Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

26/03/2020

Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 548/UBND-NL về triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương liên quan tập trung rà soát tổng hợp các dự án sản xuất, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh để xác định nhu cầu tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động trong các dự án này, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với thực tế của địa phương. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.


tin-thanh-nhat-(1).jpg
Dạy nghề sửa chữa máy nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, đào tạo nghề, các mô hình dạy nghề có hiệu quả, các gương điển hình sản xuất giỏi, nông dân đã thành công sau học nghề. Lựa chọn đặt hàng các cơ sở đào tạo nghề có đủ điều kiện năng lực để tổ chức thực hiện và xây dựng một số mô hình đào tạo nghề nông nghiệp có hiệu quả để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Thường xuyên kiểm tra giám sát đánh giá việc thực hiện dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại cơ sở để tháo gỡ các vướng mắc và tham mưu UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo kịp thời. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức tổng kết công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ nội dung đào tạo nghề nông nghiệp báo cáo cho cơ quan thường trực và UBND tỉnh. Xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra giám sát tình hình thực hiện năm 2020. Các sở liên quan phối hợp với SởNông nghiệp và PTNT  cân đối tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho kế hoạch năm 2020 theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả...

UBND các huyện, thị xã, thành phố giao nhiệm vụ cho phòng Lao động Thương binh và Xã hội  xác định nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn năm 2020, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT  để làm cơ sở tổng hợp đề xuất phân bổ tổng hợp kinh phí triển khai thực hiện. Tổ chức kiểm tra giám sát lồng ghép công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn với các dự án hỗ trợ sản xuất. Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đúng mục đích và đối tượng theo quy định.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh và các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan đơn vị địa phương tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với các mô hình khuyến nông, lao động sau khi học nghề có việc làm và có tay nghề đáp ứng yêu cầu thực tiễn...
 
Tin, ảnh: THANH NHẬT