Truyền thông về Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt nam Năm 2022

03/11/2022

CV số 04/HĐPHPBGDPL ngày 03/11/2022 của Hội đồng PHPBGD Pháp luật Thành phố Truyền thông về Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật Việt nam Năm 2022

CV-so-04-HĐPHPBGDPL-cua-Hoi-đong-PHPBGD-Phap-luat-Thanh-pho-1.jpg