You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Quy hoạch - Kế hoạch
Khen thưởng - Xử phạt
Công tác xây dựng Đảng bộ
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết

 

Danh bạ hộp thư điện tử UBND thành phố Pleiku

1. Dạnh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
Tên cơ quan
Tên tài khoản
Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku
ubndpleiku@gialai.gov.vn
 

2. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
STT Họ và tên Tên tài khoản
1
Nguyễn Lê Phương Minh
minhnlp.pleiku@gialai.gov.vn
2
Võ Phúc Ánh
anhvp.pleiku@gialai.gov.vn
3
Trần Quang Vinh
vinhtq.pleiku@gialai.gov.vn
4
Nguyễn Quốc Tùng
tungnq.pleiku@gialai.gov.vn
5
Lê Đặng Quốc Dũng
dungldq.pleiku@gialai.gov.vn
6
Lê Văn Trà
tralv.pleiku@gialai.gov.vn
7
Phan Thị Hoài Thương
thuongpth.pleiku@gialai.gov.vn
8
Nguyễn Thị Phương Uyên
uyenntp.pleiku@gialai.gov.vn
9
Ngô Thị Hường
huongnt.pleiku@gialai.gov.vn
10
Vũ Văn Uy
uyvv.pleiku@gialai.gov.vn
11
Võ Thành Chương
chuongvt.pleiku@gialai.gov.vn
12
Lưu Đức Thanh
thanhld.pleiku@gialai.gov.vn
13
NguNguyễn Đức Tiềm
tiemnd.pleiku@gialai.gov.vn
14
Bùi Tiến Dũng
dungbt.pleiku@gialai.gov.vn
15
Hà Thị Thu Hoài
hoaihtt.pleiku@gialai.gov.vn
16
Nguyễn Hữu Sung
sungnh.pleiku@gialai.gov.vn
17
Nguyễn Thị Loan
loannt.pleiku@gialai.gov.vn
18
Nguyễn Tấn Quang
quangnt.pleiku@gialai.gov.vn
19
Nguyễn Đình Phương
phuongnd.pleiku@gialai.gov.vn
20
Nguyễn Đình Thức
thucnd.pleiku@gialai.gov.vn
21
Nguyễn Hạnh
hanhn.pleiku@gialai.gov.vn
22
Nguyễn Xuân Hoàn
hoannx.pleiku@gialai.gov.vn
23
Phạm Long Sơn
sonpl.pleiku@gialai.gov.vn
24
Trương Thị Hội
hoitt.pleiku@gialai.gov.vn
25
Trần Xuân Quang
quangtx.pleiku@gialai.gov.vn
26
Trần Thị Luống
luongtt.pleiku@gialai.gov.vn
27
Trần Thị Thúy Hằng
hangttt.pleiku@gialai.gov.vn
28
Trần Thị Tâm
tamtt.pleiku@gialai.gov.vn
29
Đặng Thị Chẩn
chandt.pleiku@gialai.gov.vn
30
Đặng Khánh Toàn
toandk.pleiku@gialai.gov.vn
31
Đỗ Thị Nguyệt
nguyetdt.pleiku@gialai.gov.vn
32
Nguyễn Công Tuấn
tuannc.pleiku@gialai.gov.vn
33
Nguyễn Hoàng Quang Minh
minhnhq.pleiku@gialai.gov.vn
34
Nguyễn Hữu Tuân
tuannh.pleiku@gialai.gov.vn
35
Nguyễn Ngọc Thông
thongnn.pleiku@gialai.gov.vn
36
Nguyễn Thị Ánh Hồng
hongnta.pleiku@gialai.gov.vn
37
Nguyễn Thành Tiên
tiennt.pleiku@gialai.gov.vn
38
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
hoantq.pleiku@gialai.gov.vn
39
Nguyễn Văn Kháng
khangnv.pleiku@gialai.gov.vn
40
Nguyễn Văn Thủy
