Đảng ủy xã Trà Đa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

13/12/2018

Ngày 10/12/2018, Đảng ủy xã Trà Đa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

dang-uy-(1).png

Hội nghị đã được quán triệt nội dung cơ bản về Quy định số 08-QĐ/TW "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương" và thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; Kết luận số 37-KL/TW về "Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019"; Nghị quyết số 36 "Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045".

Kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư quán triệt đến các Chi bộ, các tổ chức trong hệ thống chính trị xã cũng như tất cả các đảng viên trong toàn Đảng bộ kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã và hướng dẫn các đồng chí cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch. Đồng chí yêu cầu các chi bộ, các tổ chức và cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết nêu trên phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của mỗi tập thể, mỗi cá nhân.
Trần Thị Làn