You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND hai cấp thành phố Pleiku từ tháng 10/2017 đến nay

Ngày đăng bài: 10/04/2018
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức triển khai các hoạt động, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đã chuẩn bị tốt và tổ chức thành công kỳ họp thứ Năm HĐND thành phố. Công tác tiếp xúc cử tri đã được phối hợp thực hiện kịp thời. Công tác giám sát được triển khai đảm bảo chương trình đề ra. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc; các vụ việc khiếu nại, tố cáo được xem xét, xử lý kịp thời.  Từ tháng 10/2017 đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; nhất là đã tập trung đổi mới các hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, từ đó, chất lượng tổ chức các kỳ họp được nâng lên, các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính khả thi, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các hoạt động giám sát, khảo sát đều đảm bảo thực hiện theo chương trình, kế hoạch. Chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố hướng dẫn cụ thể về thời gian, nội dung, địa điểm tiếp xúc cử tri theo đúng quy định. Sau tiếp xúc, Thường trực Hội đồng nhân dân đã tổng hợp kịp thời, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết và trả lời theo quy định. Thực hiện tốt công tác điều hòa phối hợp hoạt động các Ban Hội đồng nhân dân; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ hàng tháng, cụ thể:


HĐND thành phố đã tổ chức Kỳ họp cuối năm 2017 vào tháng 12/2017. Tại Kỳ họp đã thông qua 9 Nghị quyết. Quá trình tổ chức Kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố trong việc chuẩn bị các nội dung có liên quan đến kỳ họp. Các báo cáo, tờ trình, đề án đều giao cho các cơ quan chuyên môn của thành phố chuẩn bị chu đáo về nội dung, đảm bảo về thời gian và phân công các Ban HĐND thành phố thẩm tra trước khi trình kỳ họp, do đó các văn bản khi trình tại kỳ họp đều đảm bảo chất lượng. Chủ tọa kỳ họp điều hành đúng theo chương trình đã thông qua. Trong quá trình điều hành, xét thấy cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế thì chủ tọa kỳ họp xin ý kiến đại biểu để điều chỉnh, từ đó chất lượng kỳ họp ngày càng được nâng lên. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố thường xuyên đôn đốc, giám sát UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, đến nay các Nghị quyết của HĐND thành phố đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ hàng tháng và tổ chức giao ban hàng tuần giữa Thường trực HĐND thành phố với Lãnh đạo hai Ban và Lãnh đạo Văn phòng HĐND&HĐND thành phố. Tại các phiên họp hàng tháng, Thường trực HĐND thành phố đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND thành phố, hai Ban HĐND thành phố tháng trước, bàn phương hướng, kế hoạch hoạt động tháng sau; đồng thời, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của thành phố. HĐND thành phố đã ban hành Chương trình số 33/CTr-  HĐND ngày 21/2/2018 về Chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND. Theo đó đã xây dựng nội dung các hoạt động giám sát và nội dung các phiên họp định kỳ hàng tháng trong năm 2018.

Thường trực HĐND các xã, phường đã tổ chức kỳ họp cuối năm 2017 đúng luật định. Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp được tiến hành đảm bảo thời gian quy định. Việc rà soát, tiến độ chuẩn bị tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND xã, phường quan tâm chỉ đạo. Phối hợp với UBND, UBMTTQVN cùng cấp dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND sát thực tế, có phân công nhiệm vụ cụ thể; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ngành chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Phân công các Ban HĐND thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đảm bảo đúng quy định. Việc điều hành kỳ họp Thường trực HĐND xã, phường đã có nhiều đổi mới, phát huy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu HĐND trong thảo luận, chất vấn theo quy định. Nghị quyết của HĐND xã, phường đã ban hành đúng quy trình, thủ tục và đã được UBND xã, phường tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Đối với hoạt động giám sát: HĐND thành phố đã thực hiện đầy đủ quyền giám sát thông qua hoạt động xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Trong kỳ họp lần thứ Năm, đại biểu HĐND thành phố đã có hơn 80 ý kiến tham gia thảo luận tại Tổ và thảo luận chung tại Hội trường, nhiều ý kiến tham gia góp ý thẳng thắn, tập trung vào các vấn đề cần được giải trình, làm rõ.  HĐND thành phố đã xem xét các quyết định của UBND thành phố, Nghị quyết của HĐND các xã phường theo đúng quy định pháp luật, chưa phát hiện văn bản nào trái Hiến pháp, pháp luật và các văn bản quy định của cấp trên.

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp của HĐND thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng đại biểu chất vấn nhiều hơn. Tại kỳ họp thứ Năm, đã có 18 đại biểu tham gia chất vấn đối với những vấn đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác cải cách hành chính, việc quy hoạch đô thị, tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn, công tác xây dựng nông thôn mới…. Các chất vấn đã được Lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan có liên quan trả lời có trọng tâm, đúng với nội dung chất vấn, nhờ vậy HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết các kỳ họp sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, được nhân dân đồng tình thực hiện. Hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố và hai Ban đã tuân thủ quy trình theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 như ban hành Quyết định thành lập đoàn giám sát; xây dựng Kế hoạch giám sát, đề cương báo cáo… Nội dung giám sát căn cứ vào Nghị quyết của HĐND về chương trình giám sát hàng năm đã được HĐND thông qua, chương trình công tác của Thường trực HĐND thành phố và Kết luận của Chủ tịch HĐND thành phố tại các phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng; việc thông báo nội dung, kế hoạch đề cương báo cáo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu sự giám sát đảm bảo theo quy định trước khi Đoàn giám sát làm việc với cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu sự giám sát.