thuynv.pleiku@gialai.gov.vn
41
Phạm Thị Kim Loan
loanptk.pleiku@gialai.gov.vn
42
Phạm Văn Chương
chuongpv.pleiku@gialai.gov.vn
43
Phạm Thị Thanh Cơ
coptt.pleiku@gialai.gov.vn
44
Trần Minh Thông
thongtm.pleiku@gialai.gov.vn
45
Từ Thị Mỹ Lệ
lettm.pleiku@gialai.gov.vn
46
Võ Quang Nhân
nhanvq.pleiku@gialai.gov.vn
47
Võ Thị Quỳnh Giao
giaovtq.pleiku@gialai.gov.vn
48
Vũ Tiến Anh
anhvt.pleiku@gialai.gov.vn
49
Đỗ Xuân Quý
quydx.pleiku@gialai.gov.vn
50
Hoàng Ngọc Luận
luanhn.pleiku@gialai.gov.vn
51
Nguyễn Anh Minh
minhna.pleiku@gialai.gov.vn
52
Nguyễn Hồng Trinh
trinhnt.pleiku@gialai.gov.vn
53
Nguyễn Thanh Bình
binhnt.pleiku@gialai.gov.vn
54
Nguyễn Thị An
annt.pleiku@gialai.gov.vn
55
Nguyễn Thị Hoa
hoant.pleiku@gialai.gov.vn
56
Nguyễn Văn Đình
dinhnv.pleiku@gialai.gov.vn
57
Nguyễn Xuân Huân
huannx.pleiku@gialai.gov.vn
58
Nguyễn Đăng Đài
daind.pleiku@gialai.gov.vn
59
Nguyễn Chớ
chon.pleiku@gialai.gov.vn
60
Nguyễn Thị Mai
maint.pleiku@gialai.gov.vn
61
Nguyễn Văn Văn Nông
nongnv.pleiku@gialai.gov.vn
62
Phạm Thị Hồng Hạnh
hanhpth.pleiku@gialai.gov.vn
63
Trương Công Thành
thanhtc.pleiku@gialai.gov.vn
64
Trần Thanh Hùng
hungtt.pleiku@gialai.gov.vn
65
Trần Thị Hồng Hạnh
hanhtth.pleiku@gialai.gov.vn
66
Võ Dương Hà
havd.pleiku@gialai.gov.vn
67
Võ Thị Đào Huyền
huyenvtd.pleiku@gialai.gov.vn
68
Đồng Thị Thanh Hải
haidtt.pleiku@gialai.gov.vn
69
Bùi Hồng Quang
quangbh.pleiku@gialai.gov.vn
70
Cao Duy Hiền
hiencd.pleiku@gialai.gov.vn
71
Lê Thị Yến
yenlt.pleiku@gialai.gov.vn
72
Lê Gia Chương
chuonglg.pleiku@gialai.gov.vn
73
Nguyễn Bá Trường
truongnb.pleiku@gialai.gov.vn
74
Nguyễn Thị Bích Vân
vanntb.pleiku@gialai.gov.vn
75
Nguyễn Thị Phước Vân
vanntp.pleiku@gialai.gov.vn
76
Nguyễn Thị Thúy Tâm
tamntt.pleiku@gialai.gov.vn
77
Nguyễn Tiến Dũng
dungnt.pleiku@gialai.gov.vn
78
Nguyễn Văn Tuấn
tuannv.pleiku@gialai.gov.vn
79
Nguyễn Văn Ngà
nganv.pleiku@gialai.gov.vn
80
Ngô Thị Thao
thaont.pleiku@gialai.gov.vn
81
Ngô Thị Kim Oanh
oanhntk.pleiku@gialai.gov.vn
82
Ngô Xuân Hiền
hiennx.pleiku@gialai.gov.vn
83
Phan Thị Hoài Thương
thuongbth.pleiku@gialai.gov.vn
84
Phạm Thị Huyền
huyenpt.pleiku@gialai.gov.vn
85
Trần Hữu Sơn
sonth.pleiku@gialai.gov.vn
86
Trần Trung Kiên
kientt.pleiku@gialai.gov.vn
87
Hồ Thị Ngọc Huyền
huyenhtn.pleiku@gialai.gov.vn
88
Lê Thị Ánh Tuyết
tuyetlta.pleiku@gialai.gov.vn
89
Nguyễn Hữu Tài
tainh.pleiku@gialai.gov.vn
90
Nguyễn Thị Tường Linh
linhntt.pleiku@gialai.gov.vn
91
Nguyễn Đức Sơn
