TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ thành phố Pleiku (15/9/1954 – 15/9/2019): Đảng bộ thành phố lãnh đạo dựng Đảng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Ngày đăng bài: 11/09/2019
Xoay quanh công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku nhiệm kỳ 2015-2020, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ thành phố Pleiku (15-9), chúng tôi vừa có cuộc phỏng vấn đồng chí Trịnh Duy Thuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku, Chủ tịch HĐND thành phố.

Phóng viên (PV):  Xin đồng chí điểm lại những nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay?
pv1.jpg
Đồng chí Trịnh Duy Thuân (Ảnh: Thanh Nhật).

Đồng chí Trịnh Duy Thuân: Trong thời gian qua, Đảng bộ thành phố thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với các giải pháp trong quy hoạch sắp xếp, bố trí cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo thực hiện đồng bộ việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ đạo quy hoạch các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND cấp thành phố và xã, phường. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được hơn 632 đảng viên, đạt 79% chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Đến nay, 100% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ độc lập, 99,43% chi bộ khu dân cư có đủ số lượng đảng viên là người tại chỗ, Đảng bộ thành phố có 66 tổ chức cơ sở đảng, với 8.533 đảng viên; cán bộ chủ chốt thành phố (trưởng các ban ngành) có trình độ cao cấp chính trị và chuyên môn đại học trở lên đạt 100%; cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách xã, phường có trình độ chính trị trung cấp trở lên đạt 90%, trình độ chuyên môn trung cấp trở lên đạt 85,5%…

Cùng với đó, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), có chương trình và kế hoạch thực hiện theo chủ đề hàng năm. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sinh động từ thành phố đến cơ sở. Thành ủy đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên...
pv2-(1).jpg
Tuyên truyền trực quan kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ Thành phố (Ảnh: Thanh Nhật)
 
PV: Đồng chí có thể đề cập thêm về thành quả tiêu biểu trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố?

Đồng chí Trịnh Duy Thuân:  Từ năm 2015 đến nay, kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định. Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá 2010) ước đạt 10,14%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại và dịch vụ có mức tăng trưởng khá. Tất cả 9/9 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố đang đề nghị Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2018, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo còn 0,82% và hộ cận nghèo còn 1,05%.

Bên cạnh đó, thành phố đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc. Đồng thời, quan tâm công tác đấu tranh với các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Địa phương đã lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến xây dựng một thành phố Pleiku hiện đại ở khu vực Bắc Tây Nguyên, “Thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe”. Ngoài các công trình dự án được Trung ương và tỉnh đầu tư, thành phố đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, diện mạo đô thị Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Đến nay, thành phố đạt 53/59 tiêu chí đô thị loại I theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hồ sơ đề nghị thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh đang trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
 
pv3.jpg
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

PV: Như vậy thời gian tới, Đảng bộ thành phố sẽ tập trung nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Trịnh Duy Thuân: Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động phòng ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên nhằm khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,  xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.  Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đức, có tài, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Kiện toàn bộ máy theo hướng chuẩn hoá, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền và các đoàn thể từ thành phố đến xã, phường. Làm tốt công tác lãnh đạo Đại hội Đảng các cấp, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tập trung khai thác có hiệu quả và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững với cơ cấu kinh tế hợp lý, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đầu tư bằng nhiều nguồn lực xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đảm bảo những tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc tỉnh, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. Duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường đầu tư và huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển mạng lưới giáo dục, y tế, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao của thành phố. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Quan tâm công tác y tế dự phòng, chủ động giám sát, phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, ưu tiên đầu tư giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh việc đầu tư, ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ mới...

Thực hiện phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu  phát triển kinh tế - xã hội xây dựng thành phố phát triển vững mạnh. Phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.  
 
THANH NHẬT (Thực hiện)
 

 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png