HĐND xã, phường cơ bản đã thực hiện đầy đủ quyền giám sát thông qua hoạt động xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND cùng cấp theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Việc tham gia phát biểu ý kiến thảo luận ở các kỳ họp HĐND xã, phường diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến tham gia góp ý thẳng thắn, tập trung vào các vấn đề nổi cộm ở địa phương. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp của HĐND xã, phường có chuyển biến tích cực hơn so với thời gian trước, đa số ý kiến chất vấn có trọng tâm, trọng điểm về những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân. Việc trả lời chất vấn của UBND xã, phường và các ngành có liên quan được chuẩn bị chu đáo, tạo sự đồng thuận của đại biểu tham gia chất vấn. Từ tháng 10/2017 đến nay, Thường trực HĐND xã, phường đã triển khai hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và hai Ban HĐND theo Nghị quyết đã đề ra. Trước khi tiến hành hoạt động giám sát Thường trực HĐND các xã, phường đã tuân thủ quy trình theo quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 như ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát; xây dựng đề cương báo cáo… gửi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu sự giám sát đảm bảo theo quy định trước khi Đoàn giám sát làm việc.

Các Ban HĐND thành phố đã tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo phân công của Thường trực HĐND thành phố để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND thành phố. Quy trình tổ chức thẩm tra được thực hiện chặt chẽ theo quy định của pháp Luật. Trong quá trình thẩm tra hai Ban đã gửi kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị dự thảo báo cáo, nghị quyết, tờ trình. Các kiến nghị này đều được các cơ quan, đơn vị dự thảo chấp nhận.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, UBND thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức 02 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Năm cho đại biểu HĐND. Các Tổ đại biểu HĐND thành phố đã tổng hợp được 411 ý kiến, kiến nghị của cử tri; trong đó, có 184 lượt ý kiến, kiến nghị cấp xã, phường; 201 lượt ý kiến, kiến nghị cấp thành phố; 26 lượt ý kiến, kiến nghị cấp tỉnh. Hầu hết các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của thành phố và của xã, phường đều được UBND hai cấp tiếp thu, giải quyết trả lời bằng văn bản kịp thời cụ thể. Từ đó, cử tri tin tưởng tham dự các đợt tiếp xúc ngày càng đông hơn, nhất là những cuộc tổ chức tiếp xúc ở khu dân cư.  Cùng với việc đôn đốc Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết trả lời thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND thành phố cũng hết sức quan tâm đôn đốc Ủy ban nhân dân cùng cấp giải quyết những đề nghị, kiến nghị của Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN, hai Ban HĐND và các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố kiến nghị tại các kỳ họp HĐND thành phố.  Ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố còn phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV, trên 200 lượt cử tri tham gia. Tại các điểm tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên phân công Lãnh đạo, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn liên quan và lãnh đạo các xã, phường cùng tham gia và trực tiếp giải trình, trả lời ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền trách nhiệm của mình. Lãnh đạo UBND thành phố và Thủ trưởng các ngành tham gia đầy đủ tại các buổi tiếp xúc cử tri để lắng nghe, trao đổi và trả lời những kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Thường trực HĐND thành phố, hai Ban HĐND thành phố, các Tổ đại biểu HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND thành phố, Lãnh đạo UBND thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, các phòng ban chuyên môn thuộc thành phố, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN các xã, phường, với trách nhiệm của mình, ngay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri đã khẩn trương tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổng hợp, kiểm tra thực tế, tham mưu đề xuất giải quyết trả lời đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri kiến nghị; bảo đảm thời gian theo quy định của pháp luật; chất lượng trả lời ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu của cử tri và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 và Nghị quyết 759/2014/UBTVCQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, địa biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND các cấp, Thường trực HĐND thành phố đã xây dựng ban hành Kế hoạch số 15/KH ngày 25/3/2018 về tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND thành phố năm 2018 và Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị ứng cử tại thành phố Pleiku vào ngày 15 hàng tháng. Ban hành văn bản số 16/VP-HĐND ngày 25/01/2018 về tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố đang công tác ở các xã phường. Từ tháng 10/2017 đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 05 buổi tiếp công dân, với 36 lượt công dân; với 36 đề xuất, kiến nghị của công dân, các kiến nghị chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai. Sau khi tiếp nhận kiến nghị của công dân Thường trực HĐND đã tiến hành nghiên cứu, giải thích, hướng dẫn cho công dân gửi đơn đúng cấp có thẩm quyền, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân tại địa phương.  Từ tháng 10/2017, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp nhận 7 đơn kiến nghị, khiếu nại của công dân. Sau khi nhận đơn, Thường trực HĐND thành phố đã kịp thời xem xét, chuyển đơn đến các cơ quan chức năng liên quan và gửi phiếu báo tin đến công dân để liên hệ biết kết quả. Thường trực HĐND thành phố đã đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm giải quyết và báo cáo kết quả.
 
                                                                                                Vân Nhi
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai