Thông báo v/v hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020.

10/01/2020