You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Hiệu quả sinh hoạt chi hội phụ nữ lồng ghép kiến thức nhóm cha mẹ của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 19/04/2018
Thực hiện kế hoạch số 233/KH-BCH ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Hội LHPN tỉnh Gia Lai về tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động nhân rộng sinh hoạt chi Hội phụ nữ lồng ghép kiến thức nhóm cha mẹ. Căn cứ kế hoạch số 178/KH-BCH ngày 9 tháng 8 năm 2017 của Hội LHPN tỉnh Gia Lai về tập huấn triển khai hoạt động sinh hoạt chi Hội phụ nữ lồng ghép với nhóm cha mẹ. Hội LHPN thành phố đã xây dựng và phát hành kế hoạch số 65 /KH-PN ngày 22 tháng 12 năm 2017 triển khai hoạt động sinh hoạt chi Hội phụ nữ lồng ghép với nhóm cha mẹ đến Hội cơ sở, Hội LHPN thành phố đã cử 24 chị là cán bộ Hội 02 cấp tham gia lớp tập huấn triển khai hoạt động sinh hoạt chi hội lồng ghép kiến thức nhóm cha mẹ tại cộng đồng do Hội LHPN tỉnh tổ chức trong 03 ngày (từ ngày 15 đến ngày 17/11/2017). Được tham gia lớp tập huấn về các nội dung về Quyền trẻ em và của Dự án phát triển giáo dục mần non PLAN, về Công ước Liên hiệp Quốc về quyền trẻ em; quyền trẻ em và phương pháp tập huấn cho người lớn; các kỹ năng điều hành sinh hoạt chi hội phụ nữ lồng ghép với nhóm cha mẹ; hướng dẫn xây dựng kế hoạch sinh hoạt chi hội Phụ nữ lồng ghép với nhóm cha mẹ… Ngoài ra được thực hành thực tế các nội dung đã được học ngay tại lớp. Nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản cho các cán bộ chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường.


Sau khi tập huấn và có kế hoạch của Thành Hội, Hội LHPN của 23/23 xã, phường tổ chức tập huấn về việc triển khai hoạt động sinh hoạt chi hội lồng ghép kiến thức nhóm cha mẹ đến toàn thể BCH Hội LHPN của xã, phường, cán bộ từ chi hội trưởng, chi hội phó đến tổ trưởng, tổ phó phụ nữ sinh hoạt chi hội phụ nữ lồng ghép với nhóm cha mẹ. Mỗi xã, phường chọn 01 chi hội để tổ chức sinh hoạt điểm, với thời gian tổ chức trong vòng 02 giờ và số lượng tham gia tại mỗi chi hội từ 70 chị đến 90 chị tham gia. Nội dung trong buổi sinh hoạt về kiến thức thiết thực, phù hợp với từng hội viên, phụ nữ; xác định vấn đề ưu tiên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Rèn luyện  phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Qua sinh hoạt kịp thời biểu dương cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, công tác Hội. Cung cấp kiến thức về chăm sóc trẻ, quá trình phát triển của trẻ. Giúp chị em hội viên, phụ nữ nâng cao kiến thức và nhận thức của cha mẹ/người chăm sóc trẻ trong việc chăm sóc và phát triển trẻ thơ; khuyến khích áp dụng thực hành tốt trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ.

tin-pn-(Copy).jpg
 
Đến nay, hoạt động nhân rộng đã tổ chức được 111 chi hội của 23 xã, phường về sinh hoạt hội phụ nữ lồng ghép với nhóm cha mẹ cho 8.880 chị tham dự.  Trong buổi sinh hoạt chi Hội phụ nữ lồng ghép với nhóm cha mẹ, Hội cơ sở đã chú ý sử dụng tài liệu, treo pano, áp phích và tranh tuyên truyền để buổi sinh hoạt được sinh động, thiết thực.

Thành Hội phát huy vai trò kiểm tra, giám sát, đã tham gia tích cực các buổi sinh hoạt chi Hội phụ nữ lồng ghép với nhóm cha mẹ, đóng góp ý kiến tại các lớp tập huấn của Hội LHPN xã, phường và sinh hoạt tại chi hội.

Trong 5 tháng triển khai tổ chức sinh hoạt chi Hội phụ nữ lồng ghép với nhóm cha mẹ của 23/23 xã phường trên địa bàn thành phố, đã phát huy được tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022. Phát huy quyền dân chủ của hội viên. Giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nắm được các chỉ tiêu thực hiện của Nghị quyết, các chủ trương công tác lớn của Hội xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ để tích cực hưởng ứng, tự giác tham gia vào các hoạt động do Hội tổ chức và phát huy quyền dân chủ của hội viên. Cung cấp thêm kiến thức về chăm sóc, phát triển của trẻ thơ, thu hút được sự chú ý, tập trung của chị em, ôn lại những kiến thức đã được học và thảo luận những nhiệm vụ hội viên, phụ nữ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong thời gian đến. Qua quá trình tổ chức sinh hoạt, góp phần nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác Hội cho Cán bộ Hội, để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay của Hội. Kịp thời biểu dương cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Rèn luyện  phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đến với địa phương.

tin-pn1-(Copy)-(1).jpg
Buổi tập huấn công tác sinh hoạt chi hội lồng ghép kiến thức nhóm cha mẹ.

Tuy nhiên bước đầu tổ chức sinh hoạt chi Hội phụ nữ lồng ghép với nhóm cha mẹ, chị em cán bộ Hội còn chưa mạnh dạn trong cách tổ chức, phương thức điều hành đôi lúc còn theo lối cũ.Tổ chức sinh hoạt tại các chi hội có nhiều hội viên phụ nữ cao tuổi, chưa thu hút được sự tập trung, chú ý lắng nghe của chị em.

Để sinh hoạt chi Hội phụ nữ lồng ghép với nhóm cha mẹ, ngày càng tốt hơn nữa, chị em cán bộ Hội cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, Tổ chức các hoạt động của Hội gắn liền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 gắn với nhân rộng việc tổ chức sinh hoạt chi Hội phụ nữ lồng ghép với nhóm cha mẹ với các chi hội còn lại về chăm sóc và phát triển trẻ thơ, theo chương trình dự án về chăm sóc và phát triển trẻ thơ từ 0 – 8 tuổi; theo dự án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Gia Lai. 

Ba là, Tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội các cấp gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

 Bốn là, Phát huy tích cực trong triển khai các hoạt động với chủ đề năm 2018 “Năm chất lượng cán bộ Hội”, thực hiện hoạt động “Hằng tuần 4 ngày làm việc tại cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”.

Năm là, Tiếp tục hướng dẫn các cấp Hội thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tập trung giải quyết các tiêu chí về môi trường. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, duy trì các mô hình hiệu quả và nâng cao chất lượng của các đoạn đường, trục đường “Phụ nữ tự quản”; thành lập mô hình “Hàng rào xanh”; Tích cực tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về xây dựng các tiêu chí còn lại để hoàn chỉnh hồ sơ lên loại đô thị loại I.

Sáu là, Phát huy vai trò hội viên nòng cốt, kịp thời nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ nhất là hội viên làng ĐBDTTS.

Bảy là, Sử dụng tài liệu, pano, ảnh được dự án cấp để buổi sinh hoạt đạt chất lượng, hiệu quả.
 
Dương Thị Thùy
Hội LHPN TP.Pleiku
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai