Thông báo kế hoạch thực hiện công tác xã hội hóa đường hoa phục vụ Tết nguyên đán hàng năm trên địa bàn thành phố Pleiku

14/05/2020

Kế hoạch thực hiện công tác xã hội hóa đường hoa phục vụ Tết nguyên đán hàng năm trên địa bàn thành phố Pleiku (xem chi tiết tại đây)
Sơ đồ dự kiến (xem chi tiết tại đây)