You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Thành phố Pleiku: Tổng kết, đánh giá kết quả thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Ngày đăng bài: 25/03/2018
Vừa qua, UBND thành phố đã tiến hành tổng kết và đánh giá kết quả thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức trên địa bàn thành phố. Qua thời gian triển khai thực hiện, UBND thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định.


Thành phố đã tổ chức phổ biến Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đến các cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức, viên chức kịp thời và đầy đủ. Qua đó cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ được các quy định của Luật liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của mình trong quá trình thực thi công vụ.

Những quy định về quyền, nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong Luật có ý nghĩa rất quan trọng trong chế độ công vụ, công chức, bảo đảm xây dựng một nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, liên tục, khoa học và thống nhất. Cán bộ, công chức, viên chức được giao quyền, hưởng chế độ chính sách, được nghỉ ngơi, học tập, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học,… tương xứng với vị trí việc làm và đặc biệt từ chối thực thi nhiệm vụ hay những công việc trái với quy định của pháp luật. Đây là những chế định tiến bộ về hoạt động công vụ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức trước nhân dân và Nhà nước là sự thống nhất biện chứng về bổn phận, trách nhiệm của họ đối với hoạt động công vụ. Đây cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tiến hành theo dõi, đánh giá, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức khoa học, khách quan và chính xác. Các quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương và ý thức tận tâm phục vụ nhân dân, tận tâm phục vụ công việc. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất đạo đức tốt, thật sự là công bộc của nhân dân. Các quy định liên quan đến cán bộ quy định cụ thể từ Điều 21 đến Điều 31 Luật Cán bộ, công chức, tuy nhiên chưa có điều khoản quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, do vậy gây không ít khó khăn cho địa phương trong quá trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ.

Việc tuyển dụng, nâng ngạch cùng với việc giao thẩm quyền tuyển dụng cho các bộ, ngành và địa phương, Luật quy định các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm thực hiện việc phân cấp tuyển dụng công chức cho các cơ quan thuộc quyền quản lý. Mục 3, Luật Cán bộ, công chức gồm 5 Điều từ Điều 42 đến Điều 46 quy định về ngạch công chức, trong đó có quy định về nâng ngạch phải qua kỳ thi và thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh để lựa chọn người giỏi hơn; không hạn chế số người đăng ký, không quy định thâm niên giữ ngạch và hệ số lương…Tuy nhiên, hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật cán bộ, công chức vẫn quy định về thâm niên giữ ngạch và hệ số lương là một trong những điều kiện để đăng ký thi nâng ngạch.

Việc đào tạo, bồi dưỡng công chức được đổi mới theo hướng đào tạo căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Các nội dung quy định liên quan đến bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức được đưa vào Luật, đã khẳng định thêm giá trị pháp lý của các quy định này. Việc đánh giá đối với công chức có thêm một số nội dung mang tính cụ thể hơn so với cán bộ như tiến độ và tinh thần phối hợp thực hiện nhiệm vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thái độ phục vụ nhân dân.

Thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về tuyển dụng, bố trí chức vụ, chức danh, số lượng; chế độ tiền lương, phụ cấp và một số chế độ khác đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thôn, làng, tổ dân phố của Trung ương và của Tỉnh. Đảm bảo việc tuyển dụng, sử dụng, chế độ tiền lương, phụ cấp và một số chế độ khác đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thôn, làng, tổ dân phố đúng theo quy định hiện hành. Hiện nay các quy định liên quan đến công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách đã được quy định chi tiết tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Gia Lai quy định về chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, tổ dân phố. Đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ cho địa phương thực hiện công tác liên quan đến quản lý, sử dụng công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Luật Viên chức ra đời đã đặt nền tảng pháp lý thúc đẩy việc xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức; đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp và xây dựng đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ và năng lực phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện cải cách khu vực dịch vụ công phù hợp và đồng bộ với xu hướng chuyển đổi sang nền hành chính phục vụ, với cơ chế thị trường, tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm qua UBND thành phố đã tiến hành việc tuyển dụng, bố trí công tác, điều động, bổ nhiệm, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu.. đối với viên chức theo đúng quy định của Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Điều 31, Luật Viên chức 2010 quy định về bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp giao cho Chính phủ quy định cụ thể quy trình, thủ tục thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức, phân công, phân cấp việc tổ chức thi hoặc xét, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của viên chức. Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; điều kiện thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức. Đến năm 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ mới ban hành Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học công lập, giáo viên trung học cơ sở công lập. Trong các Thông tư trên đều quy định phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp. Như vậy có thể hiểu giáo viên muốn thi thăng hạng phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn, đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh có hướng dẫn cụ thể tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên đảm bảo các điều kiện cần thiết tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đảm bảo quyền lợi về chế độ đối với viên chức.

Các quy định liên quan đến nội dung quản lý cán bộ, công chức, viên chức đã được quy định cụ thể trong Luật, đảm bảo sự thống nhất trong xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Khoản 2, Điều 67 Luật Cán bộ công chức, Khoản 1, Điều 47 Luật Viên chức quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công chức, viên chức. Điều đó có nghĩa việc quản lý công chức, viên chức trong cơ quan tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội…phải thống nhất thực hiện theo các quy đinh của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý Nhà nước cấp dưới trong công tác triển khai áp dụng các quy định của Luật trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Các quy định liên quan đến điều kiện đảm bảo thi hành công vụ đã được quy định chi tiết từ Điều 70 đến Điều 73 Luật Cán bộ, công chức. Căn cứ vào các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước cấp trên, UBND thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo các điều kiện tốt nhất để cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thi hành Luật, thành phố còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập. Sau khi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được ban hành, Chính phủ, Bộ ngành đã ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành 02 Luật trên. Tuy nhiên hiện nay Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, gây không ít khó khăn cho địa phương trong quá trình xử lý kỷ luật cán bộ. Về thời hiệu xử lý kỷ luật: Khoản 1, Điều 80, Luật Cán bộ, công chức quy định “thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm”. Việc tính thời hiệu trong trường hợp hành vi vi phạm của cán bộ, công chức không có dấu hiệu tội phạm thì theo quy định là hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì cần phải xem xét lại việc quy định thời hiệu này, cần thiết phải nghiên cứu, sửa đổi các quy định của Luật Cán bộ, công chức về thời hiệu xử lý kỷ luật theo hướng trường hợp hành vi của cán bộ, công chức có dấu hiệu của tội phạm đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã có quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nên phải xem xét xử lý kỷ luật.

Qua đó UBND thành phố cũng có một số đề xuất kiến nghị đối với các cơ quan cấp trên đổi mới quy định thi nâng ngạch thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh để lựa chọn người giỏi hơn; không hạn chế số người đăng ký, không quy định thâm niên giữ ngạch và hệ số lương. Ban hành Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ. Sửa đổi Khoản 1, Điều 80, Luật Cán bộ, công chức; đồng thời đề nghị Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên đảm bảo quyền của viên chức quy định tại Mục 1, Chương 2 Luật Viên chức năm 2010.
Thanh Thanh
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai