TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Ngày đăng bài: 21/08/2019
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trên địa bàn thành phố Pleiku, từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2015 - 2020), cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; đặc biệt là về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị mà trọng tâm là đối với chính quyền đã có những đổi mới quan trọng. Từ đó cũng đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Văn kiện Đại hội Đảng XII đã khẳng định rõ: “Nâng cao hiệu quả thực hiện và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là với Nhà nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng các chủ trương, chính sách lớn, lãnh đạo thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật, lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và hệ thống pháp luật; chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng luật pháp, cải cách hành chính và cải cách tư pháp; các tổ chức của Đảng và đảng viên phải gương mẫu tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”; “Quy định rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm của ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy các cấp” (Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.214-215). Xác định tầm quan trọng đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy luôn tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng như:
 
dang-1.jpg
Đ/c Trịnh Duy Thuân, UV.BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Thành ủy, trao giấy khen cho các đảng viên đạt tiêu chuẩn “đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2014-2018).
 
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là với chính quyền. Trong những năm qua, BCH Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của của các cấp ủy Đảng trong hệ thống chính trị, vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, v