới; mô hình mỗi gia đình có một vườn cây ăn trái, rau xanh; mô hình “Hàng rào B40”, “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiện 5-10 triệu”, câu lạc bộ “Giúp nhau phát triển kinh tế”... đã góp phần quan trọng vào chương trình giảm nghèo, từng bước xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, củng cố tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

Công tác dân vận khéo đã hỗ trợ chính quyền địa phương vận động nhân dân tham gia vào các tổ chức Nông hội trên địa bàn thành phố; thực hiện công văn số 2824-CV/TU, ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc triển khai thực hiện mô hình “Nông hội” trên địa bàn tỉnh;  qua gần một năm triển khai thực hiện, đến nay đã vận động được 222 thành viên tham gia vào 6 nông hội sản xuất mía; rau, hoa các loại, trong đó có 15 đảng viên, 106 người đồng bào DTTS; các tổ chức nông hội đã phát huy tính đoàn kết, tự nguyện, tự chủ, tự quản của nhân dân trong cộng đồng góp phần cùng với địa phương thực hiện các chủ trương về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Có thể khẳng định rằng, làm tốt công tác dân vận ắt sẽ thành công trên tất cả các lĩnh vực và đó chính là công tác cơ bản của toàn bộ hệ thống chính trị của Nhà nước ta, là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của mỗi đảng viên, cán bộ công chức, viên chức nhà nước và chiến sỹ lực lượng vũ trang. Nếu làm tốt công tác vận động quần chúng, sẽ thực hiện tốt như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong”,  và đó chính là yếu tố quyết định góp phần quan trọng xây dựng thành phố Pleiku ngày càng phát triển.
 
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png