TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Ngày đăng bài: 21/08/2019
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trên địa bàn thành phố Pleiku, từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2015 - 2020), cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; đặc biệt là về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị mà trọng tâm là đối với chính quyền đã có những đổi mới quan trọng. Từ đó cũng đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Văn kiện Đại hội Đảng XII đã khẳng định rõ: “Nâng cao hiệu quả thực hiện và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là với Nhà nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng các chủ trương, chính sách lớn, lãnh đạo thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật, lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và hệ thống pháp luật; chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng luật pháp, cải cách hành chính và cải cách tư pháp; các tổ chức của Đảng và đảng viên phải gương mẫu tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”; “Quy định rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm của ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy các cấp” (Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.214-215). Xác định tầm quan trọng đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy luôn tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng như:
 
dang-1.jpg
Đ/c Trịnh Duy Thuân, UV.BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Thành ủy, trao giấy khen cho các đảng viên đạt tiêu chuẩn “đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2014-2018).
 
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là với chính quyền. Trong những năm qua, BCH Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của của các cấp ủy Đảng trong hệ thống chính trị, vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, vừa tập trung cho những ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm và coi trọng hơn công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của BTV, Thường trực Thành ủy đối với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) và lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) có sự kiểm soát chặt chẽ, rõ ràng. Chỉ đạo HĐND, UBND thành phố xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng; cho chủ trương trong chương trình hoạt động, chương trình các kỳ họp, về kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh, những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân ở địa phương, về tổ chức và cán bộ, về nhân sự thuộc diện quản lý của cấp ủy; không để xảy ra trường hợp HĐND và lãnh đạo UBND không báo cáo xin ý kiến BTV Thành ủy theo quy định.
 
dang-2-(1).jpg
Đ/c Trần Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao giấy khen của BTV Thành ủy cho 03 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2013-2017).
 
Đổi mới trong xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa thành quy chế, quy định, quy trình cụ thể. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành nghị quyết của đảng. Sau Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, BCH Đảng bộ đã cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo bằng việc ban hành các nghị quyết năm, chương trình làm việc toàn khóa, hằng năm; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; trên cơ sở đó, BTV đã thường xuyên chỉ đạo rà soát để ban hành các chương trình công tác, quy trình, quy định cụ thể hằng tháng để triển khai thực hiện có nền nếp. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình hằng năm đều bám sát chương trình làm việc của Tỉnh ủy, chương trình làm việc toàn khóa, Nghị quyết XI Đại hội Đảng bộ và tình hình thực tiễn của thành phố. Ngoài ra, trong mỗi nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ thành phố đều lựa chọn xây dựng 01 nghị quyết chuyên đề phù hợp với điều kiện, đặc điểm thành phố để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt nhiệm kỳ, giúp đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Điển hình trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020, và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

Việc xác định thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; quyền, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu trong công tác cán bộ - Phân công trách nhiệm trong BCH Đảng bộ, BTV, Thường trực Thành ủy rõ ràng, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, đúng nguyên tắc, phát huy được tính tích cực, chủ động của từng cá nhân đối với nhiệm vụ được phân công. BTV Thành ủy đã ban hành các nghị quyết phân công các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố phụ trách các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy; ban hành quy định quan hệ công tác giữa tổ chức cơ sở đảng và các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Thành ủy viên được phân công phụ trách; ban hành quy định sự lãnh đạo của BTV, tập thể Thường trực Thành ủy đối với Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố về các lĩnh vực quản lý Nhà nước kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố xây dựng quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Thường trực Thành ủy luôn chú trọng đổi mới phương pháp làm việc, giảm bớt hội họp, tăng cường đi cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Thành ủy đã làm việc trực tiếp tại 27 đơn vị, địa phương để nắm tình hình và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố đã tổ chức 05 cuộc đối thoại, lãnh đạo UBND thành phố đã tổ chức hơn 30 cuộc đối thoại trực tiếp với người dân;  ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân của thành phố,... tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả thiết thực. Những nghị quyết, chỉ thị, kết luận tại các kỳ họp của BCH Trung ương đều được BTV Thành ủy chỉ đạo quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị nghị quyết chuyên đề của Đảng được thực hiện đầy đủ. Sau các hội nghị đều kết luận bằng văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện; các chỉ đạo, kết luận của Thường trực, BTV đều giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị và thời gian hoàn thành. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 84 cuộc họp Thường trực Thành ủy, 84 hội nghị BTV Thành ủy; 17 hội nghị BCH Đảng bộ thành phố.

Đổi mới phương thức lãnh đạo bằng hành động nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp. Thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong toàn Đảng bộ, như: Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Để phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên, nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện, đồng chí Bí thư Thành ủy đã công khai nội dung bản kế hoạch cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên Trang Thông tin - Điện tử thành phố; công khai tại chi bộ nơi sinh hoạt). Chỉ đạo công khai bản kế hoạch của cá nhân các đồng chí Bí thư cấp ủy 23 xã, phường công khai trên Trang Thông tin - Điện tử thành phố; công khai trong đảng bộ, địa phương với hình thức phù hợp. Bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai trong chi bộ, cấp ủy tại cơ quan, đơn vị. Chủ trương công khai bản kế hoạch cá nhân của người đứng đầu Đảng bộ, các địa phương đã được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Qua đó, bản thân người đứng đầu nâng cao ý thức vai trò, trách nhiệm trong việc tự giác thực hiện các cam kết đã đăng ký.

Về kết quả cải cách hành chính trong Đảng. Thành ủy luôn chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng giảm bớt thủ tục, giấy tờ, hội họp nhưng vẫn đảm bảo nội dung và hiệu quả; đổi mới việc chuẩn bị nội dung và tổ chức các hội nghị, cuộc họp theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo thẩm quyền của Thường trực và BTV Thành ủy. Qua quá trình triển khai thực hiện, trong quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) BTV Thành ủy đã điều chỉnh chế độ giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy từ hằng tháng sang hằng quý để giảm bớt thời gian hội họp nhưng vẫn đảm bảo việc chỉ đạo thường xuyên với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 100 hội nghị giao ban đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (chưa kể các cuộc họp, hội nghị đột xuất, phát sinh). Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc trao đổi, thông tin giữa các cấp qua mạng thông tin diện rộng của Đảng và hộp thư điện tử công vụ. Việc đầu tư trang bị các máy móc, thiết bị thông tin hiện đại được quan tâm thực hiện, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ công tác, từng bước đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và hệ thống chính trị trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Pleiku đã mang lại những thành tựu quan trọng đáng ghi nhận, nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của chính quyền và Mặt trận cũng như các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và xây dựng thành phố Pleiku ngày càng phát triển trên các lĩnh vực.

Bài và ảnh: Sỹ Nhân
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png