TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đảng bộ Quân sự thành phố Pleiku một nhiệm kỳ nhìn lại

Ngày đăng bài: 19/05/2020
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự thành phố Pleiku đã tập trung lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần xây dựng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, đáp ứng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

qs1-(1).jpg
(Ảnh: Bá Bính)
 
5 năm qua, Đảng bộ Quân sự thành phố Pleiku lãnh đạo lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Đảng ủy ban chỉ huy quân sự tham mưu kịp thời chủ trương, giải pháp sát thực cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương toàn diện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo đó, Đảng ủy -Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tham mưu cấp ủy, chính quyền  thành phố tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về quốc phòng. Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, các quan điểm, tư tưởng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, Đảng ủy- Ban Chỉ huy quân sự thành phố Pleiku luôn chú trọng lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng lực lượng, triển khai các giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện coi đó là nội dung quan trọng, xuyên suốt mọi hoạt động. Hàng năm, quân số tham gia huấn luyện trong lực lượng thường trực và dân quân tự vệ đạt 100%, chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng cao. Với sự tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Quân sự thành phố, trong nhiệm kỳ qua, lực lượng vũ trang thành phố luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  trên địa  bàn. Nói về phương hướng trong thời gian tới, Trung tá Trần Thế Tùng – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Pleiku cho biết: “Để làm tốt công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự địa phương nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quân sự thành phố đã đề ra một số mục tiêu, giải pháp. Phương hướng mục tiêu chung: Quán triệt đường lối quân sự quốc phòng và chiến lược bảo vệ Tổ quốc của Đảng trong tình hình mới, Nghị quyết Chỉ thị của các cấp uỷ Đảng, đặc biệt là của Đảng uỷ quân sự tỉnh, thường trực Thành ủy, kế hoạch của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và của Ủy ban nhân dân thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy sức mạnh của toàn dân, lực lượng vũ trang, của hệ thống chính trị thành phố để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các chi bộ tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến vững chắc về ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực lãnh đạo chỉ đạo, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, không ngừng xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên giao”.
 
qs2.jpg
(Ảnh: Bá Bính)
 
Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trọng tâm là triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 04 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ, cấp ủy trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng góp phần tăng cường hiệu lực, nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy đảng và công tác quản lý, rèn luyện đảng viên.  Kết quả phân tích chất lượng hàng năm đảng bộ quân sự thành phố có gần 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Nhờ có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo nên trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự thành phố đã triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Pleiku . Thượng tá Lã Thế Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên - Ban chỉ huy Quân sự TP.Pleiku cho biết: “Với những kết quả đạt được là quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Triển khai cho các chi bộ tổ chức sinh hoạt các chuyên đề theo quy định; cán bộ, đảng viên viết cam kết thực hiện chặt chẽ. Tiến hành sơ, tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, qua đó khắc phục triệt để việc nói nhiều làm ít; lười học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, không để xảy ra vi phạm kỷ luật trong đơn vị. Về một số bài học kinh nghiệm: Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu con đường xã hội chủ nghĩa.Chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tốt tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Xây dựng quy chế của Đảng ủy và  quy chế lãnh đạo các mặt trọng yếu chặt chẽ, triển khai thực hiện nghiêm túc.Phát huy tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ cán bộ lãnh đạo chỉ huy, quản lý các cấp trong LLVT thành phố theo Quy định 646/QUTW ngày 06/11/2012 của Quân ủy trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”.Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc của Đảng ủy, Ban Chỉ huy; luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chống mọi  biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh.
 
qs3.jpg(Ảnh: Bá Bính)
 
Trong nhiệm kỳ mới, phát huy những thành quả đã đạt được, Đảng ủy Quân sự thành phố  tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, HĐND - UBND thành phố chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; Tập trung xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lực lượng vũ trang thành phố, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc./.
 
Thanh Quý – Thanh Truyền
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png