sonnd.pleiku@gialai.gov.vn
92
Võ Thị Thu Thảo
thaovtt.pleiku@gialai.gov.vn
93
Võ Thị Đào Quyên
quyenvtd.pleiku@gialai.gov.vn
94
R Mah Wih
wihrm.pleiku@gialai.gov.vn
95
Trần Đức Thuận
thuantd.pleiku@gialai.gov.vn
96
Bùi Thị Minh Khang
khangbtm.pleiku@gialai.gov.vn
97
Bạch Thị Ngọc Liên
lienbtn.pleiku@gialai.gov.vn
98
Lê Thị Diệp
dieplt.pleiku@gialai.gov.vn
99
Lê Thị Bảy
baylt.pleiku@gialai.gov.vn
100
Lê Thị Kim Hồng
hongltk.pleiku@gialai.gov.vn
101
Nguyễn Công Hoan
hoannc.pleiku@gialai.gov.vn
102
Nguyễn Công Hộ
honc.pleiku@gialai.gov.vn
103
Nguyễn Thị Cúc
cucnt.pleiku@gialai.gov.vn
104
Nguyễn Thị Dung
dungnth.pleiku@gialai.gov.vn
105
Nguyễn Thị Thơi
thoint.pleiku@gialai.gov.vn
106
Nguyễn Thị Loan
loannth.pleiku@gialai.gov.vn
107
Nguyễn Thị Thanh Hà
hantt.pleiku@gialai.gov.vn
108
Nguyễn Thị Thu Hà
hantth.pleiku@gialai.gov.vn
109
Phạm Thị Hạnh
hanhpt.pleiku@gialai.gov.vn
110
Phạm Thị Sò
sopt.pleiku@gialai.gov.vn
111
Phạm Thị Kim Thoa
thoaptk.pleiku@gialai.gov.vn
112
Trương Thị Lê
lett.pleiku@gialai.gov.vn
113
Trịnh Thị Hoa
hoatt.pleiku@gialai.gov.vn
114
Võ Thị Tố Anh
anhvtt.pleiku@gialai.gov.vn
115
Bạch Quảng
quangb.pleiku@gialai.gov.vn
116
Dương Hữu Toàn
toandh.pleiku@gialai.gov.vn
117
Hoàng Duy Bắc
bachd.pleiku@gialai.gov.vn
118
Lê Cảnh Hoa
hoalc.pleiku@gialai.gov.vn
119
Lê Văn Tam
tamlv.pleiku@gialai.gov.vn
120
Mai Thị Sinh
xinhmt.pleiku@gialai.gov.vn
121
Mai Xuân Hùng
hungmx.pleiku@gialai.gov.vn
122
Nguyễn Bá Tuấn
tuannb.pleiku@gialai.gov.vn
123
Nguyễn Huy Khâm
khamnh.pleiku@gialai.gov.vn
124
Nguyễn Thị Danh
danhnt.pleiku@gialai.gov.vn
125
Nguyễn Đức Loan
loannd.pleiku@gialai.gov.vn
126
Nguyễn Đức Vương
vuongnd.pleiku@gialai.gov.vn
127
Nguyễn Quốc Khánh
khanhnq.pleiku@gialai.gov.vn
128
Phạm Thị Lơ
lopt.pleiku@gialai.gov.vn
129
Trương Thị Thanh Cúc
cucttt.pleiku@gialai.gov.vn
130
Trương Vĩnh Phúc
phuctv.pleiku@gialai.gov.vn
131
Trần Duy Lộc
loctd.pleiku@gialai.gov.vn
132
Trần Mậu Nhân
nhantm.pleiku@gialai.gov.vn
133
Bùi Thị Phương Hoa
hoabtp.pleiku@gialai.gov.vn
134
Hồ Hiệp Sĩ
sihh.pleiku@gialai.gov.vn
135
Lê Xuân Hứng
hunglx.pleiku@gialai.gov.vn
136
Mai Thị Thu Hiền
hienmtt.pleiku@gialai.gov.vn
137
Mai Xuân Tấn
tanmx.pleiku@gialai.gov.vn
138
Nguyễn Ngọc Sơn
sonnn.pleiku@gialai.gov.vn
139
Nguyễn Thị Huệ
huent.pleiku@gialai.gov.vn
140
Nguyễn Thị Hòa
hoanth.pleiku@gialai.gov.vn
141
Nguyễn Thị Hồng Chiên
chiennth.pleiku@gialai.gov.vn
142
Nguyễn Vũ
vun.pleiku@gialai.gov.vn
143
Nguyễn Xuân Hải
hainx.pleiku@gialai.gov.vn
144
Nguyễn Xuân Trường
truongnx.pleiku@gialai.gov.vn
145
Nguyễn Văn Vân
vannv.pleiku@gialai.gov.vn
146
Phan Thị Khuyên
khuyenpt.pleiku@gialai.gov.vn
147
Phạm Thị Lan
lanpt.pleiku@gialai.gov.vn
148
Phạm Thị Liên
lienpt.pleiku@gialai.gov.vn
149
Trần Thị Dung
dungtt.pleiku@gialai.gov.vn
150
Từ Đức Vinh
vinhtd.pleiku@gialai.gov.vn
151
Võ Xuân Do
dovx.pleiku@gialai.gov.vn
152
Cù Lương Sơn
soncl.pleiku@gialai.gov.vn
153
Dương Đình Lâm
lamdd.pleiku@gialai.gov.vn
154
Nguyễn Thị Hiền
hiennt.pleiku@gialai.gov.vn
155
Nguyễn Đình Trình
trinhnd.pleiku@gialai.gov.vn
156
Thiệu Vĩnh Hương
huongtv.pleiku@gialai.gov.vn
157
Trương Tiến Sỹ
sytt.pleiku@gialai.gov.vn
158
Trần Thị Tiếu
tieutt.pleiku@gialai.gov.vn
159
Phan Ngọc Anh
anhpn.pleiku@gialai.gov.vn
160
Nguyễn Đình Tiến
tiennd.pleiku@gialai.gov.vn
161
Lê Ngọc Hiệp
hiepln.pleiku@gialai.gov.vn
162
Trà Chí Nhất
nhattc.pleiku@gialai.gov.vn
163
Nguyễn Hồng Minh
minhnh.pleiku@gialai.gov.vn
164
Huỳnh Công Quang
quanghc.pleiku@gialai.gov.vn
165
Huỳnh Tấn Điền
dienht.pleiku@gialai.gov.vn
166
Trần Lựu
luut.pleiku@gialai.gov.vn
167
Nguyễn Năng Dũng
dungnn.pleiku@gialai.gov.vn
168
Từ Văn An
antv.pleiku@gialai.gov.vn
169
Bùi Văn Trung
trungbv.pleiku@gialai.gov.vn
170
Nguyễn Văn Hòa
hoanv.pleiku@gialai.gov.vn
171
Nguyễn Đức Thuận
thuannd.pleiku@gialai.gov.vn
172
Đặng Phước Toàn
toandp.pleiku@gialai.gov.vn
173
Lê Thị Thái
thailt.pleiku@gialai.gov.vn
174
Nguyễn Cẩm
camn.pleiku@gialai.gov.vn
175
Nguyễn Thị Nga
ngant.pleiku@gialai.gov.vn
176
Nguyễn Mạnh Hà
hanm.pleiku@gialai.gov.vn
177
Nguyễn Thị Quý
quynt.pleiku@gialai.gov.vn
178
Nguyễn Huy Hải
hainh.pleiku@gialai.gov.vn
179
Phạm Toàn Vinh
vinhpt.pleiku@gialai.gov.vn
180
Trần Văn Tư
tutv.pleiku@gialai.gov.vn
181
Nguyễn Đình Huy
huynd.pleiku@gialai.gov.vn
182
Nguyễn Thị Linh Chi
chintl.pleiku@gialai.gov.vn
183
Bùi Thị Xân Cúc
cucbtx.pleiku@gialai.gov.vn
184
Đào Kim Tiến
tiendk.pleiku@gialai.gov.vn
185
Tăng Thị Tú
tutt.pleiku@gialai.gov.vn
186
Đinh Hải Nam
namdh.pleiku@gialai.gov.vn
187
Dương Xuân Hồng
hongdx.pleiku@gialai.gov.vn
188
Nguyễn Thị Thanh Hiền
hienntt.pleiku@gialai.gov.vn
189
Võ Toàn
toanv.pleiku@gialai.gov.vn
190
Nguyễn Văn Long
longnv.pleiku@gialai.gov.vn
191
Nguyễn Phú Khánh
khanhnp.pleiku@gialai.gov.vn
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0593 830 155  - Fax: 059. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai